10
Chifo cha mfalume Sauli
(1 Samueli 31:1–13)
Phahi Afilisti apigana na Aiziraeli, nao atu a Iziraeli achichimbira Afilisti, na anji aho achiolagbwa mwango wa Giliboa. Afilisti angʼakira Sauli na anae, phapha na phapha, na achiolaga Jonathani, Abinadabu na Maliki-Shua, ana a Sauli. Viha vyakala vikali kpwa Sauli, hata anajeshi akuhumira maha achimgbwira na achimlumiza. Ndipho Sauli achimuambira mtsukuziwe wa silaha, “Tuluza upangao unidunge nao, sedze hinya atu asiodekpwa akanidunga na kunigayisa.” Ela ye mtsukuziwe wa silaha warema, kpwa sababu waogopha sana. Phahi Sauli achihala upangawe, achiugbwerera. Kuona Sauli akafwa, ye mtsukuziwe wa silaha naye wagbwerera upangawe na achifwa. Vivyo ndivyo ambavyo Sauli wafwa phamwenga na anae ahahu, mtsukuziwe wa silaha na atue osi, afwa chivyamwenga. Atu osi a Iziraeli ariokala anasagala ko deteni, ariphosikira kukala jeshi rikachimbira na Sauli na anae akafwa, midzi yao airicha nao achichimbira. Afilisti akpwedza achiihala yo midzi, achisagala mumo.
Siku ya phiriye, Afilisti ariphokpwendahala zewe za atu arioolagbwa, amuona Sauli na anae akafwa dzulu ya mwango wa Giliboa. Hipho amvula mavwazige, achihala chitswache na silahaze, chisha achihuma ahumwa tsi yosi ya Afilisti ili akatangaze habari kpwa vizuka vyao na kpwa atu ao. 10 Zo silahaze akpwendaziika nyumba ya kuvoya milungu yao na chitswache achichitsomeka nyumba ya kuvoya mlungu wao, Dagoni.
11 Atu osi a Jabeshi-Giliadi ariphosikira gosi arigokala Afilisti akamuhendera Sauli, 12 masujaa osi auka achendahala lufu ra Sauli na nyufu za anae, achizireha Jabeshi. Mifupha aizika tsini ya mwaloni hiko Jabeshi, tsona achifunga siku sabaa. 13  10:13 1 Samueli 13:8–14; 15:1–24; Alawi 19:31; 20:6; 1 Samueli 28:7–8Phahi Sauli wafwa kpwa ajili ya kusakala muaminifu kpwa Mwenyezi Mlungu, iye kagbwirire lagizo ra Mwenyezi Mlungu. Na tsona wakpwendaendza ushauri kpwa mganga wa mburuga, 14 badala ya kumuuza Mwenyezi Mlungu. Ndiyo mana Mwenyezi Mlungu achimuolaga na ufalume achiupha Daudi mwana wa Jese.

10:13 10:13 1 Samueli 13:8–14; 15:1–24; Alawi 19:31; 20:6; 1 Samueli 28:7–8