11
Daudi anakala mfalume wa Iziraeli
(2 Samueli 5:1–10)
Badaye Aiziraeli osi akusanyika hiko Heburoni kpwa Daudi achedzaamba, “Lola, vivi swiswi hu atuo. Hipho kare Sauli ariphokala anahutawala, uwe ndiwe uriyelongoza Aiziraeli kuphiya vihani na Mwenyezi Mlungu, Mlunguo achikuamba, ‘Uwe undakala mrisa wa atu angu Iziraeli, chisha undakala mtawala wao.’ ” Atumia osi a Iziraeli amwedzera mfalume Daudi ko Heburoni, naye Daudi achiika chilagane nao mbere za Mwenyezi Mlungu ko Heburoni, nao achimmwagira mafuha akale mfalume wa Iziraeli, sawa na neno ra Mwenyezi Mlungu arirogomba kutsupira Samueli.
Daudi anateka Jerusalemu
11:4 Joshuwa 15:63; Aamuli 1:21Bada ya higo Daudi na Aiziraeli osi aphiya Jerusalemu, yani Jebusi. Ajebusi ndio ariokala achisagala mumo. Na hinyo enyezi a Jebusi achimuamba Daudi, “Mumu kundainjira bii.” Ela hata hivyo Daudi waiteka yo ngome ya Sayuni, yani mudzi wa Daudi. Naye Daudi kala akaamba, “Yeyesi ndiye kala wa kpwandza kuapiga Ajebusi andakala mkpwulu wa majeshi.” Ndipho Joabu mwana wa Seruya, achikala wa kpwandza kpwendapigana, naye achikala mkpwulu wa majeshi. Phahi Daudi wasagala mumo ngomeni ndiyo mana uchiihwa mudzi wa Daudi. Naye achiudzenga nyo mudzi kuuzunguluka hangu Milo. Joabu naye achidzenga luphya seemu zirizosala. Phahi Daudi wazidi kuhenda nguvu, kpwa mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi kala a phamwenga naye.
Masujaa a Daudi
(2 Samueli 23:8–39)
10 Hinya ndinyo akulu a masujaa ariokala na Daudi. Hinya ndio ariomuunga mkpwono wa nguvu katika ufalumewe, phamwenga na Iziraeli yosi, ili amuhende mfalume, kulengana na neno ra Mwenyezi Mlungu arirorigomba kuhusu Iziraeli. 11 Hino ndiyo idadi ya masujaa a Daudi; Jashobeamu, Muhakimoni, ndiye kala ni mkpwulu wa “Hinya ahahu,”* 11:11 Hara mirongo mihahu hebu hara ahahu; tafusiri mwenga ya kare (soma 2 Samueli 23:8). hiye waolaga atu magana manane, kpwa wakati mmwenga, kpwa kuhumira fumore. 12 Na wa phiriwe kahi ya hara masujaa ahahu ni Eliazari mwana wa Dodo wa mbari ya Ahohi. 13 Yuyu wakala ni mmwenga wa hara masujaa ahahu. Naye kala a phamwenga na Daudi ko Pasidamimu, phatu ambapho Afilisti kala akakusanyika tayari kpwa viha. Hiko kala kuna munda uriokala u tele shayiri na Aiziraeli achimbira nyo Afilisti. 14 Ela aho aima kahi-kahi ya nyo munda, achiuhehera na achiaolaga nyo Afilisti. Naye Mwenyezi Mlungu achiapha ushindi mkpwulu.
15 Siku mwenga hara ahahu kahi ya mirongo mihahu ambao kala ni akulu, atserera mwamba achiphiya kpwa Daudi, kpwenye pango ra Adulamu wakati jeshi ra Afilisti kala rikapiga kambi Dete ra Arafa. 16 Wakati hinyo, Daudi kala a hiko ngomeni, na chikosi chimwenga cha jeshi ra Afilisti kala chi Bethilehemu. 17 Naye Daudi achikala na chiru achiambira atue achiamba, “Ni ani ndiyeweza kunipha madzi ga kunwa kula chisima chiricho phephi na ryango ra Bethilehemu!” 18 Ndipho hinyo masujaa ahahu adudula kahi ya jeshi ra Afilisti, achendaheka madzi kula kpwa hicho chisima cha Bethilehemu, chiricho phephi na ryango, achigahala achimrehera Daudi. Ela Daudi warema kuganwa, wagamwaga dza sadaka kpwa Mwenyezi Mlungu 19 achiamba, “Mlungu wangu asinijaliye kuhenda dzambo hiri. Dze! Ndanwadze milatso ya hinyo atu achiozindza maisha gao kpwendaheka madzi higa? Manage akagareha kpwa kuhatarisha maisha gao.” Kpwa hivyo Daudi warema kuganwa. Higo ndigo arigohenda hinyo masujaa ahahu.
20 Abishai, mwanao wa Joabu, wakala ni mkpwulu wa hara masujaa ahahu. Kpwa kuhumira fumore, waolaga atu magana mahahu. Iye wakala mutu wa kumanyikana sawa na hara ahahu. 11:20 Chieburania inaamba ahahu. 21 Abishai waishimiwa kano mbiri zaidi ya hara ahahu, achikala mkpwulu wao, dzagbwe kayakala dza nyo ahahu. 22 Benaya, mwana wa Jehoyada kala ni sujaa kula Kabuseeli, ariyehenda mambo makulu. Ndiye ariyeolaga masujaa airi kula Moabu. 11:22 Au ana airi a Arieli. Arieli taimanyikana manage. Piya wakati wanjina wakpwendaolaga simba ndani ya dibwa wakati wa barafu. 23 Na tsona achiolaga Mmisiri, mutu mure sana, urewe kala ni mikono mitsano. Hiye Mmisiri kala ana fumo dzire dza muhi wa mfumadzi, ela Benaya wamlunga na gongo, achendamfuta fumo kula mwakpwe mkpwononi na achimuolaga naro mwenye. 24 Higo ndigo arigohenda Benaya mwana wa Jehoyada, na achimanyikana dza hara masujaa ahahu. 25 Iye kala anaishimiwa kuriko hara masujaa mirongo mihahu, ela kala si mmwenga wa hara ahahu. Naye Daudi wamuika akale mkpwulu wa arindzie.
26 Hano ndio masujaa anjina a jeshi: Asaheli mwanao wa Joabu, Elihanani mwana wa Dodo kula Bethilehemu, 27 Shamothi kula Harori, Helesi kula Peloni, 28 Ira mwana wa Ikeshi kula Tekoa, Abiezeri kula Anathothi, 29 Sibekai kula Husha, Ilai kula Ahohi, 30 Maharai kula Netofa, Heledi mwana wa Baana kula Netofa, 31 Ithai mwana wa Ribai kula Gibeya ya Benjamini, Benaya kula Pirathoni, 32 Hurai kula vidzuho vya Gaashi, Abieli kula Araba, 33 Azimawethi kula Baharumu, Eliahiba kula Shaaliboni, 34 Hashemu§ 11:34 Kulengana na 2 Samueli 23:25: Chieburania ana a Hashemu. kula Gizoni, Jonathani mwana wa Shage kula Harari, 35 Ahiamu mwana wa Sakari kula Harari, Elifali mwana wa Uri, 36 Heferi kula Mekera, Ahija kula Peloni, 37 Heziro kula Karimeli, Naarai mwana wa Ezibai, 38 Joeli mwanao wa Nathani, Mibuhari mwana wa Hagiri, 39 Seleki Muamoni, Naharai kula Beerothi, yekala mtsukuziwe wa silaha wa Joabu mwana wa Seruya, 40 Ira kula Aithiri, Garebu kula Aithiri, 41 Uriya Muhiti, Zabadi mwana wa Ahilai, 42 Adina mwana wa Shiza Murubini, mkpwulu wa mbari ya Arubini, na atu mirongo mihahu phamwenga naye, 43 Hanani mwana wa Maaka, na Joshafati Mmithini, 44 Uziya Muashiterati, Shama na Jeieli ana a Hothamu kula Aroeri, 45 Jediaeli na mwanao Joha, ana a Shimuri, Mutizi, 46 Elieli Mmahawi, na Jeribai na Joshavia ana a Elinaamu, na Ithima kula Moabu, 47 Elieli, na Obedi, na Jaasieli Mmesobai.

11:4 11:4 Joshuwa 15:63; Aamuli 1:21

*11:11 11:11 Hara mirongo mihahu hebu hara ahahu; tafusiri mwenga ya kare (soma 2 Samueli 23:8).

11:20 11:20 Chieburania inaamba ahahu.

11:22 11:22 Au ana airi a Arieli. Arieli taimanyikana manage.

§11:34 11:34 Kulengana na 2 Samueli 23:25: Chieburania ana a Hashemu.