12
Afuasi a Daudi kula Benjamini
Hano ni alume ariokpwendadziunga na Daudi hiko Zikilagi, wakati kala akadzifwitsa ili kumchimbira mfalume Sauli, mwana wa Kishi. Nao kala ni kahi ya masujaa ariomterya vihani. Atu hano kala ni masujaa a kuhumira maha na aweza kulatsa na kuhumira tero kpwa mikono yosi, wa kulume na wa kumotso. Nao kala ni adugu a Sauli kula mbari ya Benjamini. Mkpwulu wao kala ni Ahiezeri, chisha Joashi, ana a Shemaa osi airi, kula Gibeya, Jezieli na Peleti, ana a Azimawethi, Beraka na Jehu kula Anathothi; na Ishimaya kula Gibioni, sujaa mmwenga wa hara mirongo mihahu, naye kala ni mkpwulu wa hara mirongo mihahu. Jeremia, Jahazieli, Johanani na Jozabadi kula Gederathi, Eluzai, Jerimothi, Bealia, Shemaria na Shefatia Mharufi; Elikana, Ishia, Azareli, Joezeri na Jashobeamu a mbari ya Kora. Joela na Zebadia ana a Jerohamu kula Gedori.
Afuasi a Daudi kula Gadi
Alume masujaa kula mbari ya Gadi aphiya kpwendaungana na Daudi hiko ngome ya jangbwani, alume hinyo kala ni atu ariobara viha, ariokala na ujuzi wa kuhumira ngao na mafumo. Sura zao kala ni dza sura za simba nao aweza kuzola chirahisi dzulu ya myango dza chiphala. Mkpwulu wao ni Ezeri, wa phiri Obadiya, wa hahu Eliabu; 10 wa ne Mishimana, wa tsano Jeremia; 11 wa sita Atai, Elieli wa sabaa; 12 Johanani ni wa nane, Elizabadi ni wa tisiya, 13 Jeremia ni wa kumi, Makibanai ni wa kumi na mwenga. 14 Ana a Gadi kala ni akulu a jeshi, mdide waimirira anajeshi a gana-gana na mvyerewe waimirira anajeshi a elufu-elufu. 15 Hano ndio hara ariovuka Joridani mwezi wa kpwandza, ambapho kala ukafurika hadi kanda-kanda, nao achiazoresa osi ariokala deteni uphande wa mlairo wa dzuwa na mtswerero wa dzuwa.
Afuasi kula Benjamini na Juda
16 Na tsona baadhi ya atu a Benjamini na Juda akpwedza ngomeni kpwa Daudi. 17 Daudi watuluka kpwendakutana nao na achiaambira, “Napho mkedza henda usena nami mniterye, moyo wangu undakala phamwenga namwi. Ela napho mkedzanisalata kpwa aviha angu, dzagbwe sina uyi wowosi, phahi Mlungu wa ano baba naagaone maneno higa na akuhukumuni.” 18 Ndipho Roho wa Mlungu achimwedzera Amasai, mkpwulu wa hara mirongo mihahu, naye achiamba,
“We Daudi, swiswi hu atuo;
Uwe mwana wa Jese,
swino hu uphandeo;
Amani, ee, kala na mafwanikiyo,
na amani naikale na hinyo akuteryao;
Kpwa mana Mlunguo ndiye akuteryaye.”
Ndipho Daudi achiakaribisha, achiaika akale akulu a hicho chikosi.
Afuasi kula Manase
19 Atu anjina kula mbari ya Manase achimbirira kpwa Daudi ariphophiya phamwenga na Afilisti kupiga viha Sauli. (Ela Afilisti tayaaterya Daudi, mana madzumbe ga Afilisti aphiya njama achedza achimuuyiza kuno anaamba, “Tahundazindza maisha gehu na mutu hiyu alafu auriche, achimbirire kpwa Sauli, mkpwuluwe.”) 20 Daudi ariphokala anaphiya Zikilagi, atu hano a mbari ya Manase adziunga naye, nao kala ni hinya; Adina, Jozabadi, Jediaeli, Mikaeli, Jozabadi, Elihu na Zilethai. Hano kala ni akulu a vikosi vya elufu-elufu hiko Manase. 21 Aterya Daudi kupambana na chikosi ambacho kala chichimshambuliya, mana kala ni masujaa na kala ni akulu a jeshi. 22 Hipho siku bada ya siku, atu aenderera kpwedza kpwa Daudi kumterya, hadi phachikala na jeshi kulu, dza jeshi ra Mlungu.
Jeshi ra Daudi
23 Hino ndio idadi ya anajeshi enye silaha za viha, ariokpwedza kpwa Daudi hiko Heburoni, ili amuphe ufalume wa Sauli, sawa-sawa na neno ra Mwenyezi Mlungu. 24 Atu a Juda ariotsukula ngao na mafumo kala ni atu elufu sita magana manane, osi ana silaha za viha. 25 Kula mbari ya Simioni, alume a mioyo mifu ya viha, atu elufu sabaa na gana mwenga 26 Kula mbari ya Lawi atu elufu ne na magana sita. 27 Jehoyada ariyekala mkpwulu wa mbari ya Aruni phamwenga na iye, atu elufu tahu na magana sabaa. 28 Sadoki, barobaro sujaa wa viha, phamwenga na akulu a jeshi mirongo miiri na airi kula kpwa mbarize. 29 Na mbari ya Benjamini abaringbwa a Sauli, atu elufu tahu adziunga na Daudi ela anji aho kufikira wakati uho kala akadziunga na atu a mbari ya Sauli. 30 Kula mbari ya Efuraimu, atu elufu mirongo miiri na magana manane, alume a mkpwotse, tsona atu mashuhuri a miryango yao. 31 Na nusu ya mbari ya Manase atu elufu kumi na nane ambao kala akatsambulwa na kuhadzwa madzina gao ili edze amuhende Daudi akale mfalume. 32 Kula mbari ya Isakari kpwakala na madzumbe magana mairi, alume enye achili za kumanya wakati mambo galondwago kuhendwa ni Aiziraeli, na ndugu zao osi ariokala tsini ya mamlaka gao. 33 Kula mbari ya Zabuloni kpwakala na alume elufu mirongo mitsano awezao kudziunga na jeshi, masujaa a viha na enye silaha za viha aina zosi. Aho amterya Daudi na moyo mmwenga. 34 Kula mbari ya Nafutali, kpwakala akulu a jeshi elufu mwenga phamwenga na alume elufu mirongo mihahu na sabaa a kutsukula ngao na mafumo. 35 A mbari ya Dani, kpwakala na atu masujaa a kumanya viha, elufu mirongo miiri na magana sita. 36 A mbari ya Asheri, kpwakala na atu awezao kuphiya phamwenga na jeshi, masujaa a kumanya viha, elufu mirongo mine. 37 A mbari ya Rubini, Gadi na nusu mbari ya Manase kula ngʼambo ya Joridani kpwakala na atu elufu gana mwenga na mirongo miiri enye silaha za viha za aina mbali-mbali.
38 Hinyo atu osi a viha, asikari ariodzipanga chiviha, akpwedza Heburoni kpwa moyo mkamilifu, achikala na nia ya kumuhenda Daudi akale mfalume wa Iziraeli yosi. Viratu vira Aiziraeli anjina osi kala ana moyo mmwenga wa kumuika Daudi akale mfalume. 39 Nao akala hiko phamwenga na Daudi siku tahu achirya na kunwa, mana ndugu zao kala tayari akaatayarishira. 40 Na piya majirani ao, anjina kula kure ya Isakari, Zabuloni na Nafutali akpwedza achireha chakurya dzulu ya punda, ngamia, nyumbu na ndzau. Vyakurya hivyo vinji vyakala vya unga, magande ga tini, magande ga zabibu kavu, uchi wa zabibu, mafuha ga zaituni, ngʼombe na mangʼondzi manji sana, kpwa kukala kala kuna raha ko Iziraeli.