13
Sanduku ra chilagane rinauswa
Kiriathi-Jearimu
(2 Samueli 6:1–11)
Chisha Daudi wahenda mashauri na akulu a vikosi vya anajeshi elufu-elufu na akulu a vikosi vya anajeshi gana-gana na chila chilongozi. Daudi achiriambira ro borori rosi ra Aiziraeli, achiamba, “Ichikala dzambo riri rindakuhamirani, na ichikala ni mapendzi ga Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, nauhume atu akaihe ndugu zehu osi ariosala kpwenye tsi yosi ya Iziraeli, phamwenga na alavyadzi-sadaka na Alawi ambao a kpwenye midzi yao yenye marisa, ili edze akale phamwenga naswi. Naswi huriuyize tsona sanduku ra Mlungu wehu, mana swino hwaripuza siku za utawala wa Sauli.” Nao atu osi ariokala hipho akubaliana na dzambo hiro, mana wazo hiro kala ni nono masikironi mwa atu osi.
13:5 1 Samueli 7:1–2Phahi Daudi waakusanya Aiziraeli osi, kula muho Shihori hiko Misiri, hadi phatu pha kumenyera Hamathi, ili aphahe kurireha sanduku ra Mlungu kula Kiriathi-Jearimu. 13:6 Kutsama 25:22Naye Daudi na Aiziraeli osi, aambuka hadi Baala, yani Kiriathi-Jearimu, mudzi wa Juda, ili akaambuse sanduku ra Mlungu kula kuko, ambaro rinaihwa kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu akalaye dzulu ya makerubi.* 13:6 Makerubi ni viumbe vya mlunguni vyenye mapha. Nao atsukula sanduku ra Mlungu dzulu ya rukpwama dziphya ra kuvwehwa ni ngʼombe, kula nyumbani kpwa Abinadabu. Uza na Ahio ndio ariolongoza ro gari. Daudi na Aiziraeli osi afwiha mbere za Mlungu, kpwa mkpwotse wao wosi; kuno anavwina mawira, zeze, ngephephe, tamburini, matoazi na tarumbeta.
Ariphofika phatu pha kuwagira mtsere pha Kidoni, Uza wagolosa mkpwonowe kuzuwiya sanduku, mana ngʼombe kala zikakpwala. 10 Ndipho Mwenyezi Mlungu achimtsukirirwa Uza, achimuolaga, kpwa sababu warigolosera mkpwono ro sanduku, naye achifwa phapho mbere za Mlungu. 11 Daudi wasikira utsungu manage tsukizi za Mwenyezi Mlungu zakala nyinji kpwa Uza hata achimuolaga. Napho phatu hipho phanaihwa Peresi-Uza hadi rero. 12 Naye Daudi wamuogopha Mlungu siku iyo achiamba, “Mino ndarirehadze kaya kpwangu sanduku ra Mlungu?” 13 Phahi Daudi kayariphirika hiko mudzi wa Daudi, ela wariricha nyumbani mwa Obedi-Edomu, kula Gathi. 14  13:14 1 Nyakati 26:4–5Phahi sanduku ra Mlungu richikala na atu a Obedi-Edomu, mo mwakpwe nyumbani, muda wa miezi mihahu, naye Mwenyezi Mlungu achibariki atu a Obedi-Edomu na vyosi arivyokala navyo.

13:5 13:5 1 Samueli 7:1–2

13:6 13:6 Kutsama 25:22

*13:6 13:6 Makerubi ni viumbe vya mlunguni vyenye mapha.

13:14 13:14 1 Nyakati 26:4–5