14
Shuguli za Daudi hiko Jerusalemu
(2 Samueli 5:11–16)
Naye Hiramu, mfalume wa Tiro wahuma ajumbe kpwa Daudi, piya wamphirikira mihi ya mierezi, mafundi a kudzenga na mawe na mafundi a mbao, ili amdzengere nyumba ya chifalume. Naye Daudi achimanya kukala Mwenyezi Mlungu wamuimarisha akale mfalume wa Iziraeli na aufanikishe nyo ufalume kpwa ajili ya atue, Iziraeli.
Daudi wazidi kulóla achetu hiko Jerusalemu na achizidi kuvyala ana anji a chilume na a chichetu. Na higa ndigo madzina ga hinyo ana ariovyalwa hiko Jerusalemu: Shamua, Shobabu, Nathani, Selemani, Ibuhari, Elishuwa, Elipeleti, Noga, Nefegi, Jafia, Elishama, Beeliada na Elifeleti.
Daudi anaashinda Afilisti
(2 Samueli 5:17–25)
Afilisti ariphosikira kukala Daudi akatiywa mafuha ili akale mfalume wa Iziraeli yosi, Afilisti osi aambuka kpwendamuendza. Daudi ariphogasikira, watuluka ili akapigane nao. Phahi Afilisti akpwedza na achiandza kushambuliya Dete ra Arafa. 10 Phahi Daudi wamuuza Mlungu achiamba, “Dze niambuke kpwendapigana na Afilisti? Undaatiya mwangu mikononi?” Naye Mwenyezi Mlungu achimuamba, “Ambuka manange ndaatiya mwako mikononi.”
11 Phahi Daudi waambuka hadi Baali-Perasimu na achiapigira hipho. Ndipho Daudi achiamba, “Mlungu akanihumira kuphyera aviha angu dza mafuriko gahendavyo kpwa mkpwono wangu.” Kpwa hivyo phatu phapho phaihwa Baali-Perasimu. 12 Afilisti aricha milungu yao phapho, na Daudi walagiza, nayo ichiochwa na moho.
13 Afilisti auya tsona kushambuliya hiko deteni. 14 Naye Daudi ariphomuuza tsona Mlungu, Mlungu achimuamba, “Usialunge mwenga kpwa mwenga, ela azunguluke hadi kpwenye mihi ya miforisadi ndipho uashambuliye kula hipho. 15 Hipho ndiphosikira misindo dzulu ya yo miforisadi, tuluka ukapigane, kpwa kukala Mwenyezi Mlungu akakutanguliya mberezo kpwendapiga jeshi ra Afilisti.” 16 Daudi wahenda dza arivyolagizwa ni Mlungu. Naye achiripiga Jeshi ra Afilisti kula Gibioni hadi Gezeri. 17 Nguma za Daudi zagota tsi zosi, naye Mwenyezi Mlungu wagatiya wuoga mataifa gosi, gachimuogopha Daudi.