15
Matayarisho ga kutsamiza Sanduku ra Chilagane
Phahi Daudi wadzidzengera madzumba kpwenye mudzi wa Daudi na achitayarisha phatu, achichita hema kpwa ajili ya sanduku ra Mlungu. 15:2 Kumbukumbu 10:8Alafu achiamba, “Taphana mutu ndiye tsukula sanduku ra Chilagane isiphokala Alawi machiyao, manage hinyo ndinyo ariotsambulwa ni Mwenyezi Mlungu atsukule sanduku ra Mwenyezi Mlungu na amuhendere huduma maisha gao gosi.” Ndipho Daudi achiakusanya Aiziraeli osi hiko Jerusalemu, ili arehe sanduku ra Mwenyezi Mlungu phatuphe, ambapho waritayarishira. Chisha achiaiha phamwenga ana a Aruni na Alawi dza inavyolungirana hipha: kula kpwa ana a Kohathi, mkpwulu wao ni Urieli, phamwenga na abarie gana na mirongo miiri, kula kpwa ana a Merari, mkpwulu wao ni Asaya, phamwenga na abarie magana mairi na mirongo miiri. Kula kpwa ana a Gerishomu, mkpwulu wao ni Joeli, phamwenga na abarie gana na mirongo mihahu, kula kpwa ana a Elizafani, mkpwulu wao ni Shemaya, phamwenga na abarie magana mairi. Kula kpwa ana a Heburoni, mkpwulu wao ni Elieli, phamwenga na abarie mirongo minane, 10 kula kpwa ana a Uzieli, mkpwulu wao ni Aminadabu, phamwenga na abarie gana na kumi na airi.
11 Halafu, Daudi waiha alavyadzi-sadaka Sadoki na Abiathari, na Alawi ambao ni Urieli, Asaya, Joeli, Shemaya, Elieli na Aminadabu. 12 Achiaambira, “Mwimwi mu vitswa vya mbari za Alawi, phahi dzitakaseni, mwimwi na ndugu zenu, ili muambuse sanduku ra Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, hadi phatu phara ambapho naritayarishira. 13 Kpwa sababu charo cha kpwandza tamyaritsukula, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu wahutiya adabu. Kpwa sababu tahuyauza ushauriwe wa vira rilondwavyo kutsukulwa.” 14 Kpwa hivyo Alavyadzi-sadaka na Alawi adzitakasa, ili aambuse sanduku ra Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli. 15  15:15 Kutsama 25:14Ndipho Alawi achiritsukula sanduku ra Mlungu mwao mafuzini kuhumira migongoye kulengana na neno ra Mwenyezi Mlungu dza vyo Musa arivyolagiza.
16 Daudi piya achilagiza akulu a Alawi atsambule ndugu zao akale aimbadzi ambao andapiga ngoma kpwa sauti kulu, ngephephe, vinanda na matoazi, ili alavye zumo ra furaha. 17 Hipho Alawi atsambula Hemani mwana wa Joeli na kula kpwa abarie Asafu mwana wa Berekiya na kula kpwa ana a ndugu yao Merari, Ethani mwana wa Kushaya. 18 Chisha phamwenga na hinyo kuna abari aho ambao kala andakala asaidizi ao, Zakariya, Jaazieli, Shemiramothi, Jeieli, Uni, Eliabu, Benaya, Maaseya, Matithia, Elifelehu na Mikineya. Phamwenga nao ni Obedi-Edomu na Jehieli ariokala arindzi a mryango. 19 Aimbadzi, Hemani, Asafu na Ethani alagizwa kupiga matoazi gao ga shaba kpwa mriro mkpwulu. 20 Zakariya, Azieli, Shemiramothi, Jehieli, Uni, Eliabu, Maaseya na Benaya kala apige ngoma zao za nyuzi kulengana na mriro wa Alamothi yani sauti nyembamba ya dzulu. 21 Ela Matithia, Elifelehu, Mikineya, Obedi-Edomu, Jeieli na Azazia kala apige ngephephe zao kulengana na mriro wa Sheminithi ambao kala ni wa kulongoza ngoma zosi. 22 Kenenia, chilongozi wa uimbadzi kahi za Alawi, kala ni chilongozi wa uimbadzi mana kala ana ujuzi wa uimbadzi. 23 Berekiya na Elikana kala ni arinda ryango kpwa ajili ya hiro sanduku. 24 Alavyadzi-sadaka Shebania, Joshafati, Nethaneli, Amasai, Zakariya, Benaya na Eliezeri kala ni apigadzi tarumbeta mbere za sanduku ra Mlungu. Obedi-Edomu na Jehia nao piya kala ni arinda ryango kpwa ajili ya sanduku.
Sanduku ra chilagane
rinaphirikpwa Jerusalemu
(2 Samueli 6:12–22)
25 Phahi Daudi na vilongozi a Iziraeli, phamwenga na akulu a vikosi vya anajeshi elufu-elufu, akpwendareha hiro sanduku ra chilagane ra Mwenyezi Mlungu kula nyumbani kpwa Obedi-Edomu na furaha kulu. 26 Na kpwa kukala Mlungu waajaliya Alawi ambao kala anatsukula sanduku ra chilagane ra Mwenyezi Mlungu, amtsindzira ana ndzau sabaa na maturume sabaa. 27 Daudi kala akavwala kandzu ya katani swafi, na piya Alawi ambao kala anatsukula hiro sanduku na avwinadzi, phamwenga na Kenania chilongozi wa aimbadzi. Tsona Daudi wavwala chisibao cha katani swafi. 28 Ndipho Aiziraeli osi achiriambusa ro sanduku ra chilagane ra Mwenyezi Mlungu kuno anapiga njerejere, magunda, matoazi na ngephephe.
29 Sanduku ra chilagane ra Mwenyezi Mlungu ririphofika mudzi wa Daudi, Mikali mwana mchetu wa Sauli watsungurira dirishani achimuona mfalume Daudi anafwiha kuno anatina-tina kpwa raha, naye achimʼbera mwakpwe moyoni.

15:2 15:2 Kumbukumbu 10:8

15:15 15:15 Kutsama 25:14