16
Chisha arireha sanduku ra Mlungu na achiriika kahi-kahi ya hema ambaro kala Daudi akarichita kpwa ajili hiyo. Alafu alavya sadaka za kuochwa na sadaka za amani mbere za Mlungu. Naye Daudi ariphomala kulavya sadaka za kuochwa na sadaka za amani, waabariki atu kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu, tsona achiaganyira chila mutu wa Iziraeli, mlume kpwa mchetu bofulo, phande ra nyama na gande ra zabibu.
Zaidi ya hivyo, Daudi watsambula Alawi anjina akale a huduma mbere za sanduku ra Mwenyezi Mlungu, kuika kumbukumbu, kulavya shukurani na kutogola Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli. Asafu kala ndiye mkpwulu, wa phiriwe kala ni Zakariya, alafu Jeieli, Shemiramothi, Jehieli, Matithia, Eliabu, Benaya, Obedi-Edomu na Jehieli. Hinyo ni apigadzi vinanda na ngephephe, Asafu kala ni mpigadzi matoazi. Nao alavyadzi-sadaka Benaya na Jahazieli kano kpwa kano kala ni apigadzi tarumbeta mbere za sanduku ra chilagane ra Mlungu.
Wira wa kutogola Mlungu
(Zaburi 105:1–15; 96:1–13; 106:1,47–48)
Iyo ndiyo siku ambayo Daudi walagiza kpwa kano ya kpwandza kukala Asafu na abarie amlavire Mwenyezi Mlungu shukurani kpwa kuimba wira huno:
Mshukuruni Mwenyezi Mlungu, mvoyeni;
Amanyiseni mataifa mambo arigohenda.
Muimbireni, imbani mawira ga kumtogola.
Semurirani mahendoge gosi ga ajabu.
10 Hendani ngulu kpwa sababu ya dzinare takatifu.
Hinyo amuogophao Mwenyezi Mlungu naahererwe.
11 Muendzeni Mwenyezi Mlungu na nguvuze
chila wakati londani kukala aripho iye.
12 Tambukirani mahendo ga ajabu arigohenda,
vilinjevye na uamuliwe ariolavya.
13 Mwimwi chivyazi cha Iziraeli mtumishiwe,
mwimwi chivyazi cha Jakobo, atue ariokutsambulani.
14 Iye, Mwenyezi Mlungu, ndiye Mlungu wehu,
uamuliwe wa haki unaonekana duniani kosi.
15 Iye anatambukira chilaganeche cha kare na kare,
na anatambukira ahadiye hadi vivyazi elufu.
16  16:16 Mwandzo 12:7; Mwandzo 26:3Chilagane arichoika na Burahimu,
na ahadi ariyomuapira Isaka.
17  16:17 Mwandzo 28:13Ariyomuhakikishira Jakobo dza amuri,
kpwa Iziraeli dza chilagane cha kare na kare,
18 achiamba, “Ndakupha tsi ya Kanani
ikale seemu ya urisi wenu.”
19 Ariphokala ni achache,
ee achache sana, na ajeni mumo,
20 atangatanga kula taifa hadi taifa,
kula ufalume mmwenga hadi wanjina.
21  16:21 Mwandzo 20:3–7Kayamruhusu yeyesi aaonere,
waademurira afalume kpwa sababu yao.
22 Achiaambira, “Msigute apakpwa mafuha* 16:22 Hebu Masihi angu (soma 1 Samueli 2:20). angu,
wala msiahende mai manabii angu.”
23 Muimbireni Mwenyezi Mlungu dunia yosi!
Chila siku tangazani wokofuwe!
24 Tangazirani mataifa gosi ngumaye,
gaambireni makabila gosi kuhusu mahendoge ga ajabu.
25 Mana Mwenyezi Mlungu ni mkpwulu naye anastahili kutogolwa,
iye anafwaha kuogophewa kuriko milungu yosi.
26 Mana milungu yosi ya mataifa ni vizuka tu,
ela Mwenyezi Mlungu waumba mlunguni.
27 Ishima na ukulu u mbereze,
iye ndiye chandzo cha nguvu na furaha.
28 Mupheni Mwenyezi Mlungu, mwi atu phapha duniani,
mupheni Mwenyezi Mlungu nguma na nguvu.
29 Mupheni Mwenyezi Mlungu nguma inayofwaha.
Reheni sadaka na mwedze mbereze!
Muabuduni Mwenyezi Mlungu kpwa sababu ya unono wa utakatifuwe,
30 dunia yosi naikakame mbereze,
dunia yiimara taisumbisika.
31 Mlunguni nakule shangbwe na dunia ihererwe,
nao agombe kahi za mataifa aambe, “Mwenyezi Mlungu anatawala!”
32 Bahari na vyosi virivyo mumo navivume.
Minda na vyosi virivyo mumo navipige njerejere kpwa raha!
33 Ndipho mihi ya tsakani indaimba kpwa raha
mbere za Mwenyezi Mlungu, kpwa kukala aredza aamule dunia.
34  16:34 2 Nyakati 5:13; 7:3; Ezira 3:11; Zaburi 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Jeremia 33:11Mshukuruni Mwenyezi Mlungu mana iye ni mnono;
kpwa kukala mendzwaye isiyosika ni ya kare na kare.
35 Namwi mundaamba:
“Hutivye, ee Mlungu utivyaye,
hukusanye na u hutivye kula kahi ya mataifa,
huphahe kurishukuru dzinaro takatifu,
na hushangilie kuno hunakutogola.”
36 Naatogolwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli,
hangu kare na kare hadi kare na kare.
 
Chisha atu osi achiamba, “Amina!” Mtogoleni Mwenyezi Mlungu.
Ibada yokala Jerusalemu na Gibioni
37 Phahi Daudi waaricha hiko mbere za sanduku ra chilagane ra Mwenyezi Mlungu, Asafu na nduguze, ili ahudumu mbere za sanduku kano kpwa kano dza vyo ilondwavyo kpwa iyo siku. 38 Na piya Obedi-Edomu na nduguze mirongo sita na anane arichwa ahudumu nao. Obedi-Edomu mwana wa Jeduthuni na Hosa akale arindzi a ryango. 39 Daudi waricha Sadoki yuya mlavyadzi-sadaka na nduguze, hara alavyadzi-sadaka mbere za hema ra Mwenyezi Mlungu kahi za phatu pha dzulu pha ibada hiko Gibioni, 40 ili amlavire Mwenyezi Mlungu sadaka za kuochwa dzulu ya phatu pha kulavira sadaka za kuochwa chila siku, ligundzu na dziloni, sawa-sawa na gosi garigoandikpwa ndani ya shariya ya Mwenyezi Mlungu, ariyoalagiza Aiziraeli. 41 Phamwenga nao kala ni Hemani na Jeduthuni na hinyo anjina ariotsambulwa na madzina gao gachihadzwa kukala alavye shukurani kpwa Mwenyezi Mlungu, manage mendzwaye taisika ta kare na kare. 42 Hemani na Jeduthuni kala ni apiga tarumbeta na matoazi na kpwa ajili ya zumo na piya akala avumbadzi a vifwaya vyanjina vya mawira ga kumvwinira Mlungu. Ana a Jeduthuni atsambulwa arinde ryango. 43  16:43 2 Samueli 6:19–20Chisha atu osi achiphiya vyao chila mmwenga kpwakpwe kaya, naye Daudi achiphiya kaya kpwendabariki atue.

16:16 16:16 Mwandzo 12:7; Mwandzo 26:3

16:17 16:17 Mwandzo 28:13

16:21 16:21 Mwandzo 20:3–7

*16:22 16:22 Hebu Masihi angu (soma 1 Samueli 2:20).

16:34 16:34 2 Nyakati 5:13; 7:3; Ezira 3:11; Zaburi 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Jeremia 33:11

16:43 16:43 2 Samueli 6:19–20