17
Daudi anahewa ujumbe ni Nathani
(2 Samueli 7:1–17)
Phahi, Daudi ariphokala akaishi mwakpwe nyumbani kpwa muda, wamuamba nabii Nathani, “Lola, mino naishi nyumba ya mierezi, ela ro sanduku ra chilagane ra Mwenyezi Mlungu rikala hemani.” Naye Nathani achimuamba Daudi, “Rorosi uriazaro mwako moyoni rihende, mana Mlungu a phamwenga nawe.”
Ela usiku hinyo-hinyo neno ra Mlungu ramwedzera Nathani, kumuamba, “Phiya ukamuambire mtumishi wangu Daudi, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Uwe usinidzengere nyumba ya kuishi. Manage hangu siku niriyotuluza Aiziraeli kula Misiri hadi rero sidzangbweishi nyumbani ela nkakala nchiishi hemani kokosi nrikophiya. Kosi nrikophiya na Iziraeli yosi, sidzangbwegomba na chilongozi yeyesi nriyemtsambula akale chilongozi wa atu angu Iziraeli, kumuamba, “Mbona kudzangbwenidzengera nyumba ya mierezi?”
“ ‘Sambi phahi, kamuambire mtumishi wangu Daudi, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba hivi: Nákuhala kula urisani, urikokala unarisa mangʼondzi, ili ukale mtawala wa atu angu Iziraeli. Nami nákala phamwenga nawe kosi urikophiya náangamiza avihao osi mberezo. Nami dzinaro ndarihenda rikale kulu dza madzina ga atu akulu duniani. Nami ndaatsamburira atu angu Iziraeli phatu pha kuishi, niahende asagale phapho, ili phakale phao enye. Nao taandauswa tsona, na atu ayi taandagayisa tsona dza arivyohenda pho kare, 10 hangu nriphoika aamuli dzulu ya atu angu Aiziraeli. Nami ndaturya maaduigo gosi. Phamwenga na higo, nakuambira kukala Mwenyezi Mlungu andaihenda nyumbayo ikale nyumba ya chifalume. 11 Sikuzo zichifika nawe uchifwa na kuzikpwa phamwenga na akareo, ndakuunurira mwanao, mmwengawapho wa anao mwenye, nami ndauhenda ufalumewe ukale imara. 12 Iye ndiye ndiyenidzengera nyumba, nami nindauhenda ufalumewe ukale imara hata kare na kare. 13  17:13 2 Akorintho 6:18; Aeburania 1:5Mino ndakala ise, naye andakala mwanangu. Mino sindamuusira mendzwa yangu isiyosika, dza nrivyomuusira yuya mfalume ariyekalako kabila ya uwe. 14 Ela ndamuimarisha dza mfalume wa atu angu Iziraeli na chihiche cha endzi chindaimarishwa hata kare na kare.” ’ ”
15 Nathani wamuambira Daudi maneno gosi ga ruwiya hino.
Daudi anamupha Mlungu shukurani
(2 Samueli 7:18–29)
16 Ndipho mfalume Daudi achimenya na achisagala mbere za Mwenyezi Mlungu na achiamba, “Mino ni ani, Ee! Bwana Mlungu, na jamaa yangu ni utu wani, hata unihendere gosi higa? 17 Higo gachikala tagatosha phako matsoni, uwe Mwenyezi Mlungu! Piya ukanimanyisa mambo ndigohendeka miaka minji badaye katika chivyazi cha mtumishio, uwe Mwenyezi Mlungu! 18 Niambedze tsona mino Daudi kpwa kuniishimu mimi mtumishio? Mana uwe unamanya vinono mtumishio. 19 Uwe Mwenyezi Mlungu, ukahenda higa mambo makulu kulengana na umendzavyo, kpwa ajili ya mimi mtumishio, ili higo mahendo makulu gosi gamanyikane. 20 Takuna ariye dza uwe, ee Mwenyezi Mlungu, na takuna Mlungu wanjina ela uwe, kpwa kadiri ya higo gosi huchigogasikira na masikiro gehu. 21 Ni taifa riphi phano duniani ririro dza atuo Iziraeli? Riro ni taifa ambaro uwe warikombola ili rikale rako kpwa ajili ya dzinaro. Warihendera mambo makulu ga kuogofya kpwa kuzoresa mataifa mbere za atuo, urioakombola kula Misiri. 22 Waahenda Aiziraeli akale atuo hata kare na kare, na uwe Mwenyezi Mlungu, ukakala Mlungu wao.
23 “Kpwa hivyo, ee Mwenyezi Mlungu, rira neno uchirorigomba kuhusu mimi mtumishio na kuhusu chivyazi changu, naritimie hata kare na kare na uhende kama uchivyogomba. 24 Dzinaro narikale imara na ritogolwe hata kare na kare. Nao andaamba, ‘Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu mkpwulu wa Iziraeli, ndiye Mlungu wa Iziraeli,’ nacho chivyazi cha mtumishio Daudi chindaimarishwa mberezo. 25 Kpwa kukala, uwe Mlungu wangu, ukanifwenurira mimi mtumishio kukala undamdzengera nyumba ndiyo mana mtumishio anaujasiri wa kuvoya mberezo. 26 Na sambi, uwe Mwenyezi Mlungu, macheyo u Mlungu, nawe ukamuahidi mtumishio mambo higa manono. 27 Phahi vyo hivyo fwahirwa kuchibariki chivyazi cha mtumishio, ili chiweze kpwenderera kukala na chibali matsoni phako mana chochosi chibarikiwacho ni uwe Mwenyezi Mlungu nkubarikiwa hata kare na kare.”

17:13 17:13 2 Akorintho 6:18; Aeburania 1:5