18
Daudi anaturya viha vyosi
(2 Samueli 8:1–18)
Bada ya gago Daudi washinda Afilisti na achihala mudzi wa Gathi na vidzidzivye kula kpwa Afilisti. Chisha washinda Moabu, nao Amoabu achikala tsini ya Daudi, nao achikala anamripha kodi. Daudi piya wampiga Hadadezeri mfalume wa Zoba kuelekeya Hamathi, ariphokala akaphiya kpwendaimarisha ufalumewe, ko muho Yufurati. Daudi wamfuta magari elufu mwenga ga kuvwehwa ni farasi ga Hadadezeri, anajeshi a kupanda farasi elufu sabaa na anajeshi elufu mirongo mbiri a kunyendeka na magulu. Naye Daudi wakatakata kano farasi osi akumweha magari, ela achisaza farasi gana mwenga.
Aaramu kula Damasikasi ariphokpwedza kumterya Hadadezeri mfalume wa Zoba, Daudi waolaga Aaramu elufu mirongo miiri na mbiri. Ndipho Daudi achiika vikosi vya anajeshi a kula ufalume wa Aaramu ko Damasikasi. Phahi Aaramu achikala tsini ya ufalume wa Daudi, nao achikala anamripha kodi. Mwenyezi Mlungu wamupha ushindi Daudi chila arikophiya kupigana.
Daudi wahala ngao za zahabu zokala zichitsukulwa ni atumishi a Hadadezeri, achizireha Jerusalemu. 18:8 1 Afalume 7:40–47; 2 Nyakati 4:11–18Daudi wahala shaba nyinji sana kula Tibuhathi na kula Kuni, midzi ya Hadadezeri, ambayo Selemani waihumira kutengezera dzisimikiro roihwa “bahari ya shaba,” zira nguzo na hira miyo ya shaba.
Mfalume wa Hamathi ariyeihwa Tou, ariphosikira kukala Daudi akarishinda jeshi rosi ra Hadadezeri, mfalume wa Zoba, 10 wahuma mwanawe Hadoramu kpwa mfalume Daudi, ili akamlamuse na amtogole, mana wapigana na Hadadezeri na achimshinda. Kpwa mana ye Tou mwenye kala achipigana na Hadadezeri mara kpwa mara. Hadoramu wamrehera aina zosi za miyo ya zahabu, ya feza na ya shaba. 11 Mfalume Daudi achiitenga kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu, phamwenga na feza na zahabu ambayo waihala zewe kula kpwa mataifa gosi higa: Edomu, Moabu, Amoni, Afilisti na Amaleki. 12  18:12 Zaburi 60Naye Abishai mwana wa Seruya waolaga Aedomu elufu kumi na nane ko Dete ra Munyu. 13 Tsona Daudi waika vikosi vya majeshi ko Edomu. Nao Aedomu achikala tsini ya ufalume wa Daudi. Mwenyezi Mlungu wamupha Daudi ushindi kosi arikophiya.
14 Phahi Daudi watawala atu osi a Iziraeli, achiaamulato na kuahendera haki atue osi. 15 Joabu mwana wa Seruya kala ndiye mkpwulu wa jeshi naye Jehoshafati mwana wa Ahiludi kala ni muiki wa vitabu vya kumbukumbu. 16 Sadoki mwana wa Ahitubu na Ahimeleki mwana wa Abiathari kala ni alavyadzi-sadaka na Shavusha naye kala ni muandishi. 17 Benaya mwana wa Jehoyada waimirira Akerethi na Apelethi. Nao ana a Daudi achikala maofisaa akulu katika huduma ya mfalume.

18:8 18:8 1 Afalume 7:40–47; 2 Nyakati 4:11–18

18:12 18:12 Zaburi 60