19
Daudi anaturya Aamori na Aashuru
(2 Samueli 10:1–19)
Bada ya muda, Nahashi mfalume wa Aamoni wafwa na mwanawe watawala badalaye. Naye Daudi achiamba, “Nindamuhendera manono Hanuni mwana wa Nahashi mana ise wanihendera manono.” Phahi Daudi wahuma ahumwa kpwendamupha Hanuni pore kpwa ajili ya kufwererwa ni ise. Ndipho ahumwa a Daudi achedza kpwa Hanuni kpwenye tsi ya Aamoni, kumupha pore. Vilongozi a Aamoni achimuamba Hanuni, “We unaona Daudi akakuhumira atumishi akuphoze marenda kpwa kukala anamuishimu sowe? Dze! Atue taakedza kpwako ili apeleleze tsi, aimanyeto na aipendule?” Phahi Hanuni waahala nyo atumishi a Daudi, achianyola vyeru vyao, nguwo zao achizikata kahi-kahi hadi mahakoni, chisha achiarichira aphiye vyao. Daudi ariphoambirwa dzambo hiro, wahuma ajumbe kpwendaaphokera, kpwa sababu atu hinyo kala akaifiwa sana. Mfalume achiamba, “Kalani ko Jeriko hadi vyo vyeru vyenu vimere ndipho muuye.”
Phahi Aamoni ariphodziona akamtsukiza Daudi, Hanuni na mbari ya Aamoni ahuma kilo elufu mirongo mihahu na ne za feza kpwendakodisha magari ga kuvwehwa ni farasi na atu a kugaphirika kula Mesopotamia, Aramu-Maaka na kula Zoba. Akodisha magari ga kuvwehwa ni farasi na aphirikadzi magari higo elufu mirongo mihahu na mbiri phamwenga na mfalume wa Maaka na jeshire, ambao akpwendachita kambi mbere za Medeba. Nao Aamoni adzikusanya kula kpwao midzini na kuphiya vihani. Daudi ariphosikira gaga, wamuhuma Joabu atuluke na jeshi rosi ra masujaa. Aamoni atuluka na achidzipanga chiviha phatu pha kumenyera mudzi wao, nao afalume ariokpwedza kala akpwahali kpwereru machiyao.
10 Joabu ariphoona kukala anapigbwa mbere na nyuma, watsambula hara anajeshi sujaa zaidi a Iziraeli achiapanga apambane na Aaramu. 11 Anajeshi anjina ariosala waaika tsini ya ulongozi wa mwanao Abishai, nao achipangbwa ili apigane na Aamoni. 12 Joabu achiamba, “Uchiona kukala Aaramu ananizidi nguvu, ndzo uniterye, nami nchiona kukala Aamoni anakuzidi nguvu, nindakpwedza nikuterye. 13 Ukale sujaa, hukapigane chilume kpwa ajili ya atu ehu, na kpwa ajili ya midzi ya Mlungu wehu. Naye Mwenyezi Mlungu andahenda gara garigo manono kpwakpwe.” 14 Joabu na anajeshi ariokala phamwenga naye ndio atanguliya kupigana na Aaramu, nao Aaramu achichimbira. 15 Aamoni ariphoona kukala Aaramu anachimbira, nao achimbira Abishai, mwanao wa Joabu, achendainjira mo mudzini. Ndipho Joabu achiuya Jerusalemu. 16 Aaramu ariphodziona akashindwa ni Iziraeli, ahuma kurehwe Aaramu kula ngʼambo ya muho Yufurati, ariolongozwa ni Shofaki, mkpwulu wa jeshi ra Hadadezeri. 17 Daudi ariphoambirwa, wakusanya phamwenga Aiziraeli osi achivuka muho Joridani, achipanga vikosivye kupambana na Aaramu. Daudi ariphopanga viha kuapiga Aaramu, aho apigana naye. 18 Aaramu achimbira Aiziraeli, naye Daudi achiolaga aphiriki a magari ga kuvwehwa ni farasi elufu sabaa na anajeshi a kunyendeka na magulu elufu mirongo mine. Shofaki, mkpwulu wao wa jeshi piya waolagbwa. 19 Nyo ariokala tsini ya Hadadezeri ariphoona akashindwa ni Iziraeli, alonda amani na Daudi, na achikala tsinize. Nao Aaramu taayakubali kuterya tsona Aamoni.