20
Daudi anauhala mudzi wa Raba
(2 Samueli 12:26–31)
20:1 2 Samueli 11:1Mwaka wanjina uriphoandza, wakati afalume nkutuluka kuphiya vihani, Joabu walongoza anajeshi masujaa. Wakpwendabananga tsi ya atu a Aamoni achiiricha gandzo na achendazangira Raba. Ela Daudi wasala Jerusalemu. Joabu washambuliya Raba na achiuricha gandzo. Chisha Daudi achihala tadzi ya mfalume wao kula phakpwe chitswani. Uzihowe kala ni kama kilo mirongo mihahu na ne za zahabu na ndaniye mwaphahikana mawe ga samani, na achimvwika Daudi chitswani. Naye wahala zewe nyinji sana kula mo mudzini. Atu ambao kala a himo waahala achiashurutisha* 20:3 Lenganisha 2 Samueli 12:31. Chieburania waakata. kuhenda kazi za misumeno, sururu za vyuma na mbadzo. Hivyo ndivyo Daudi arivyoihenda midzi yosi ya Aamoni. Chisha Daudi wauya Jerusalemu na jeshire rosi.
Daudi anaturya madzitu ga Filisti
(2 Samueli 21:15–22)
Bada ya gaga kpwakala na viha na Afilisti ko Gezeri, ndipho Sibekai kula mudzi wa Husha, achimuolaga Sipai, ariyekala mmwengawapho wa chivyazi cha madzitu, yani Arafa, nao Afilisti achishindwa. 20:5 1 Samueli 17:4–7Kpwakala na viha tsona na Afilisti, naye Elihanani mwana wa Jairi kula Bethilehemu achimuolaga Lahimi, mwanao wa Goliathi kula Gathi, ambaye mphini wa fumore wakala mkpwulu dza muhi wa mfumadzi wa nguwo. Kpwakala na viha vyanjina ko Gathi, kurikokala na dzitu kulu ambaro kala rina mala sita chila mkpwono na mala sita chila gulu, jumula ya mala mirongo miiri na ne. Iye naye wakala wa chivyazi cha Arafa. Naye hiye aripholaphiza Aiziraeli, Jonathani mwana wa Shimea, mwanao wa Daudi, achimuolaga. Osi hinya ala kpwa chivyazi cha Arafa kula Gathi, nao aolagbwa ni Daudi na jeshire.

20:1 20:1 2 Samueli 11:1

*20:3 20:3 Lenganisha 2 Samueli 12:31. Chieburania waakata.

20:5 20:5 1 Samueli 17:4–7