21
Aiziraeli anaolangbwa
(2 Samueli 24:1–25)
Bada ya higo, Shetani waphiya chinyume cha Iziraeli na achimchenga-chenga Daudi aolange Aiziraeli. Ndipho Daudi achimuambira Joabu na akulu a majeshi, “Phiyani mkaolange Aiziraeli kula Beeri-Sheba hadi Dani, alafu munirehere isabu, mana nalonda nimanye ni angaphi.”
Ela Joabu achimuamba, “Mwenyezi Mlungu naenjereze atue kano gana zaidi kuriko vira arivyo sambi. Bwana wangu mfalume, si hano osi ni atumishio? Mbona phahi bwana wangu unalonda kuhenda vino? Mbona phahi unalonda uhende Iziraeli imkosere Mlungu?” Ela neno ra mfalume rakala na nguvu kuriko ra Joabu. Ndipho Joabu achiuka na achendamenya-menya Iziraeli kosi na alafu achiuya Jerusalemu. Naye Joabu walavya isabu ya atu alume kpwa Daudi. Iziraeli yosi kala ina alume milioni mwenga na laki mwenga, awezao kuhumira panga, Juda kala kuna alume laki ne na elufu mirongo sabaa, awezao kuhumira panga. Ela Joabu kayajumulisha Alawi na Abenjamini kpwenye isabu, mana lagizo ra mfalume tariyamhamira.
Mwenyezi Mlungu piya kayahamirwa ni dzambo hiri, kpwa hivyo waitiya adabu Iziraeli. Ndipho Daudi achimuamba Mlungu, “Nkahenda dambi kulu kpwa kuhenda dzambo hiri. Ela nakuvoya uniswamehe makosa gangu mimi mtumishio, mana nkahenda dzambo ra chizuzu sana.” Mwenyezi Mlungu wamuambira Gadi, muonadzi wa Daudi, 10 “Phiya ukamuambire Daudi, ‘Mwenyezi Mlungu anakuamba hivi: Nakupha mambo mahahu utsambule mwenga, ambaro ndakuhendera.’ ” 11 Phahi Gadi waphiya kpwa Daudi na achimuamba, “Mwenyezi Mlungu anakuamba hivi, ‘Tsambula rira ulondaro: 12 miaka mihahu ya ndzala, au miezi mihahu ya kushindwa vihani ni avihao; au siku tahu za kutiywa adabu ni Mwenyezi Mlungu, yani, tsi ifikpwe ni ukongo kuno malaika wa Mwenyezi Mlungu anamenya-menya makalo gosi ga Iziraeli abanange.’ Sambi aza ukate shauri uniphe jibu ra kumuuyizira iye achiyenihuma.”
13 Daudi achimuamba Gadi, “Nkainjira kpwenye mashaka makulu; baha ntiywe adabu ni Mwenyezi Mlungu, mana mbazize ni nyinji, ela usiniriche nkatiywa mikononi mwa anadamu.” 14 Phahi Mwenyezi Mlungu wareha ukongo mui Iziraeli na atu elufu mirongo sabaa achifwa. 15 Mlungu wahuma malaika aphiye Jerusalemu ili akaolage atu. Na ariphokala anagahenda, Mwenyezi Mlungu waaonera mbazi na achigaluza niaye dzulu ya kuatiya adabu. Ndipho achimuambira ye malaika wa kubananga, “Bahi ikatosha, richira phapho.” Hiye malaika wa Mwenyezi Mlungu kala aimire phatu pha kuwagira mtsere pha Orinani, Mjebusi. 16 Daudi waunula matsoge achimuona ye malaika wa Mwenyezi Mlungu aimire kahi-kahi ya dzulu mlunguni na duniani, naye kala akatuluza upanga na akaugolosera Jerusalemu. Ndipho Daudi phamwenga na atumia achidzibwaga chimabumabu, kuno akavwala nguwo za magunia. 17 Daudi achimuamba Mlungu, “Dze! Si ni mimi nchiyelagiza atu aolangbwe? Ni mimi nchiyekosa na kuhenda dambi kulu sana. Ela gano mangʼondzi gakahendani? Ee Mwenyezi Mlungu, nakuvoya Mlungu wangu, nitiya adabu mimi na mbari yangu, ela usiriche ukongo mui ukakala dzulu ya atuo.” 18 Ndipho malaika wa Mwenyezi Mlungu achimlagiza Gadi amuambire Daudi aambuke akamdzengere Mwenyezi Mlungu phatu pha kulavira sadaka kahi ya phatu pha kuwagira mtsere pha Orinani, Mjebusi. 19 Phahi Daudi waambuka sawa-sawa na neno ra Gadi ambaro warigomba kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu. 20 Orinani ariphokala anawaga mtsere, wagaluka achimuona ye malaika, iye na anae a ne alume ambao kala a phamwenga naye adzifwitsa. 21 Daudi ariphomfikira phephi Orinani, Orinani watsupha dzitso achimuona Daudi, naye wauka kula hipho phatu pha kuwagira mtsere achendamupha ishima Daudi kpwa kumzamira hadi chilanguche chichiguta photsi. 22 Naye Daudi achimuamba Orinani, “Niguzira hipha phatupho pha kuwagira mtsere ili nimdzengere Mwenyezi Mlungu phatu pha kulavira sadaka. Niguzira phatu hipha kpwa samaniye kamili ili nyo ukongo mui urio na atu usire.” 23 Hipho Orinani achimuamba Daudi, “Hala tu! Na bwana wangu mfalume uhende ganagokufwahira. Lola, nalavya hano ndzau kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa na mbao za chifwaya cha kuwagira mtsere gakale kuni na hino nganu ikale sadaka ya unga. Nkavilavya vyosi.”
24 Ela mfalume Daudi wamjibu Orinani achimuamba, “Hata, siyo hivyo, ela ndagula kpwa samani kamili. Mino sindahala chiricho chako nkachihumire kpwa kumuabudu Mwenyezi Mlungu wala sindalavya sadaka za kuochwa zisizonigarimu.” 25 Phahi Daudi waripha Orinani vipande magana sita vya zahabu, kpwa ajili ya hipho phatu. 26 Chisha Daudi wamdzengera Mwenyezi Mlungu phatu pha kulavira sadaka phapho, tsona achilavya sadaka za kuochwa na sadaka za amani. Daudi wamvoya Mwenyezi Mlungu, naye achijibu na moho kula mlunguni, uchiocha sadaka yokala dzulu ya phatu pha kulavira sadaka za kuochwa. 27 Chisha Mwenyezi Mlungu walagiza hiye malaika, naye achiuyiza upangawe mwakpwe chowani.
28 Wakati hinyo, Daudi ariphoona Mwenyezi Mlungu akamjibu kahi ya pho phatu pha kuwagira pha Orinani, Mjebusi, wakala achilavira sadakaze phatu hipho. 29 Kpwa mana Hema ra Mwenyezi Mlungu ambaro Musa waritengeza hiko jangbwani na phara phatu pha kulavira sadaka za kuochwa, siku hizo kala zi pha phatu pha dzulu hiko Gibioni. 30 Ela Daudi kayasubutu kuphiya Gibioni kpwendauza mapendzi ga Mlungu, mana kala anatishirwa ni hinyo upanga wa malaika wa Mwenyezi Mlungu.