22
Chisha Daudi achiamba, “Hipha ndipho Nyumba ya Mwenyezi Mlungu ndiphokala na piya ndipho ndiphokala na phatu ambapho Aiziraeli andalavya sadaka za kuochwa.”
Matayarisho ga kudzenga
Nyumba ya Kuvoya Mlungu
Ndipho Daudi achilagiza akusanyirwe ajeni ambao anasagala tsi ya Iziraeli. Kula kpwa hinyo ajeni, Daudi watsambula atsongadzi mawe a tayarishe mawe ga kutsongbwa ili kudzengera Nyumba ya kuvoya Mlungu. Daudi piya waika akiba tele ya chuma kpwa kutengezera misumari ya miryango na vifungiro (bawaba za) vya maryango phamwenga na shaba ambayo uzihowe tauyaweza kupimwa. Tsona walavya magogo ga mihi ya mierezi ya kudzengera isiyoolangika, mana Asidoni na atu a Tiro amrehera Daudi mierezi isiyo na isabu. Mana Daudi waamba, “Mwanangu Selemani ni mdide na kana ujuzi wowosi wa nyumba ndiyodzengerwa Mwenyezi Mlungu na lazima ikale nono ajabu, imanyikane na iphahe nguma kula kpwa atu a mbari zosi kpwa hivyo ndaihendera matayarisho.” Phahi Daudi waika vifwaya vinji vya kuidzengera kabila ya kufwakpwe.
Chisha Daudi waiha mwanawe Selemani, achimlagiza amdzengere nyumba Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli. 22:7 2 Samueli 7:1–16; 1 Nyakati 17:1–14Daudi wamuambira Selemani mwanawe, “Hamu ya moyo wangu kala nidzenge nyumba ili kuishimu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wangu. Ela Mwenyezi Mlungu waniamba, ‘Wamwaga mlatso sana na wapigana viha vikulu. Kundadzenga nyumba kpwa ishima yangu mana wamwaga mlatso munji sana duniani mbere zangu. Ela lola phahi undavyala mwana mlume, ambaye andakala mutu wa amani. Ndamupha amani na avihae anaomzunguluka. Dzinare andaihwa Selemani, nami ndaipha Iziraeli amani na kuhurira siku za utawalawe. 10 Hiye ndiye andadzenga nyumba kpwa ishima yangu. Andakala mwanangu mlume, nami ndakala ise. Tsona ndaimarisha chihi cha endzi cha ufalumewe dzulu ya Iziraeli hata kare na kare.’ 11 Sambi mwanangu, Mwenyezi Mlungu na akale phamwenga nawe, ili ufwaulu kuidzenga Nyumba ya kuvoya Mlungu, Mlunguo dza arivyoamba undahenda. 12 Mwenyezi Mlungu na akuphe busara na achili, ili ndiphoikpwa chilongozi wa Iziraeli, uweze kulunga shariya za Mwenyezi Mlungu, Mlunguo. 13  22:13 Joshuwa 1:6–9Uchilunga shariya na uamuli ambao Mwenyezi Mlungu walagiza Musa kpwa ajili ya Iziraeli kpwa makini, undangʼarirwa. Dina chilume na ukale jasiri, usiogophe wala usivundzike moyo. 14 Náhenda chadi cha kuika akiba ya vifwaya vya kudzenga Nyumba ya Mwenyezi Mlungu, tani elufu tahu za zahabu, tani mirongo mihahu na ne za feza na chiasi chikulu sichopimika cha shaba na chuma, mana ni vinji sana, piya mbao na mawe. Vyosi hivi ni lazima uvienjereze. 15 Una ahendadzi-kazi anji sana: atsongadzi mawe, mafundi a kudzenga na mawe, mafundi ga mbao, na piya atu enye ufundi wa chila aina ya kazi 16 za kutengeza vitu vya zahabu, feza, shaba na chuma, mafundi asio isabu. Phahi andza kazi, naye Mwenyezi Mlungu naakale phamwenga nawe.”
17 Halafu Daudi walagiza akulu osi a Iziraeli aterye mwanawe Selemani, achiambira, 18 “Hakika Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu a phamwenga namwi. Iye wakuphani amani pande zosi mana wanipha uwezo wa kuaturya enye tsi hino nayo tsi hino i tsini ya Mwenyezi Mlungu na atue. 19 Phahi tiyani nia na moyo wa kulonda kumanya mendzwa ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. Phahi andzani kumdzengera Mwenyezi Mlungu phatu phatakatifu, ili mrehe sanduku ra chilagane ra Mwenyezi Mlungu na miyo mitakatifu ya Mlungu ndani ya nyumba ndiyo dzengbwa kpwa kuishimu dzina ra Mwenyezi Mlungu.”

22:7 22:7 2 Samueli 7:1–16; 1 Nyakati 17:1–14

22:13 22:13 Joshuwa 1:6–9