23
23:1 1 Afalume 1:1–40Daudi ariphokala mkare wa siku nyinji, wamuhenda mwanawe Selemani akale mfalume wa Iziraeli.
Alawi anaganyirwa majukumu
Daudi waakusanya akulu osi a Iziraeli phamwenga na alavyadzi-sadaka na Alawi. Alawi a miaka mirongo mihahu na kuphiya dzulu aolangbwa na jumula yao kala ni alume elufu mirongo mihahu na minane. Daudi waamba, “Alume elufu mirongo miiri na ne kahi za hinyo andaimirira kazi ya Nyumba ya Mwenyezi Mlungu, na elufu sita andakala maofisaa na aamuli katika Nyumba ya kuvoya Mlungu. Elufu ne andakala asikari a ryango na elufu ne akumtogola Mwenyezi Mlungu na vifwaya vya kuimbira nrivyotengeza.”
Phahi Daudi waaganyira Alawi mazuma ga makundi garigophiya kulengana na mbari ya Lawi: mbari ya Gerishoni, mbari ya Kohathi na mbari ya Merari. Ana a Gerishoni kala ni Ladani na Shimei. Ana a Ladani kala ni ahahu: Jehieli mkpwulu wao, Zethamu na Joeli. Hano kala ni akulu a nyumba za Ladani. Ana a Shimei kala ni ahahu: Shelomothi, Hazieli na Harani. 10 Badaye Shimei waphaha ana anjina a ne nao ni Jahathi, Zina, Jeushi na Beriya. 11 Mkpwulu wao kala ni Jahathi na wa phiriwe ni Ziza, ela Jeushi na Beriya taayakala na ana anji, kpwa hivyo achiolangbwa kama kundi mwenga.
12 Nao ana a Kohathi ni Amuramu, Ishari, Heburoni na Uzieli, atu ane. 13  23:13 Kutsama 28:1Ana a Amuramu ni Aruni na Musa. Aruni phamwenga na chivyaziche chosi atengbwa maisha gao gosi ili atakase vitu vyosi virivyo vitakatifu zaidi, amuhumikire Mwenyezi Mlungu kpwa kufukiza uvumba mbereze na kubariki atu kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu siku zosi. 14 Ela Musa mutu wa Mlungu anae ajumulishwa na mbari ya Lawi. 15 Hinyo ana a Musa kala ni Gerishomu na Eliezeri. 16 Mkpwulu wa ana a Gerishomu kala ni Shebueli. 17 Mkpwulu wa ana a Eliezeri kala ni Rehabiya, ela Eliezeri kayakala na ana anjina a chilume, ela Rehabiya kala ana ana anji a chilume. 18 Mkpwulu wa ana a Ishari kala ni Shelomithi. 19 Heburoni anae ni Jeria, mkpwulu wao, Amariya wa phiri, Jahazieli wa hahu, na Jekameamu wa ne. 20 Uzieli anae ni Mika mkpwulu wao, na wa phiriwe ni Ishia.
21 Merari anae ni Mahili na Mushi. Ana a Mahili ni Eliazari na Kishi. 22 Eliazari wafwa bila ya kuphaha ana alume, ela anae kala ni achetu bahi. Hipho anáo anababa, ana a Kishi achialóla. 23 Mushi anae kala ni ahahu, Mahili, Ederi na Jeremothi.
24 Hano ndiokala ni ana a Lawi, kpwa kulunga mbari za ise zao, avyere a mbari za ise zao ambao aandikishwa madzina kpwandzira miaka mirongo miiri na kuphiya dzulu, ili ahende kazi kpwenye Nyumba ya Mwenyezi Mlungu. 25 Mana Daudi waamba, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, akaapha atue amani, naye akahenda Jerusalemu ikale makaloge hata kare na kare. 26  23:26 Kumbukumbu 10:8Phahi Alawi taayaritsukula tsona hiro hema takatifu wala miyoye yoyosi yohumirwa kpwa kuvoyera.” 27 Ndiyo mana, kulengana na maneno ga mwisho ga Daudi, Alawi aandikpwa kpwandzira miaka mirongo miiri na kuphiya dzulu. 28  23:28 Isabu 3:5–9Kazi yao kala ni kuaterya ana a Aruni kahi za utumishi wa Nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Huduma iyo kala ni kuimirira kazi za mihala, vyumba, kutakasa chila chiricho chitakatifu na kazi yanjina yoyosi ihusuyo huduma ya Nyumba ya kuvoya Mlungu. 29 Tsona aimirira kazi za mikahe mitakatifu ya kupangbwa mezani na unga mwembamba wa sadaka ya unga, mikahe isiyotiywa hamira, sadaka za kuochwa na zira za kutsanganywa na mafuha na kazi zanjina zosi zinazohusu vipimo vya unji na ukulu. 30 Chisha chila ligundzu na dziloni aima kumshukuru na kumtogola Mwenyezi Mlungu. 31 Na piya ahumika wakati sadaka za kuochwa zinalaviwa kpwa Mwenyezi Mlungu kahi za Siku ya Kuoya, sikukuu za kulumbwa kpwa mwezi na wakati wa sikukuu zosi zirizolagizwa. Kala ni ahumike mbere za Mwenyezi Mlungu chila mara kulengana na idadi yao kama arivyolondwa kulengana na shariya. 32 Hivyo ndivyo Alawi arivyomanyirira hema ra mkpwutano, phatu phatakatifu na kuterya mbari zao ana a Aruni kuhenda kazi za nyumba ya Mwenyezi Mlungu.

23:1 23:1 1 Afalume 1:1–40

23:13 23:13 Kutsama 28:1

23:26 23:26 Kumbukumbu 10:8

23:28 23:28 Isabu 3:5–9