24
Kazi za Alavyadzi-sadaka
Mazuma ga ana a Aruni kala ni higa. Aruni anae ni Nadabu, Abihu, Eliazari na Ithamari. 24:2 Alawi 10:1–2Ela Nadabu na Abihu afwa kabila ya ise yao kufwa na kala taana ana, ndipho Eliazari na Ithamari achikala alavyadzi-sadaka. Daudi waapangira mazuma chivyazi cha Aruni achiterywa ni Sadoki wa mbari ya Eliazari na Ahimeleki wa mbari ya Ithamari, kulengana na mpango wa kazi zao kpwenye utumishi wao. Kpwa vira aphahikana akulu anji kula kpwa chivyazi cha Eliazari kuriko kpwa chivyazi cha Ithamari, chivyazi cha Eliazari chapangbwa makundi tsini ya akulu kumi na sita na chivyazi cha Ithamari achipangbwa makundi tsini ya akulu anane. Aganywa kpwa kupigirwa kura bila upendeleo, mana kala kuna akulu a kuhumika phatu phatakatifu na atumishi a Mlungu kahi za ana a Eliazari na ana a Ithamari. Shemaya mwana wa Nethaneli, muandishi, ambaye kala ni Mlawi, waandika madzina gao mbere za mfalume na mbere za akulu: mlavyadzi-sadaka Sadoki na Ahimeleki mwana wa Abiathari, akulu a mbari za alavyadzi-sadaka na za Alawi. Mbari mwenga yatsambulwa kula kpwa Eliazari na yanjina kula kpwa Ithamari.
Kura ya kpwandza yamgbwerera Jehoyaribu na ya phiri Jedaya, ya hahu Harimu, ya ne Seorimu, ya tsano Malikija, ya sita Mijamini, 10 ya sabaa Hakozi, ya nane Abija, 11 ya tisiya Jeshuwa, ya kumi Shekania, 12 ya kumi na mwenga Eliashibu, ya kumi na mbiri Jakimu, 13 ya kumi na tahu Hupa, ya kumi na ne Jeshebeabu, 14 ya kumi na tsano Biliga, ya kumi na sita Imeri, 15 ya kumi na sabaa Heziri, ya kumi na nane Hapizezi, 16 ya kumi na tisiya Pethahiya, ya mirongo miiri Jehezikeli, 17 ya mirongo miiri na mwenga Jakini, ya mirongo miiri na mbiri Gamuli, 18 ya mirongo miiri na tahu Delaya, ya mirongo miiri na ne Maazia.
19 Hivyo ndivyo arivyopangirwa kazi katika huduma zao chila kundi rinaphokala na zuma ndani ya Nyumba ya kuvoya Mlungu, sawa-sawa na arivyoikirwa malagizo ni mkare wao Aruni, dza vyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli arivyomuamuru. 20 Na kula kpwa ana anjina a Lawi: mmwenga kula kpwa chivyazi cha Amuramu kala ni Shebueli na kula kpwa chivyazi cha Shebueli kala ni Jedeya. 21 Kula chivyazi cha Rehabiya, mkpwulu wao kala ni Ishia. 22 Kula chivyazi cha Ishari kala ni Shelomothi na kula kpwa Shelomothi kala ni Jahathi.
23 Nao ana a Heburoni, mkpwulu wao kala ni Jeria, wa phiri kala ni Amariya, wa hahu kala ni Jahazieli na wa ne kala ni Jekameamu. 24 Kula chivyazi cha Uzieli kala ni Mika na kula chivyazi cha Mika kala ni Shamiri. 25 Kula kpwa chivyazi cha Ishia ndugungbwa wa Mika kala ni Zakariya. 26 Ana a Merari kala ni Mahili na Mushi. Kahi za ana a Jaazia kala kuna Beno. 27 Adzukulu a Merari kutsupira Jaazia ni Beno, Shohamu, Zakuri, na Iburi. 28 Na kutsupira Mahili kala ni Eliazari, ambaye kala kana ana a chilume. 29 Kutsupira Kishi kala ni Jerahimeeli, 30 na kutsupira Mushi kala ni Mahili, Ederi na Jerimothi.
Hano kala ni ana a Alawi, sawa-sawa na mbari za ise zao. 31 Hano piya apiga kura, dza vyo arivyopiga kura ndugu zao, ana a Aruni, mbere za mfalume Daudi na mbere za Sadoki, Ahimeleki na akulu a mbari za alavyadzi-sadaka na za Alawi. Nyumba ya mwana mvyere yaruhusiwa kupiga kura sawa-sawa na nyumba ya mwana mdide.

24:2 24:2 Alawi 10:1–2