25
Aimbadzi a Nyumba
ya Kuvoya Mlungu
Daudi phamwenga na akulu a jeshi atanya ana anjina a Asafu, a Hemani na a Jeduthuni akale achitabiri kuno anapiga ngephephe, vinubi na matoazi. Higa ndigo madzina ga atu ambao ahenda kazi hiyo: Kula kpwa ana a Asafu kala ni Zakuri, Yusufu, Nethania na Asarela. Hinya akala tsini ya ulongozi wa Asafu, naye watabiri tsini ya ulongozi wa mfalume. Jeduthuni wakala na ana sita ambao ni Gedalia, Seri, Jeshaya, Shimei, Hashabia na Matithia. Nao akala tsini ya ulongozi wa ise yao Jeduthuni, ambaye watabiri kpwa kuhumira ngephephe, wakati osi anamshukuru na kumtogola Mwenyezi Mlungu. Na a Hemani kala ni Bukia, Matania, Uzieli, Shebueli, Jerimothi; Hanania, Hanani, Eliatha, Gidaliti, Romamuti-Ezeri; Joshibekasha, Malothi, Hothiri na Mahaziothi. Hano osi kala ni ana a Hemani muonadzi wa mfalume. Mlungu wamupha Hemani ana kumi na a ne a chilume na ahahu a chichetu. Ana hano wahewa sawa-sawa na ahadi ya Mlungu ili Hemani aphahe ishima. Hinya osi alongozwa ni ise yao, aimbe nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu, kuno anahumira matoazi, vinubi na ngephephe kahi za utumishi wa Nyumba ya kuvoya Mlungu. Asafu, Jeduthuni na Hemani kala a tsini ya ulongozi wa mfalume. Osi phamwenga na ndugu zao afundzwa kumuimbira Mwenyezi Mlungu, na achikala na ujuzi, nao isabu yao kala ni atu magana mairi mirongo minane na nane. Nao apiga kura, mvyere kpwa mdide, mwalimu kpwa mwanafundzi, osi sawa, ili aphahe mazuma ga kuhenda kazi.
Kura ya kpwandza yagbwerera Yusufu wa mbari ya Asafu, iye na anae na nduguze jumula atu kumi na airi. Ya phiri Gedalia, iye na nduguze na anae kumi na airi, 10 ya hahu Zakuri, iye na anae na nduguze kumi na airi, 11 ya ne Iziri, anae na nduguze kumi na airi, 12 ya tsano Nethania, anae na nduguze kumi na airi, 13 ya sita Bukia, anae na nduguze kumi na airi, 14 ya sabaa Jesharela, anae na nduguze kumi na airi, 15 ya nane Jeshaya, anae na nduguze kumi na airi, 16 ya tisiya Matania, anae na nduguze kumi na airi, 17 ya kumi Shimei, anae na nduguze kumi na airi, 18 ya kumi na mwenga Azareli, anae na nduguze kumi na airi, 19 ya kumi na mbiri Hashabia, anae na nduguze kumi na airi, 20 ya kumi na tahu Shebueli, anae na nduguze kumi na airi, 21 ya kumi na ne, Matithia, anae na nduguze kumi na airi, 22 ya kumi na tsano Jeremothi, anae na nduguze kumi na airi, 23 ya kumi na sita Hanania, anae na nduguze kumi na airi, 24 ya kumi na sabaa Joshibekasha, anae na nduguze kumi na airi, 25 ya kumi na nane Hanani, anae na nduguze kumi na airi, 26 ya kumi na tisiya Malothi, anae na nduguze kumi na airi, 27 ya mirongo miiri Eliatha, anae na nduguze kumi na airi, 28 ya mirongo miiri na mwenga Hothiri, anae na nduguze kumi na airi, 29 ya mirongo miiri na mbiri Gidaliti, anae na nduguze kumi na airi, 30 ya mirongo miiri na tahu Mahaziothi, anae na nduguze kumi na airi, 31 ya mirongo miiri na ne Romamuti-Ezeri, anae na nduguze kumi na airi.