26
Arindzi a nyumba ya Mlungu
Higa ndigo makundi ga arindzi a maryango: Kula mbari ya Kora kala ni Meshelemia mwana wa Kore, mmwengawapho wa ana a Asafu. Ana a chilume a Meshelemia wa kpwandza kala ni Zakariya, wa phiri kala ni Jediaeli, wa hahu kala ni Zebadia, wa ne kala ni Jathinieli, wa tsano kala ni Elamu, wa sita kala ni Jehohanani na wa sabaa kala ni Eliehoenai.
26:4 2 Samueli 6:11; 1 Nyakati 13:14Obedi-Edomu naye piya wakala na ana a chilume, wa kpwandza kala ni Shemaya, wa phiri kala ni Jehozabadi, wa hahu kala ni Joa, wa ne kala ni Sakari, wa tsano kala ni Nethaneli, wa sita kala ni Amieli, wa sabaa kala ni Isakari, wa nane kala ni Pe-Ulethai mana Mlungu wamjaliya.
Piya mwanawe Shemaya wavyarirwa ana a chilume ambao akala vilongozi a mbari yao, mana kala ni alume akumanya viha. Ana a chilume a Shemaya kala ni Othini, Refaeli, Obedi na Elizabadi ambao kala ni adugu ao. Elihu na Semakia kala ni masujaa a kukuluphirika ambao kala ni abari a Shemaya. Hano osi kala ni ana alume a Obedi-Edomu phamwenga na ana aho a chilume na ndugu zao, alume ariokala na uwezo wa kuhenda kazi, kala ni atu mirongo sita na airi. Naye Meshelemia kala anae a chilume na nduguze alume ariokala na mkpwotse wa kuhenda kazi kala ni atu kumi na nane.
10 Hosa mmwenga wa ana a chilume a Merari, wakala na ana a chilume ambao ni Shimuri mkpwulu wao, (dzagbwe kayavyalwa wa kpwandza ela iseye wamuika mkpwulu), 11 wa phiri kala ni Hilikiya, wa hahu kala ni Tabalia na wa ne kala ni Zakariya. Ana a chilume osi a Hosa phamwenga na abari aho kala ni atu kumi na ahahu.
12 Hinya arindzi a ryango aganywa kulengana na akulu a mbari zao, na ahewa mazuma ga kuhenda kazi katika Nyumba ya Mwenyezi Mlungu dza arivyohewa ndugu zao. 13 Nao apiga kura kudzitsamburira maryango gao chimbari zao, bila kupendeleya mbari kulu au ndide. 14 Kura ya ryango ra uphande wa mlairo wa dzuwa yamgbwerera Shelemia. Chisha kura piya zichipigirwa mwanawe wa chilume Zakariya, mshauri wa achili na kuraye ichituluka ya ryango ra uphande vurini. 15 Kura ya ryango ra uphande wa mwakani yamgbwerera Obedi-Edomu na anae achihewa kuimirira urindzi a nyumba za kuikira akiba. 16 Kura ya ryango ra mtswerero wa dzuwa na ryango ra Shalekethi, hiko kpwenye barabara ya kuambuka dzulu, yaagbwerera Shupimu na Hosa. Mazuma galungirana zuma hadi ranjina. 17 Chila siku kpwaikpwa arindzi sita a Lawi uphande wa mlairo wa dzuwa na a ne uphande wa vurini, a ne uphande wa mwakani na airi-airi kpwenye nyumba za kuikira akiba. 18 Na hiko mtswerero wa dzuwa phenye paribari, kpwakala na a ne njirani, na airi phenye hinyo muhala uriozungulukpwa ni uwa wa paribari* 26:18 Neno paribari tarimanyikana manage. yenye. 19 Higo ndigo makundi ga mazuma ga arindzi a ryango kula mbari ya Kora na Merari.
Majukumu ganjina
ga ndani ya Nyumba ya Mlungu
20 Na Alawi nao, Ahija kala ni muimirizi wa hazina za Nyumba ya kuvoya Mlungu na hazina za miyo yotengerwa Mwenyezi Mlungu. 21 Mmwenga wa akulu a mbari ya Gerishoni wa chivyazi cha Ladani kala ni Jehieli. 22 Ana a chilume a Jehieli kala ni Zethamu na mwanáo Joeli, aho aimirira hazina za nyumba ya Mwenyezi Mlungu. 23 Kula kpwa mbari ya Amuramu, Ishari, Heburoni na Uzieli.
24 Shebueli, mwana wa Gerishomu mwana wa Musa, ndiye yekala muimirizi mkpwulu wa hazina. 25 Na chivyazi cha Eliezeri nduguye wa Gerishoni kala ni Rehabiya, yevyala Jeshaya, yevyala Joramu, yevyala Zikiri na Zikiri yevyala Shelomothi. 26 Shelomothi hiyu na abarie kala ni aimirizi a hazina zosi za vitu ambavyo avitengera Mwenyezi Mlungu. Vitu ambavyo mfalume Daudi na akulu a mbari na akulu a jeshi a vikosi vya elufu-elufu na akulu a jeshi a vikosi vya gana-gana na maamiri-jeshi, avitengera Mwenyezi Mlungu. 27 Seemu ya zewe zotekpwa vihani azitenga kpwa ajili ya kutundza nyumba ya Mwenyezi Mlungu. 28 Na chila chitu chotengbwa ni nabii Samueli, Sauli mwana wa Kishi, Abineri mwana wa Neri, Joabu mwana wa Seruya na zawadi zosi zanjina zotengbwa kala zinatundzwa ni Shelomothi na abarie.
Majukumu ga Alawi anjina
29 Kula mbari ya Ishari watsambulwa Kenania na anae ahende kazi za kondze kpwa kushuulikiya Iziraeli, akale maofisaa ga utawala na aamuli.
30 Kula mbari ya Heburoni, Hashabia na nduguze elufu na magana sabaa, alume akudina, ahewa majukumu ga kuimirira seemu za Iziraeli zirizo uphande wa mtswerero wa dzuwa wa muho Joridani. Aimirira kazi zosi za Mwenyezi Mlungu na huduma za mfalume Daudi.
31 Hano a Heburoni, Jeria kala ndiye mkpwulu wao kulengana na arivyovyalwa ise za mbari zao. (Mwaka wa mirongo mine wa utawala wa mfalume Daudi, uchunguzi wahendwa na atu enye uwezo mkpwulu aphahikana kahi yao hiko Jazeri ya Giliadi.)
32 Jeria kala ana abarie elufu mbiri na magana sabaa, ambao kala ni atu a kudziweza na akulu a mbari. Mfalume Daudi waaika akale aimirizi a mbari ya Rubini, ya Gadi na nusu mbari ya Manase ambayo kala i uphande wa mlairo wa dzuwa wa muho Joridani. Ahewa majukumu ga chila chitu chinachomuhusu Mlungu na mambo gosi ga mfalume.

26:4 26:4 2 Samueli 6:11; 1 Nyakati 13:14

*26:18 26:18 Neno paribari tarimanyikana manage.