27
Vikosi vya majeshi
Higa ni madzina ga atu a Iziraeli ambao amuhumikira mfalume kuhusu mambo gosi ga kuphiya vihani mwezi bada ya mwezi hadi mwaka mzima. Atalwa chi akulu a mbari, akulu a vikosi vya anajeshi elufu-elufu na akulu a vikosi vya anajeshi gana-gana na maofisaa gao ga utawala. Chila kundi rakala na jumula ya atu elufu mirongo miiri na ne.
Zuma ra kpwandza ra mwezi wa kpwandza, raimirirwa ni Jashobeamu mwana wa Zabudieli. Zumare kala rina atu elufu mirongo miiri na ne. Iye wala chivyazi cha Peresi wa mbari ya Juda, naye kala ni mkpwulu wa amiri-jeshi osi a hinyo mwezi wa kpwandza.
Dodai, Muahohi waimirira zuma ra mwezi wa phiri na Mikilothi kala ndiye msaidiziwe na mkpwulu wa ro kundi. Zumare kala rina atu elufu mirongo miiri na ne.
Mkpwulu wa jeshi wa hahu, ariyekala mkpwulu wa mwezi wa hahu, kala ni Benaya, mwana wa mlavyadzi-sadaka Jehoyada. Zumare kala rina atu elufu mirongo miiri na ne. Hiyu ni yuya Benaya ariyekala kati ya hara masujaa mirongo mihahu na yekala mkpwulu wao. Mwanawe Amizabadi ndiye ariyeimirira zumare.
Asaheli mwanao wa Joabu ni wa ne, waimirira mwezi wa ne, na walungirwa ni mwanawe Zebadia. Zumare kala rina atu elufu mirongo miiri na ne.
Mkpwulu wa jeshi wa tsano, ariyeimirira mwezi wa tsano, ni Shamuhuthi wa mbari ya Izirahi. Zumare kala rina atu elufu mirongo miiri na ne.
Wa sita, ariyeimirira mwezi wa sita kala ni Ira mwana wa Ikeshi wa kula mudzi wa Tekoa. Zumare kala rina atu elufu mirongo miiri na ne.
10 Wa sabaa, ariyeimirira mwezi wa sabaa, kala ni Helesi wa kula mudzi wa Peloni, wa chivyazi cha Efuraimu. Zumare kala rina atu elufu mirongo miiri na ne.
11 Wa nane, ariyeimirira mwezi wa nane kala ni Sibekai kula mudzi wa Husha, wa chivyazi cha Zera. Zumare kala rina atu elufu mirongo miiri na ne.
12 Wa tisiya, ariyeimirira mwezi wa tisiya kala ni Abiezeri wa hiko Anathothi wa mbari ya Benjamini. Zumare kala rina atu elufu mirongo miiri na ne.
13 Wa kumi, ariyeimirira mwezi wa kumi kala ni Maharai wa hiko Netofa wa mbari ya Azera. Zumare kala rina atu elufu mirongo miiri na ne.
14 Wa kumi na mwenga, ariyeimirira mwezi wa kumi na mwenga kala ni Benaya wa hiko Pirathoni, wa chivyazi cha Efuraimu. Zumare kala rina atu elufu mirongo miiri na ne. 15 Wa kumi na mbiri, ariyeimirira mwezi wa kumi na mbiri kala ni Helidai wa kula mudzi wa Netofathi, wa chivyazi cha Othinieli. Zumare kala rina atu elufu mirongo miiri na ne.
Akulu a mbari za Iziraeli
16 Akulu a mbari za Iziraeli ni hinya: wa mbari ya Rubini kala ni Eliezeri mwana wa Zikiri. Wa mbari ya Simioni kala ni Shefatia mwana wa Maaka. 17 Wa mbari ya Lawi kala ni Hashabia mwana wa Kemueli na wa Aruni kala ni Sadoki. 18 Wa mbari ya Juda kala ni Elihu, mmwengawapho wa ndugu a Daudi. Wa Isakari kala ni Omuri mwana wa Mikaeli. 19 Mkpwulu wa mbari ya Zabuloni kala ni Ishimaya mwana wa Obadiya. Mkpwulu wa mbari ya Nafutali kala ni Jerimothi mwana wa Azirieli. 20 Wa mbari ya Efuraimu kala ni Hoshea mwana wa Azazia; wa nusu mbari ya Manase kala ni Joeli mwana wa Pedaya. 21 Wa nusu mbari ya Manase rokala Giliadi kala ni Ido mwana wa Zakariya; wa Benjamini kala ni Jaasieli mwana wa Abineri. 22 Wa Dani kala ni Azareli mwana wa Jerohamu. Hano ndio ariokala vilongozi a mbari za Iziraeli.
23  27:23 Mwandzo 15:5; 22:17; 26:4Mfalume Daudi kayaaolanga hara ariokala na miaka mirongo miiri na kuuya tsini, mana Mwenyezi Mlungu kala akaahidi kuahenda Aiziraeli akale anji dza nyenyezi za mlunguni. 24  27:24 2 Samueli 24:15; 1 Nyakati 21:1–14Joabu mwana wa Seruya waandza kuaolanga ela kayaamala. Hata vivyo Mlungu watsukirwa, Aiziraeli achiphaha mashaka kpwa sababu ya dzambo hiro, kpwa hivyo jumula ya isabu taiyaandikpwa kpwenye kumbukumbu za mfalume Daudi.
Aimirizi a mali za chifalume
25 Azimawethi mwana wa Adieli waimirira nyumba za kuikira akiba za mfalume. Naye Jonathani mwana wa Uziya waimirira nyumba za kuikira akiba za mindani, midzini, vidzidzini na ngomeni. 26 Eziri mwana wa Kelubu waimirira ahendadzi-kazi a kurima minda ya mfalume. 27 Shimei wa mbari ya Ramathi kala achiimirira minda ya mizabibu. Zabudi wa mbari ya Ashifumi waimirira mavuno ga mizabibu na ndziro za uchi wa zabibu. 28 Baali-Hanani wa kula mudzi wa Gederi ndiye yetundza mizaituni na mikuyu yokala tsi ya kugbwa ya uphande wa mtswerero wa dzuwa. Joashi achiimirira nyumba za kuikira mafuha.
29 Shitirai kula Sharoni watundza ngʼombe zoriswa hiko Sharoni. Shafati mwana wa Adilai watundza vyaa hiko madeteni. 30 Obili wa chivyazi cha Isimaili waimirira ngamia naye Jedeya wa kula mudzi wa Meronothi watundza punda achetu. 31 Jazizi yekala Muhagari kala anaimirira makundi ga mangʼondzi. Hano osi kala ni aimirizi a mali za mfalume Daudi.
Ashauri a mfalume Daudi
32 Jonathani ise mdide wa Daudi, mutu wa achili, wakala ni muandishi na mshauri wa mfalume. Iye Jonathani na Jehieli mwana wa Hakimoni atundza na kuafundza ana a chilume a mfalume. 33 Ahithofeli piya kala ni mshauri wa mfalume, naye Hushai wa mbari ya Ariki kala ni msena wa mfalume. 34 Ahithofeli walungirwa ni Jehoyada mwana wa Benaya na Abiathari. Joabu kala ndiye mkpwulu wa jeshi ra mfalume.

27:23 27:23 Mwandzo 15:5; 22:17; 26:4

27:24 27:24 2 Samueli 24:15; 1 Nyakati 21:1–14