28
Malagizo ga Daudi kpwa Aiziraeli
Mfalume Daudi wakusanya akulu osi a Iziraeli hiko Jerusalemu, akulu a mbari, akulu a makundi ganago muhumikira mfalume kpwa mazuma, akulu a vikosi vya anajeshi elufu-elufu na akulu a vikosi vya anajeshi gana-gana, aimirizi arioimirira mali na mifugo ya mfalume na anae alume, phamwenga na aimirizi a nyumba ya chifalume na alume a nguma na masujaa osi. 28:2 2 Samueli 7:1–16; 1 Nyakati 17:1–14Alafu mfalume Daudi waunuka achiima achiamba, “Enehu na atu angu, niphundzani. Kala nkakata shauri kudzenga nyumba ya sanduku ra chilagane cha Mwenyezi Mlungu na chihi cha Mlungu wehu kuikira maguluge. Nami nahenda matayarisho gosi ga kudzenga. Ela Mlungu achiniamba, ‘Uwe kundadzenga nyumba kpwa ajili ya dzina rangu kpwa sababu u mutu wa viha na wamwaga mlatso.’ Ela Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli wanitsambula mimi kahi za atu osi a nyumba ya baba nikale mfalume wa Iziraeli hata kare na kare. Mana watsambula atu a mbari ya Juda akale vilongozi na kula mbari ya Juda watsambula mbari ya baba na kula mbari ya baba watsambula nyumba ya baba na kula nyumba ya baba, kahi ya enehu a chilume wahamirwa nkunihenda mimi mfalume wa Iziraeli yosi. Na kahi ya anangu osi (mana Mwenyezi Mlungu wanipha ana anji) ye watsambula mwanangu Selemani asagarire chihi cha ufalume cha Mwenyezi Mlungu ili atawale Iziraeli. Waniambira, ‘Mwanao Selemani ndiye ndedzenga nyumba yangu na mihala yangu, kpwa mana nkamtsambula akale mwanangu nami ndakala ise. Ufalumewe ndauimarisha hata kare na kare napho andalunga shariya zangu na amuri zangu kpwa chadi, dza vyo irivyo pha sambi.’ Kpwa hivyo, matsoni pha Iziraeli osi na mbere za kusanyiko ra Mwenyezi Mlungu na hivi ambavyo Mlungu anasikira, endzani kumanya shariya zosi za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu na mzilunge. Hipho ndipho mundiphoweza kumiliki tsi hino nono na kuirichira ana enu bada ya mwimwi ikale urisi wao hata kare na kare.”
Wasiya wa Daudi kpwa Selemani
Daudi waenderera kugomba achiamba, “Uwe mwanangu Selemani, manya Mlungu wa sowe, umuhumikire na moyoo wosi na ummendze kpwa achilizo zosi. Mana Mwenyezi Mlungu anaelewa mioyo yosi na anamanya mipango yosi na maazo gosi. Uchimuendza andakujibu, ela uchimpaza andakupuza hata kare na kare. 10 Phahi makinika, mana Mwenyezi Mlungu akakutsambula uwe udzenge nyumba ambayo indakala phatu phatakatifu. Dina chilume uihende yo kazi.”
11 Ndipho Daudi achimupha mwanawe Selemani mchoro wa ukumbi wa nyumba ya kuvoya Mlungu, vyumbavye, vyumba vya kuikira hazina, vyumba vya dzulu gorofani, vyumbavye vya ndani na phatu pha chihi cha mbazi. 12 Na wamupha mchoro wa chila chitu arichochiaza mwakpwe moyoni kpwa ajili ya mihala ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu, na vyumba vyosi virivyoizunguluka, vyumba vya hazina za nyumba ya Mlungu na vyumba vya kuikira vitu vyotengbwa kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu. 13 Wamupha malagizo ga vira alavyadzi-sadaka na Alawi arivyopangirwa mazuma gao, kazi zosi za uhumiki kpwenye Nyumba ya Mwenyezi Mlungu na piya miyo ndiyo humirwa kpwenye huduma ya Nyumba ya Mwenyezi Mlungu. 14 Wampimira zahabu kpwa ajili ya miyo yosi ya zahabu na feza kpwa ajili ya miyo yosi ya feza yohumirwa kahi za huduma. 15 Wamupha chiwango cha zahabu kpwa ajili ya vinara vya taa vya zahabu na taaze na chiwango cha feza kpwa ajili ya chila chinara cha feza na taaze, sawa-sawa na mahumizi ga chila chinara. 16 Wamupha chiwango cha zahabu kpwa ajili ya chila meza ya kupangira mikahe mitakatifu na feza kpwa ajili ya meza ya feza. 17 Zahabu swafi yapimwa kpwa ajili ya shepe za meno-meno (uma), mabeseni na vikombe; chiwango cha zahabu kpwa ajili ya chila beseni ra zahabu na chiwango cha feza kpwa ajili ya chila beseni ra feza. 18 Tsona wamupha chiasi cha zahabu swafi ya kutengezera phatu pha kufukizira uvumba. Piya wamupha mchoro wa gari ra kuvwehwa ni farasi, yani makerubi ga zahabu, ambago gakaandzula mapha gao kuribwiningiza sanduku ra chilagane ra Mwenyezi Mlungu. 19 Daudi achiamba, “Higa gosi ga wazi kpwenye maandiko kula kpwa Mwenyezi Mlungu, na kazi yosi ni ihendwe kulengana na mchoro hinyo.”
20 Chisha Daudi achimuambira mwanawe Selemani, “Dzitiye nguvu Kala na chadi na moyo wa ujasiri, uhende hivyo. Usiogophe na usikale na wasiwasi, mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wangu, a phamwenga nawe. Iye kandakuricha ugbwe wala kukuricha hadi kazi yosi ya ndani ya Nyumba ya kuvoya Mlungu ikamilike. 21 Alavyadzi-sadaka na Alawi ariopangirwa mazuma kpwa ajili ya huduma ya Nyumba ya kuvoya Mlungu kala a tayari. Atu anjina enye ujuzi wa kazi za chila aina ariodzilavya kpwa huduma andakala phamwenga nawe. Piya maofisaa na atu osi andakala tsini ya amuriyo chikamilifu.”

28:2 28:2 2 Samueli 7:1–16; 1 Nyakati 17:1–14