29
Mtsango wa kudzenga
Nyumba ya Kuvoya Mlungu
29:1 1 Nyakati 22:5Chisha mfalume Daudi achiambira hiro kusanyiko rosi ra atu, “Mwanangu Selemani ambaye macheye ndiye Mlungu akamtsambula, achere dangʼa ra mwana na kabado manya chitu. Ela hino kazi nkulu, mana nyumba hino taindakala ya mwanadamu ela ya Mwenyezi Mlungu. Phahi kpwa kadiri ya uwezo wangu wosi nkaitayarishira akiba Nyumba ya Mlungu wangu. Nkaika akiba zahabu kpwa miyo ya zahabu, feza kpwa miyo ya feza, shaba kpwa miyo ya shaba, chuma kpwa miyo ya chuma na mbao kpwa miyo ya mbao. Piya nkaika kpwa unji mawe ga shohamu na mawe ga kuodzazira, misumari yenye vitsa vya shaba, mawe ga rangi-rangi, mawe ga samani ga chila aina na marumaru. Tsona zaidi ya iyo akiba ambayo nayiikira tayari nyumba takatifu, nina akiba yangu mwenye ya zahabu na feza. Nami kpwa kukala naimendza Nyumba ya Mlungu wangu, nkalavya kpwa ajili ya iyo Nyumba ya kuvoya Mlungu wangu: zaidi ya tani gana mwenga ya zahabu, zahabu swafi zaidi kula Ofiri na karibu tani magana mairi na mirongo mitsano za feza swafi kpwa ajili ya kufwinika kuta za iyo nyumba. Na tsona kpwa ajili ya kazi zosi ndizohendwa ni mafundi, nkalavya zahabu kpwa kazi za zahabu na feza kpwa kazi za feza. Ni ani ariye na moyo wa kulavya kpwa hiyari hino rero? Naalavye mwenye kpwa Mwenyezi Mlungu.”
Ndipho akulu a mbari achilavya zawadi zao za hiyari na akulu a Iziraeli nao piya achilavya, akulu a vikosi vya anajeshi elufu-elufu na akulu a vikosi vya anajeshi gana-gana na aimirizi a kazi za mfalume piya alavya zawadi kpwa hiyari. Alavya kama tani gana na mirongo tisiya za zahabu, kama tani magana mahahu na mirongo mitsano za feza, karibu tani magana sita na mirongo sita za shaba na zaidi ya tani elufu tahu na magana matsano za chuma kpwa ajili ya kazi ya Nyumba ya Mlungu. Na chila ariyekala na mawe ga samani wagalavya gachiikpwa kpwenye hazina ya Nyumba ya Mwenyezi Mlungu, tsini ya uimirizi wa Jehieli wa mbari ya Agerishoni. Ndipho hinyo atu achihererwa, kpwa sababu akalavya kpwa hiyari yao enye. Kpwa hiyari yao, amlavira Mwenyezi Mlungu moyo kutsuka. Mfalume Daudi naye piya wahererwa sana.
Daudi anatogola Mwenyezi Mlungu
10 Hipho ndipho Daudi achimtogola Mwenyezi Mlungu mbere za mkpwutano wosi; achiamba, “Ee Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa baba yehu Iziraeli, togolwa hata kare na kare. 11  29:11 Mathayo 6:13Ee Mwenyezi Mlungu, ukulu na uwezo ni wako; nguma, kushinda na endzi ni yako. Mana vitu vyosi virivyo mlunguni na duniani ni vyako. Ee Mwenyezi Mlungu, ufalume ni wako, nawe ukatogolwa, u mkpwulu sana na ndiwe chitswa cha chila chitu. 12 Utajiri na ishima nkula kpwako nawe unatawala dzulu ya chila chitu. Mwako mkpwononi muna uwezo na nguvu na ni nyo mkpwonoo utiyao nguvu na uahendaye atu osi akakala a ishima na a mkpwotse. 13 Naswi pha sambi hunakushukuru, Mlungu wehu na kuritogola dzinaro tukufu.
14 “Ela mino ni ani na atu angu ni ano ani hata huweze kukulavira kpwa hiyari hivi? Kpwa kukala chila chitu chila kpwako naswi hukakupha tu chira chilacho kpwako. 15 Mana swino mberezo hu ajeni, tsona huacharo dza vyo arivyokala baba zehu. Hipha duniani, siku zehu ni dza chivurivuri na taphana tumaini. 16 Ee Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, unji wa mali hizi zosi huchizoziika ili hukudzengere nyumba kpwa ajili ya dzinaro takatifu zila mwako mkpwononi na zosi ni zako mwenye. 17 Mlungu wangu, mino namanya kukala uwe ukupima moyo wa mutu, nawe unahamirwa ni mutu wa moyo wa uaminifu na uhendao garigo sawa. Nami kpwa hiyari yangu nkalavya hivi vyosi moyo kutsuka. Chisha atuo ambao a hipha, nkaaona anakulavira kpwa hiyari na kuhererwa. 18 Ee Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa ano baba, Mlungu wa Burahimu, wa Isaka na wa Iziraeli, nia hino na maazo higa gaike ndani ya mioyo ya atuo na ulongoze roho zao zikumendze uwe. 19 Muphe mwanangu Selemani moyo wa kulunga chikamilifu shariyazo, shuhudazo na malagizogo na kuhenda chila chitu ili aidzenge iyo Nyumba ya Mlungu nchiyoyiihendera matayarisho.”
20 Chisha Daudi achiambira hiro borori ra atu, “Mtogoleni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.” Phahi borori rosi richimtogola Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa baba zao. Azamisa vitswa vyao hadi vilangu vyao vichiguta photsi achimuabudu Mwenyezi Mlungu na achimuishimu mfalume. 21 Amlavira Mwenyezi Mlungu sadaka na siku ya phiriye achimtsindzira Mwenyezi Mlungu sadaka za kuochwa za ndzau elufu mwenga, maturume elufu mwenga na ana ngʼondzi elufu mwenga, phamwenga na sadaka za chinwadzi. Tsona alavya unji wa sadaka kpwa ajili ya Iziraeli yosi. 22 Nao siku iyo arya na achinwa mbere za Mwenyezi Mlungu kuno akahererwa. Ndipho achimuhenda Selemani, mwana wa Daudi akale mfalume kpwa kano ya phiri. Achimmwagira mafuha mbere za Mwenyezi Mlungu, akale chilongozi na Sadoki akale mlavyadzi-sadaka.
23  29:23 1 Afalume 2:12Ndipho Selemani achisagarira chihi cha endzi cha Mwenyezi Mlungu, akale mfalume badala ya ise Daudi. Naye waongokerwa nao Aiziraeli osi achimphundza. 24 Vilongozi osi na masujaa a viha na piya ana osi a chilume a mfalume Daudi aahidi kukala andamtii mfalume Selemani. 25 Naye Mwenyezi Mlungu wamupha Selemani ishima kulu mbere za Iziraeli yosi na achimupha fahari ya chifalume ambayo taidzangbwekala na mfalume yeyesi wa Iziraeli kabila ya iye.
Chifo cha Daudi
26 Hivyo Daudi mwana wa Jese watawala Iziraeli yosi. 27  29:27 2 Samueli 5:4–5; 1 Nyakati 3:4Naye watawala Iziraeli kpwa muda wa miaka mirongo mine, hiko Heburoni miaka sabaa, na hiko Jerusalemu miaka mirongo mihahu na tahu. 28 Wafwa mutu mtumia wa miaka ya kutosha, akashiba siku, mali na ishima. Naye mwanawe Selemani watawala badalaye. 29 Phahi mambo ga mfalume Daudi, kula mwandzo hadi mwisho, gaandikpwa kpwenye chitabu cha kumbukumbu cha nabii Samueli, chitabu cha kumbukumbu cha nabii Nathani na chitabu cha kumbukumbu cha nabii Gadi. 30 Mamboge gosi ga himo; kutawalwakpwe, nguvuze na mambo gosi garigomfika ye mwenye na garigofika Iziraeli na garigofika falume za tsi zanjina.

29:1 29:1 1 Nyakati 22:5

29:11 29:11 Mathayo 6:13

29:23 29:23 1 Afalume 2:12

29:27 29:27 2 Samueli 5:4–5; 1 Nyakati 3:4