2
Matayarisho ga kudzenga
Nyumba ya kuvoya Mlungu
(1 Afalume 5:1–18)
Phahi Selemani waamua kudzenga nyumba ambamo Mwenyezi Mlungu andaabudiwa na piya adzidzengere nyumba ya chifalume. Waika atu elufu mirongo sabaa akale atsukuzi a mizigo. Atu elufu mirongo minane akale atsongadzi a mawe timboni hiko myangoni. Atu elufu tahu na magana sita aikpwa akale aimirizi ao. Chisha, Selemani achimuhumira Hiramu mfalume wa Tiro ujumbe achiamba, “Nihumira mierezi dza urivyomuhumira baba Daudi wakati phokala anadzenga nyumbaye ya kusagala. Lola phahi nalonda nidzenge nyumba ambamo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wangu, andaabudiwa. Mimi nindaitenga kpwa ajili ya Mlungu ikale phatu pha kufukiza uvumba wa kunukato mbereze, phatu pha kuika mikahe ichiyolaviwa kpwa Mlungu chila wakati na kulavya sadaka za kuochwa za ligundzu na za dziloni, sadaka za wakati wa Siku ya Kuoya, za siku ya sikukuu ya kulumbwa kpwa mwezi na za sikukuu zoikpwa ni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu. Aiziraeli alagizwa akale achihenda hivi hata kare na kare. Nyumba nilondayo kuidzenga indakala kulu, manage Mlungu wehu ni mkpwulu kuriko milungu yosi. 2:6 1 Afalume 8:27; 2 Nyakati 6:18Ela ni ani awezaye kumdzengera nyumba ichikala hata mlunguni kpwenye takukutosha? Mino ni ani hata nimdzengere nyumba, isiphokala ni phatu tu pha kuocha sadaka mbereze? Kpwa hivyo nihumira fundi mangungu wa zahabu, feza, shaba na vyuma. Akale piya ana ujuzi wa kutengeza nguwo za mtsanganyiko wa rangi, rangi ya kundu, rangi ya buluu na rangi ya zambarau na akale anaweza kutsonga michoro. Naye andakpwedza ahende kazi phamwenga na mafundi ambao ninao hiku Juda na Jerusalemu, ariotsambulwa ni baba Daudi. Tsona nihumira magogo ga mierezi, miberoshi na misandali kula Lebanoni, mana mino namanya atumishio hiko Lebanoni anamanya sana kuahula mbao vinono. Nindahuma atumishi angu edze ahende kazi phamwenga na hinyo atumishio, ili aniahurire mbao kpwa unji kpwa kukala nyumba nilondayo kuidzenga indakala kulu na nono sana. 10 Nami ndaaripha atumishio ambao ni aahuladzi a mbao, viphinda elufu mirongo mine vya nganu iriyobundugbwa, viphinda elufu mirongo mine vya shayiri, madaba elufu mirongo miiri ga uchi wa zabibu na madaba elufu mirongo miiri ga mafuha ga zaituni.”
11 Ndipho Hiramu mfalume wa Tiro achimjibu Selemani kpwa kumuandikira baruwa yoamba, “Mwenyezi Mlungu anaamendza atue ndiyo mana wakuika uwe ukale mfalume wao.” 12 Hiramu achienderera kuamba, “Naatogolowe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, ariyeumba dzulu mlunguni na dunia. Iye achiyemupha mfalume Daudi mwana mlume wa ikima, marifwa na achili ya kumanya mambo ambaye andamdzengera Mwenyezi Mlungu nyumba na adzidzengere nyumba ya chifalume.
13 “Sambi namhuma Hiramu-Abi ambaye ni fundi mangungu na mwenye achili ya kuhenda kazi bazi nyinji. 14 Nine ni wa mbari ya Dani na ise wala Tiro. Wasomera ufundi wa zahabu, feza, shaba, chuma, mawe na mbao. Piya ni fundi hodari wa kutengeza nguwo nono kpwa kuhumira nyuzi za rangi ya zambarau na ya kundu na ya buluu na nguwo za katani swafi. Chisha anaweza kukutsongera michoro ya aina zosi na kutengeza muundo wowosi wa chitu ndichomlagiza. Iye andahenda kazi phamwenga na mafundio na mafundi ariotsambulwa ni mkpwulu wangu, sowe Daudi. 15 Kpwa hivyo mkpwulu wangu ahumire atumishio hivyo vitu urivyolaga, yani mtsere, shayiri, mafuha ga zaituni na uchi wa zabibu. 16 Naswi hundaahula mbao kulengana ulondavyo kula Lebanoni, huzifunge mizigo-mizigo na huzitiye Bahari Kulu ziengelele hadi Jopa. Nawe uzihale hipho uziphirike Jerusalemu.”
17 Chisha Selemani achialagiza ajeni osi ariokala himo Iziraeli aolangbwe, dza arivyohenda ise Daudi. Na isabu yao ichikala ni atu elufu gana mwenga mirongo mitsano na tahu na magana sita. 18 Atu elufu mirongo sabaa kahi yao waaika akale atsukuli a mizigo, atu elufu mirongo minane achiaika akale atsongi a mawe hiko tsi za myango na atu elufu tahu na magana sita nao achikala aimirizi a kuhakikisha kazi inahendwa.

2:6 2:6 1 Afalume 8:27; 2 Nyakati 6:18