3
Selemani anadzenga
Nyumba ya kuvoya Mlungu
(1 Afalume 6:1–38)
3:1 Mwandzo 22:22Ndipho Selemani achiandza kudzenga Nyumba ya kuvoya Mlungu dzulu ya mwango uihwao Moriya hiko Jerusalemu. Hipho ndipho Mwenyezi Mlungu wamtsembukira ise Daudi naye Daudi achiphatsambula, hipho muhala wa kuwagira wa Orinani,* 3:1 Dzina ranjina ra Orinani ni Arauna. Mjebusi. Siku ya phiri ya mwezi wa phiri wa mwaka wa ne wa utawalawe ndipho ariphoandzira kudzenga. Vipimo vya Selemani vyo dzengera iyo Nyumba ya kuvoya Mlungu ni hivi: Urewe kala ni mita mirongo miiri na sabaa na upanawe kala ni mita tisiya. Iyo baraza yo kala mbere za nyumba urewe kala ni mita tisiya na upanawe piya kala ni mita mirongo mitsano na ne sawa na upana wa yo nyumba. Chimo nacho kala ni mita mirongo mitsano na ne. Na himo ndani wamufwinika na zahabu swafi. Na cho chumba chikulu wachifwinika chosi na mihi ya miboreshi yofwinikpwa na zahabu swafi na achichora mitende na silisili dzuluye. Hicho chumba wachipamba kpwa mawe ga samani. Zahabu nayo kala ni zahabu yola Parivaimu. Tsona wachifwinika na zahabu hangu boritize, miimo na vizingitivye, kutaze, miryangoye na achitsonga makerubi ukutani.
3:8 Kutsama 26:33–34Chisha achitengeza Phatu Phatakatifu Zaidi. Phatu hipho urewe kala ni mikono mirongo miiri na upanawe mikono mirongo miiri, kulungirana na upana wa yo nyumba. Napho waphafwinika na talanta magana sita za zahabu swafi. Na uziho wa misumari kala ni nusu kilo ya zahabu. Hivyo vyumba vya dzulu gorofani navyo piya achivifwinika na zahabu. 10  3:10 Kutsama 25:18–20Himo ndani ya Phatu Phatakatifu Zaidi watsonga makerubi mairi ga muhi nao achiafwinika na zahabu. 11 Mapha ga makerubi higo chivyamwenga kala gana ure wa mikono mirongo miiri. Apha ra mmwenga ambaro ni mikono mitsano raguta ukuta wa nyumba na ranjina ambaro ni mikono mitsano viratu vira raguta apha ra hiye kerubi wanjina. 12 Hiye kerubi wanjina naye ambaye aphare mwenga ni mikono mitsano, raguta ukuta wa nyumba na aphare ra phiri naro vivyo hivyo mikono mitsano ragutana na hiye kerubi wa kpwandza. 13 Mapha ga hinyo makerubi chivyamwenga gagota mikono mirongo miiri nao aima na magulu gao nyuso zao zichilola cho chumba chikulu. 14  3:14 Kutsama 26:31Chisha achitengeza paziya ya katani swafi yenye rangi ya buluu, rangi ya kundu, rangi ya zambarau na tsona dzuluye mchipambwa kpwa kufumwa picha za makerubi.
Nguzo mbiri za shaba
(1 Afalume 7:15–22)
15 Wadzenga nguzo mbiri mbere za iyo nyumba ya kuvoya Mlungu zenye chimo cha mita kumi na tsano na nusu na dzulu ya chila nguzo phavwikpwa tadzi ya chimo cha mita mbiri nukuta mbiri. 16 Watengeza silisili mbiri za mviringo achizivwika tadzi za hizo nguzo. Tsona achitengeza makomamanga gana achigatsomeka galewelewe himo silisilini. 17 Hizo nguzo zaimiswa mbere za iyo Nyumba ya kuvoya Mlungu, mwenga uphande wa mkpwono kulume na ya phiri uphande wa mkpwono kumotso. Hira ya uphande wa mkpwono kulume wayiiha Jakini na hira ya uphande wa mkpwono kumotso achiyiiha Boazi.

3:1 3:1 Mwandzo 22:22

*3:1 3:1 Dzina ranjina ra Orinani ni Arauna.

3:8 3:8 Kutsama 26:33–34

3:10 3:10 Kutsama 25:18–20

3:14 3:14 Kutsama 26:31