4
Miyo ya nyumbani mwa Mlungu
(1 Afalume 7:23–51)
4:1 Kutsama 27:1–2Chisha mfalume Selemani achidzenga phatu pha kulavira sadaka pha shaba, urewe mita tisiya, upanawe mita tisiya na chimoche mita ne na nusu. Tsona achitengeza birika ra mviringo ra shaba iriyoyayushwa, kula mkungo hadi mkungo mita ne nukuta ne, kula photsi kuphiya dzulu mita mbiri nukuta mbiri na mviringowe ni mita kumi na tahu nukuta mbiri. Na tsini ya mkungo wa hiro birika kala phana mifano ya ngʼombe zotengezwa phamwenga na ro birika ririphoyayushwa zichiikpwa kurizunguluka chila uphande. Hizo ngʼombe kala zapangbwa misitari miiri kurirembesha. Hiro birika raimiswa dzulu ya miongo ya ngʼombe kumi na mbiri za shaba. Tahu zalola vurini, tahu zalola mwakani, tahu zalola mlairo wa dzuwa na tahu zalola mtswerero wa dzuwa. Vyo vyunu vya zo ngʼombe vyakala vinalola pho kahi-kahi ya ro birika. Uziho wa mkpwungowe kala ni nchi ne. Nao kala unaigana na mkpwungo wa chikombe na dza ruwa ra toro. Birika kala rinaweza kumenya madzi chiasi cha lita elufu mirongo mitsano. 4:6 Kutsama 30:17–21Tsona piya atengeza mabeseni kumi, matsano gaikpwa uphande wa vurini na matsano gachiikpwa uphande wa mwakani wa yo nyumba ya kuvoya Mlungu. Higo mabeseni gahumika kusuzira nyama ariolaviwa sadaka za kuochwa na hiro birika rahumika kuikira madzi ga alavyadzi-sadaka ga kusingira mikono na magulu.
4:7 Kutsama 25:31–40 4:7 Kutsama 25:23–30Watengeza vinara kumi vya taa vya zahabu, sawa-sawa na irivyolagizwa, achivitiya ndani ya chumba chikulu mo nyumbani mwa Mlungu, vitsano uphande wa vurini na vitsano uphande wa mwakani. Piya watengeza meza kumi achiziika ndani ya Nyumba ya kuvoya Mlungu, tsano achiziika uphande wa vurini na tsano uphande wa mwakani. Tsona achitengeza mabakuli gana mwenga ga zahabu. Achidzenga muhala wa alavyadzi-sadaka kuzunguluka yo nyumba ya kuvoya Mlungu na yanjina kulu kondze ya iyo ya kpwandza na miryango ya iyo mihala yafwinikpwa na shaba. 10 Na ro birika wariimisa chipembe cha kondze cha uphande wa kahi-kahi ya mwakani na mlairo wa dzuwa wa iyo Nyumba ya kuvoya Mlungu.
11 Hiramu piya watengeza nyungu, miko ya kudzengera na mabakuli. Naye wamala kazi zosi za Nyumba ya kuvoya Mlungu dza ariyolagizwa ni mfalume Selemani. 12 Watengeza nguzo mbiri, mabakuli mairi na tadzi mbiri zotengezwa dza bakuli dzulu ya zo nguzo, nyavu mbiri kpwa ajili ya kufwinika hizo tadzi mbiri zoikpwa dzulu ya nguzo, 13 makomamanga magana mane kpwa ajili ya nyavu hizo mbiri, safu mbiri za makomamanga kpwa chila nyavu kpwa kupamba zira tadzi mbiri zokala dzulu ya nguzo. 14 Watengeza go magari na achitengeza mabeseni dzulu ya go magari, 15 ro birika kulu na zo ngʼombe kumi na mbiri zokala tsinize. 16 Piya achitengeza nyungu, miko na uma za kudungira nyama. Miyo yosi ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu ambayo Huramu-Abi wamtengezera mfalume Selemani kala ni shaba iriyotsuswa. 17 Ye mfalume wavitengeza vivi vyosi ko dete ra Joridani, phatu phokala na ulongo kahi-kahi ya Sukothi na Sereda. 18 Selemani waitengeza miyo iyo kpwa unji sana, hata nyo uziho wa shaba tauyamanyikana.
19 Phahi Selemani watengeza miyo yosi yokala nyumbani mwa Mlungu dza vira phatu pha kulavira sadaka pha zahabu na hizo meza ambazo dzuluze phaikpwa mkpwahe mtakatifu, 20 vinara vya kuikira taa na taaze za zahabu swafi, zikale zichiaswa pho tsolokero ya chumba cha ndani, kama irivyolagizwa, 21 na mapambo ga maruwa, taa na kpweleo za kugbwirira makala kala ni ga zahabu swafi, 22 makasi ga kukatira tambi, mabakuli, visahani vya kuikira uvumba na vyetezo, miyo hino yosi kala ni ya zahabu swafi. Miryango yosi miiri ya nyumba ya kuvoya Mlungu, hura wa chumba chikulu na hura wa kuinjirira Phatu Phatakatifu Zaidi, kala ikafwinikpwa na zahabu.

4:1 4:1 Kutsama 27:1–2

4:6 4:6 Kutsama 30:17–21

4:7 4:7 Kutsama 25:31–40

4:7 4:7 Kutsama 25:23–30