5
5:1 2 Samueli 8:11; 1 Nyakati 18:11Hipho Selemani wamala kazi yosi yohendera nyumba ya Mwenyezi Mlungu na achireha vitu vyosi vyotengbwa kpwa ajili ya Mlungu ni ise Daudi. Waika vitu hivi ambavyo ni phamwenga na feza na zahabu na miyo yosi kpwenye vyumba vya kuikira hazina himo nyumbani mwa Mlungu.
Selemani anareha Sanduku
ra Chilagane
(1 Afalume 8:1–13)
5:2 2 Samueli 6:12–15; 1 Nyakati 15:25–28Phahi Selemani achiaiha phamwenga atumia osi a Iziraeli na vilongozi osi a mbari za Iziraeli na akulu a mbari zao hiko Jerusalemu, ili arirehe sanduku ra chilagane ra Mwenyezi Mlungu kula Sayuni, mudzi wa Daudi. Atu osi a Iziraeli akusanyika mbere za mfalume wakati wa sikukuu ya mwezi wa sabaa. Atumia osi a Iziraeli ariphokpwedza ndipho Alawi ariunula ro sanduku ra chilagane. Alavyadzi-sadaka na Alawi aritsukula ro sanduku ra chilagane na ro hema ra mkpwutano na miyo yosi mitakatifu iriyokala mo ndani ya hema. Mfalume Selemani na mkpwutano wosi wa Iziraeli ariokala akakusanyika phamwenga naye mbere za Sanduku ra Chilagane, alavya sadaka za mangʼondzi na ngʼombe nyinji zisizoolangika. Chisha alavyadzi-sadaka achirireha phatuphe sanduku ra chilagane cha Mwenyezi Mlungu, phatuphe kpwenye chumba cha ndani cha nyumba, yani Phatu Phatakatifu Zaidi, tsini ya mapha ga makerubi. Kpwa kukala hinyo makerubi aandzula mapha gao dzulu ya phatu pha sanduku ra chilagane, aribwiningiza na mapha gao hiro sanduku ra chilagane phamwenga na migongoye ya kutsukurira. Yo migongo kala ni mire, hata tsaze kala inaoneka kula pho phatu phatakatifu, mbere ya cho chumba cha ndani, ela taiyaweza kuonekana kula kondze ya pho phatu phatakatifu. Migongo iyo ichere phapho hadi rero. 10  5:10 Kumbukumbu 10:5Mo ndani ya ro Sanduku ra Chilagane kala tamuna chitu, isiphokala vyo vipande viiri vya mawe, vyoandikpwa mumo ni Musa ko Horebu, ambako Mwenyezi Mlungu waika chilagane na atu a Iziraeli, ariphokala akatuluka Misiri.
11  5:11 1 Nyakati 16:34; 2 Nyakati 7:3; Ezira 3:11; Zaburi 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Jeremia 33:11 5:11 Kutsama 40:34–35Phahi hinyo alavyadzi-sadaka atuluka kula hipho phatu phatakatifu, (kpwani alavyadzi-sadaka osi ariokalapho kala akadzitakasa bila kujali mazuma gao. 12 Tsona aimbadzi osi a mbari ya Lawi, yani, Asafu, Hemani, Jeduthuni, ana aho na ndugu zao kuno akavwala katani swafi na ana matoazi, vinanda na ngephephe, aima uphande wa mlairo wa dzuwa wa phatu pha kulavira sadaka phamwenga na alavyadzi-sadaka gana na mirongo miiri ambao ni apigadzi tarumbeta. 13 Nayo kala ni kazi ya hinyo apigadzi tarumbeta na aimbadzi akale anasikika chivyamwenga achitogola na kushukuru Mwenyezi Mlungu). Nao aunula sauti zao kuno anapiga tarumbeta, matoazi na vinanda kumtogola Mwenyezi Mlungu achiamba,
“Kpwa kukala ni mnono,
kpwa mana mendzwaye isiyosika zinaenderera hata kare na kare.”
Ndipho iyo Nyumba ya kuvoya Mlungu ichiodzala ingu, 14 Na nyo alavyadzi-sadaka taayaweza kuhenda huduma yao kpwa ro ingu, mana utukufu wa Mwenyezi Mlungu waodzaza yo nyumba ya kuvoya Mlungu.

5:1 5:1 2 Samueli 8:11; 1 Nyakati 18:11

5:2 5:2 2 Samueli 6:12–15; 1 Nyakati 15:25–28

5:10 5:10 Kumbukumbu 10:5

5:11 5:11 1 Nyakati 16:34; 2 Nyakati 7:3; Ezira 3:11; Zaburi 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Jeremia 33:11

5:11 5:11 Kutsama 40:34–35