6
Selemani anabariki atu
(1 Afalume 8:14–21)
Chisha Selemani achiamba,
“Mwenyezi Mlungu waamba kukala
anasagala kpwenye chilungulungu cha jiza.
Ela sambi nkakudzengera nyumba nono,
ikale phatupho pha kusagala hata kare na kare.”
Phahi ye mfalume waagalukira nyo Aiziraeli osi arikokala aimire achiabariki. 6:4 2 Samueli 7:1–13; 1 Nyakati 17:1–12Achiamba, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli naatogolwe, mana kpwa nguvuze akatimiza ahadiye ariyomlaga baba Daudi. Iye waamba, ‘Hangu siku nriphotuluza atu angu kula tsi ya Misiri, sidzangbwetsambula mudzi wowosi wala mbari yoyosi ya Iziraeli ili nidzengerwe nyumba ndimoabudiwa mumo na siyatsambula mutu yeyesi akale mfalume wa atu angu Aiziraeli. Ela nikautsambula mudzi wa Jerusalemu, ili atu aniabudu mumo na nikamtsambula Daudi, atawale atu angu Aiziraeli.’ Baba Daudi kala akakusudiya kudzenga nyumba kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli. Ela Mwenyezi Mlungu achimuamba baba Daudi, ‘Kpwa kukala wakusudiya kudzenga nyumba kpwa nikale ndaabudiwa himo, wahendato kuaza dzambo dza hiri mwako moyoni. Ela phahi, uwe kundanidzengera nyumba hiyo, ela mwanao wa kumvyala ndiye ndiyedzenga iyo nyumba ambamo nindaabudiwa.’ 10 Phahi, Mwenyezi Mlungu akaitimiza ahadiye. Mana nkakala mfalume phatu pha baba na kusagarira chihi cha ufalume cha Iziraeli, dza vira Mwenyezi Mlungu arivyoahidi. Tsona nikamdzengera nyumba Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli.
11 “Kpwenye yo nyumba, nkatenga nafwasi ya kuika Sanduku ra Chilagane ambaro ndaniye muna chilagane cha Mwenyezi Mlungu arichoika na atu a Iziraeli.”
Voyo ra Selemani
12 Chisha waima mbere za pho phatu pha kulavira sadaka za Mwenyezi Mlungu, mbere za mkpwutano wosi wa Aiziraeli, na achigolosa mikonoye. 13 Mana Selemani kala akadzenga uringo wa shaba, urewe kala ni mita mbiri nukuta mbiri, upanawe mita mbiri nukuta mbiri na chimoche cha mita mwenga nukuta tahu nao kala akaudzenga kahi-kahi ya muhala wa nyumba ya kuvoya Mlungu. Wachipanda dzuluye na achichita mavwindi mbere za mkpwutano wosi wa Aiziraeli na achigolosa mikonoye kpwelekeza mlunguni. 14 Achiamba, “Ee Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, takuna Mlungu wanjina dza uwe, dzulu mlunguni, wala phapha duniani. Uwe unatimiza chilaganecho cha mendzwa kpwa atumishio agbwirao malagizogo kpwa moyo yao yosi. 15 Ukatimiza ahadi uriyomlaga mtumishio, baba Daudi. Hakika gara urigogomba na kanwayo, vivi rero ukagatimiza na mikonoyo. 16  6:16 1 Afalume 2:4Sambi, uwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli nakuvoya utimize vyo vilaganevyo urivyomlaga mtumishio, baba Daudi. Mana uwe wamuamba, ‘Kala atu a chivyazicho andadzimanyirira na mambo gosi ndigohenda, na kuphiya kulengana na shariya yangu dza uwe urivyohenda, angetawala Iziraeli siku zosi.’ 17 Phahi, uwe Mwenyezi Mlungu wa Iziraeli, nakuvoya utimize higo gosi urigomlaga mtumishio Daudi.
18  6:18 2 Nyakati 2:6“Ela, we Mwenyezi Mlungu, kpweli undasagala duniani phamwenga na anadamu? Ichikala hata mlunguni kpwenye, wala mlunguni dzulu sana takukutosha, nkpwedzakala nyumba hino nchiyoidzenga? 19 Ela nakuvoya uniphundze, na kunitimizira mavoyo gangu nikuvoyago, na kukuririra mberezo, mimi mtumishio, uwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wangu. 20  6:20 Kumbukumbu 12:11Navoya urinde nyumba hino usiku na mutsi, phatu ambapho waalaga kukala undaabudiwa hipho, ili uweze kusikira mavoyo ga mtumishio anaphovoya kuelekeya phatu hipha. 21 Nawe uphundze mavoyo ga mtumishio na ga atuo Aiziraeli ndiphovoya kuno akaloza phatu hipha. Sikira phahi kula phako makaloni ko mlunguni, na usikirapho, huswamehe.
22 “Napho mutu akamkosera myawe na analondwa arye chirapho, naye achedzaapa mbere za hipha phatupho pha kulavira sadaka ndani ya nyumba hino, 23 phahi sikira kula mlunguni na uamule. Aamule atumishio, mutu mui mtiye adabu kulengana na uyiwe na ariye kana makosa mrichire dza irivyo hakiye. 24 Napho atuo Aiziraeli akashindwa ni aviha aho kpwa kukala akakuhenda dambi, chisha achikuuyira na kuiha dzinaro, achikuvoya na kukulalamira ndani ya nyumba hino, 25 phahi sikira kula mlunguni, uswamehe dambi ya atuo Aiziraeli na uauyize kpwenye tsi ambayo waapha aho na akare ao. 26 Napho mlunguni kukafungbwa na takuna mvula kpwa mana atuo akahenda dambi, achikuvoya kuno akaloza phatu hipha akuihe na ariche dambi zao kpwa sababu unaagayisa, 27 phahi usikire hiko mlunguni, ukaswamehe dambi za atumishio, atuo Aiziraeli. Afundze atuo njira nono ambayo unalonda ailunge na urehe mvula kpwenye tsi uriyoapha atuo ikale urisi wao.
28 “Napho tsi ikamenya ndzala au ukongo, au mimea inyale kpwa ukosefu wa mvula au manena, au ivamiywe ni ndzije au makunyati, au ichikala aviha aho akaazangira kpwenye midzi yao yosi, au ichikala phana shaka rorosi, au ukongo wowosi wa kutisha, 29 mutu mmwenga au Aiziraeli osi achikuvoya rorosi, chila mmwenga achikala anamanya shidaye na sononoye, achiunula mikonoye kuloza nyumba hino, 30 phahi sikira kula hiko mlunguni ukalako na uaswamehe. Chila mutu unammanya moyowe urivyo nawe mriphe kulengana na mahendoge (mana uwe tu ndiwe umanyaye maazo ga mioyo ya anadamu osi). 31 Henda hivi ili akuogophe na alunge njirazo kpwenye tsi uriyoapha akare ehu. 32 Viratu vira, mjeni asiyekala mmwenga wa atuo a Iziraeli, edzapho kula tsi ya kure kpwa ajili ya dzinaro kulu na uwezoo na nguvuzo za kutivya, edzapho kuvoya kuelekeya nyumba hino, 33 phahi sikira kula hiko mlunguni ukalako, ukamuhendere gosi ndigokuvoya hiye mjeni, ili atu osi duniani akumanye na akuogophe, dza vira atuo Aiziraeli. Piya amanye kukala nyumba hino naidzenga ili uwe uabudiwe himo.
34 “Atuo achiphiya vihani kpwendapigana na aviha aho kokosi ndikokala ukaaphirika, achikuvoya kuno analola mudzi huno urioutsambula na nyumba hino nriyokudzengera ili uabudiwe himo, 35 phahi sikira mavoyo gao kula hiko mlunguni na uaphe ushindi.
36 “Atuo achikuhendera dambi, mana takuna mutu asiyehenda dambi, nawe uatsukirirwe na uahende ashindwe ni aviha ao, aahale mateka aphiye nao kahi za tsi yao, iriyo kure au phephi, 37 ichikala hiko ndikotsamizwa kpwa lazima ni aviha ao, andatubu na akuvoye uaonere mbazi na aambe, ‘Swino hukahenda dambi, hukahenda ukaidi, hukahenda mai,’ 38 ichikala andatubu na mioyo yao yosi na roho zao zosi hiko kpwenye tsi yotsamizwa kpwa lazima na avoye kulola tsi yao uriyoapha akare ao, mudzi huno urioutsambula na nyumba hino niriyoidzenga kpwa ajili ya dzinaro, 39 phahi sikira mavoyo gao na chiriro chao kula hiko mlunguni ukalako, uahende ashinde na uswamehe atuo achiokuhendera dambi. 40 Ee Mlungu wangu, sambi phahi matsogo nagafwenuke na masikirogo gasikire mavoyo gavoywago phatu hipha.
41  6:41 Zaburi 132:8–10Sambi unuka, uwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu
uphiye ukamenye pho phatupho pha kuoya,
uwe phamwenga na ro sanduku ra nguvuzo.
Alavyadzio-sadaka naavwikpwe wokofuo, uwe Mwenyezi Mlungu,
na atakatifuo ahererwe kpwa sababu ya unonoo.
42 Ee Bwana Mwenyezi Mlungu, usimlozere kogo mtumishio uriyemmwagira mafuha,
tambukira mendzwayo isiyosika kpwa ajili ya mtumishio Daudi.”

6:4 6:4 2 Samueli 7:1–13; 1 Nyakati 17:1–12

6:16 6:16 1 Afalume 2:4

6:18 6:18 2 Nyakati 2:6

6:20 6:20 Kumbukumbu 12:11

6:41 6:41 Zaburi 132:8–10