7
Nyumba ya kuvoya Mlungu
inatengbwa kpwa ajili ya Mlungu
(1 Afalume 8:62–66)
7:1 Alawi 9:23–24Phahi Selemani ariphomala mavoyo higo moho watserera kula mlunguni uchiocha sadaka za kuochwa na sadaka zanjina nayo nyumba ya kuvoya Mlungu ichiodzala utukufu wa Mwenyezi Mlungu. Nao alavyadzie-sadaka* 7:2 Atu arioikpwa kuwakilisha anadamu na Mlungu katika kuphokera sadaka kula kpwa atu na kuzilavya kpwa Mlungu. taayaweza kuinjira Nyumba ya kuvoya Mlungu kpwa mana utukufu wa Mwenyezi Mlungu kala ukaiodzaza. 7:3 1 Nyakati 16:34; 2 Nyakati 5:13; Ezira 3:11; Zaburi 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Jeremia 33:11Ana a Iziraeli osi ariphoona hinyo moho ukatserera na utukufu wa Mwenyezi Mlungu u dzulu ya iyo nyumba, achita mavwindi pho muhalani achizama hata vilangu vyao vichiguta photsi. Achimuabudu na kushukuru Mwenyezi Mlungu achiamba,
“Kpwa mana hiye ni mnono,
na mendzwaye taisika hata kare na kare.”
Chisha mfalume na atu osi amlavira Mwenyezi Mlungu sadaka. Mfalume Selemani walavya sadaka za ngʼombe elufu mirongo miiri na mbiri na mangʼondzi laki mwenga na elufu mirongo miiri. Hivyo ndivyo mfalume na hinyo atu arivyoika iyo nyumba mbere za Mlungu. Siku iyo ya sharee, chila mmwenga kala aimire. Alavyadzi-sadaka kala a phatu phao ariphotengerwa anapiga tarumbeta zao. Na Alawi kala analolana nao kuno anapiga vifwaya vya kuvwinira ambavyo mfalume Daudi waatengezera ili avihumire kumtogola Mwenyezi Mlungu kpwa ajili ya mendzwaye isiyosika. Nyo alavyadzi-sadaka apiga tarumbeta zao, kulolana na Alawi, kuno Aiziraeli osi achikala aimire. Siku iyo-iyo Selemani watenga seemu ya kahi-kahi ya muhala yo kala mbere za nyumba ya Mwenyezi Mlungu uhumike kpwa ajili ya Mlungu. Phatu pha kulavira sadaka pha shaba ariphophatengeza kala ni phadide, ndipho achihumira hinyo muhala kulavira sadaka za kuochwa, marunya ga sadaka za amani na sadaka za mtsere. Selemani phamwenga na Iziraeli osi, borori ra atu anji sana, kula phatu pha kumenyera Hamathi hadi chidzuho cha Misiri, asherekeya iyo sikukuu kpwa muda wa siku sabaa. Siku iriyolungira chila mmwenga wakpwedza kpwenye ibada malumu, Kpwa mana ahala siku sabaa kutenga phatu pha kulavira sadaka kpwa ajili ya Mlungu na siku sabaa kusherekeya sikukuu. 10 Iriphofika siku ya mirongo miiri na tahu ya mwezi wa sabaa ndipho Selemani achiruhusu chila mmwenga auye kpwakpwe kaya. Auka hipho na furaha nyinji kpwa ajili ya mambo manono ambago Mwenyezi Mlungu wamuhendera Daudi, Selemani na atue Iziraeli. 11 Kpwa hivyo Selemani achiikamilisha nyumba ya Mwenyezi Mlungu na nyumba ya chifalume. Na chila dzambo ropanga Selemani mwakpwe moyoni kuhusu nyumba ya Mwenyezi Mlungu na kuhusu nyumbaye mwenye iye warikamilisha.
Mwenyezi Mlungu anamtsembukira
tsona Selemani
(1 Afalume 9:1–9)
12 Badaye, Mwenyezi Mlungu wamtsembukira Selemani ndosoni achimuamba, “Nkasikira mavoyogo nami nkadzitsamburira nyumba hino ikale phatu phangu ndipho lavirwa sadaka. 13 Napho dzulu mlunguni nkakufunga mvula isinye, au nkalagiza ndzije arye mimea, au nkahuma ukongo wa kutisha kpwa atu angu. 14 Ichikala atu angu aihwao kpwa dzina rangu andagbwa maguluni anivoye, aniendze na ariche njira zao mbii, phahi mino ndasikira kula hiko mlunguni na ndaaswamehe dambi zao na tsi yao ndaiphoza. 15 Sambi matso gangu gandavuguka na masikiro gangu gandaphundza mavoyo ndigovoywa phatu hipha. 16 Kpwa kukala, nkaitsambula nyumba hino na kuitenga ili ikale phatu ambapho ndaabudiwa hata kare na kare. Phahi sindaricha kuitundza na kuirinda chila mara. 17 Nawe uchilunga njira zangu dza sowe Daudi na uchitimiza gosi nirigokulagiza, uchilunga shariya zangu na mashauri gangu, 18  7:18 1 Afalume 2:4ndipho ndaimarisha chihi cha ufalumeo, dza vira nrivyomlaga sowe Daudi nchimuamba, ‘Kundakosa mutu wa chivyazicho wa kutawala Iziraeli.’ 19 Ela mchigaluka kanda na kuziricha shariya zangu na malagizo gangu nrigokuphani, mchendaihumukira milungu yanjina na kuyaabudu, 20 ndipho ndakuusani kula kpwa tsi hino nriyokuphani. Nyumba hino nriyoitenga kpwa ajili ya dzina rangu, ndairema na niihende ikale dza ndzimo na utu wa kutsekpwa ni atu osi. 21 Na nyumba hino pha sambi ni ya hali ya dzulu. Ela gago gachihendeka, chila atsupaye phephi andaangalala na auze, ‘Kpwa utu wani Mwenyezi Mlungu waihendera hivi tsi hino na nyumba hino?’ 22 Atu andaamba, ‘Kpwa sababu amricha Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa akare ao, ariyeatuluza kula tsi ya Misiri, na achigbwira milungu yanjina, na achiiabudu na kuihumikira. Ndio mana achiarehera mashaka higa gosi.’ ”

7:1 7:1 Alawi 9:23–24

*7:2 7:2 Atu arioikpwa kuwakilisha anadamu na Mlungu katika kuphokera sadaka kula kpwa atu na kuzilavya kpwa Mlungu.

7:3 7:3 1 Nyakati 16:34; 2 Nyakati 5:13; Ezira 3:11; Zaburi 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Jeremia 33:11

7:18 7:18 1 Afalume 2:4