8
Mambo ganjina
gohendwa ni Selemani
(1 Afalume 9:10–28)
Selemani wadzenga nyumba ya Mwenyezi Mlungu na yakpwe mwenye na achizimala kpwa muda wa miaka mirongo miiri. Chisha achiidzenga luphya midzi hira ambayo kala akahewa ni Hiramu, achiapha Aiziraeli asagale mumo.
Naye Selemani waphiya achendavamia mudzi wa Hamathi-Soba, na achiushinda. Achidzenga mudzi wa Tadimori hiko weruni na midzi yosi ya kuikira vitu, ariyoidzenga Hamathi. Chisha achidzenga luphya mudzi wa Bethi-Horoni ya dzulu na Bethi-Horoni ya tsini, midzi mikulu yozungulusirwa dzikuta ririro na maryango na magbwama ga vyuma. Piya wadzenga mudzi wa Baalathi na midziye yosi ya kuikira hazina ambayo kala i phephi na Baalathi, midzi ya kuikira magarige ga kuvwehwa ni farasi na anajeshie akuhumira farasi na chochosi aricholonda kudzenga katika Jerusalemu, Lebanoni au phatu phanjina katika ufalumewe. Piya himo Iziraeli mwaishi atu anjina ambao kala sio Aiziraeli nao ni Ahiti, Aamori, Aperizi, Ahivi na Ajebusi. Hano kala ni a chivyazi cha hara ambao Aiziraeli taayaweza kuaangamiza wakati anahala tsi. Phahi Selemani waahenda atumwae achiahendesa kazi za shokowa hata rero. Kahi ya Aiziraeli Selemani kayahenda mutu hata mmwenga kukala mtumwa mwakpwe kazini, ela waaika akale anajeshi na akulu a majeshi, aimirizi a magarige ga kuvwehwa ni farasi, na anajeshi akuhumira farasi. 10 Kahi ya hinyo Aiziraeli piya atsambulwa vilongozi akulu magana mairi na mirongo mitsano akale aimirizi tsini ya mfalume Selemani.
11 Selemani wamreha mchewe, mwana mchetu wa Farao kula mudzi wa Daudi, achimuinjiza nyumba ariyomdzengera. Manage waamba, “Mkpwazangu kandaishi nyumbani mwa Daudi mfalume wa Iziraeli, kpwa kukala phatu phoikpwa sanduku ra Mwenyezi Mlungu ni phatakatifu.”
12 Chisha Selemani wamlavira Mwenyezi Mlungu sadaka za kuochwa dzulu ya phatu pha kulavira sadaka ariphophadzenga mbere ya baraza. 13  8:13 Isabu 28:9–10; Isabu 28:11–15; Kutsama 23:14–17; 34:22–23; Isabu 28:16—29:39; Kumbukumbu 16:16Sadaka hizo zalaviwa chila sikukuu sawa-sawa na vira Musa arivyolagiza yani chila Siku ya Kuoya, siku ya sikukuu ya kulumbwa kpwa mwezi na wakati wa zira sikukuu tahu za chila mwaka ambazo ni sikukuu ya mikahe isiyotiywa hamira, sikukuu ya mavuno na Sikukuu ya Vibanda. 14 Selemani walunga malagizo ga ise Daudi kulavya mazuma ambago alavyadzi-sadaka andahudumu. Alawi nao awewa mazuma gao, ili alongoze atu kumlika Mlungu na kuterya alavyadzi-sadaka kulengana na kazi za chila siku. Chisha arindzi a ryango nao achiwewa mazuma gao ga chila ryango, dza vira arivyolagiza mutu wa Mlungu, Daudi. 15 Nao taayateteleka tse kula kpwa malagizo ambago mfalume Daudi waapha alavyadzi-sadaka na Alawi kuhusu dzambo rorosi na hizo hazina.
16 Hivyo kazi ya Selemani ichikamilika, hangu siku ya kuikpwa msingi wa nyumba ya Mwenyezi Mlungu hadi kusirakpwe. Hipho Nyumba ya kuvoya Mlungu ichimarigizwa.
17 Chisha Selemani waphiya Esioni-Geberi na Elothi, midzi ya pwani ya tsi ya Edomu. 18 Naye Hiramu wamhumira meli phamwenga na atumishie mabaharia amanyao vinono yo bahari. Meli zizo zaphiya hadi tsi ya Ofiri na atumishi a mfalume Selemani achendamrehera Selemani kilo elufu kumi na tsano za zahabu.

8:13 8:13 Isabu 28:9–10; Isabu 28:11–15; Kutsama 23:14–17; 34:22–23; Isabu 28:16—29:39; Kumbukumbu 16:16