9
Malikia wa Sheba
anajambosa Selemani
(1 Afalume 10:1–13)
9:1 Mathayo 12:42; Luka 11:31Phahi Malikia wa Sheba ariphosikira nguma ya Selemani, waphiya hiko Jerusalemu kpwendamjeza na maswali magumu. Waphiya phamwenga na atumishie anji na ngamia anji ariotsukula manukato, zahabu nyinji sana na mawe ga samani. Ariphofika kpwa Selemani wauza maswali gosi arigokala nago mwakpwe moyoni. Naye Selemani wamjibu maswalige gosi tsetsetse, takuna hata swali mwenga ririromshinda. Naye Malikia wa Sheba ariphoona ikima ya Selemani na nyumba ariyoidzenga, vyakurya vya phakpwe mezani, vira akulue arivyosagala pho mezani, vira ahendadzi-kazie arivyohumika, mavwazi gao, alavyadzi vinwadzie na mavwazi gao na sadaka za kuochwa ambazo Selemani walavya kahi za nyumba ya Mwenyezi Mlungu, waangalala sana. Naye Malikia achimuambira mfalume, mambo gosi nrigosikira hiko kpwehu kuhusu mafwanikiogo na ikimayo, ni kpweli. Ela siyagaamini hadi nriphokpwedza na nchidzionera mwenye na matso gangu. Na vino lola, mbavi siyaambirwa hata nusu ya ukulu wa ikimayo. Uwe ikimayo ikatsupa mambo nrigosikira. Baha atuo! Na baha hinya atumishio anaokuhumikira chila siku na kuphundza ikimayo. Naatogolwe Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, ambaye wafwahirwa ni uwe na achikuika ukale mfalume ili utawale kpwa niabaye! Ni kpwa kukala Mlunguo anamendza Aiziraeli na analonda kpwaimarisha ta kare na kare, wakuika uwe ukale mfalume wao, ili utawale na haki na kuhenda irivyo sawa. Chisha Malikia achimupha mfalume Selemani zaidi ya kilo elufu ne za zahabu na manukato manji sana na mawe ga samani. Takuna ambaye kala akamrehera mfalume Selemani vilungo vinji sana dza vira virivyorehwa ni Malikia wa Sheba.
10 Phamwenga na hivyo vyosi atumishi a Hiramu phamwenga na atumishi a Selemani arioreha zahabu kula Ofiri, areha mihi ya misandali na mawe manji ga samani. 11 Naye mfalume Selemani wahumira mihi iyo ya misandali kudzengera ngazi za nyumba ya Mwenyezi Mlungu na nyumba ya mfalume na ngephephe na vinanda vya aimbadzi. Mihi minono dza ihi kala taidzangbweonekana kpwenye tsi ya Juda.
12 Mfalume Selemani naye achimupha Malikia wa Sheba chila chitu arichochiaza na aricholonda. Wawewa zaidi ya vira arivyomrehera mfalume. Chisha Malikia wauya kpwakpwe, iye na atumishie.
Utajiri wa mfalume Selemani
(1 Afalume 10:14–28)
13 Phahi uziho wa zahabu arizophirikirwa Selemani kpwa mwaka kala ni kilo elufu mirongo miiri na tahu. 14 Hino ni kanda na hira kodi iriyoriphiwa ni achuuzi na atu a bishara. Afalume osi a Warabuni na maliwali a yo tsi amrehera Selemani zahabu na feza. 15 Mfalume Selemani watengeza ngao magana mairi za zahabu yobandwa. Chila ngao yatengezwa na kama kilo sabaa za zahabu. 16 Chisha achitengeza vingao vidide magana mahahu. Chila chingao chahumira kama kilo mbiri za zahabu. Naye mfalume waviika kpwenye nyumba iihwayo Tsaka ra Lebanoni.
17 Chisha mfalume watengeza chihi chikulu cha chifalume cha pembe za ndzovu na achichifwinika na zahabu swafi. 18 Cho chihi kala china ngazi sita na phatu pha kuikira magulu pha zahabu, vyosi vyabwizanywa na cho chihi cha endzi. Chaikirwa mwatu mwa kuikira mkpwono pandeze zosi mbiri na vizuka viiri vya simba viimire kanda-kanda ya mo mwatu mwa kuikira mikono. 19 Piya kala kuna vizuka vya simba kumi na viiri vyaimiswa chimwenga hiku na chimwenga hiku, dzulu ya chila ngazi, kahi ya hizo ngazi sita. Nako kala takudzangbwetengezwa chihi dza hicho kpwenye ufalume wowosi. 20 Miyo yosi ya kunwerera ya mfalume Selemani kala ni ya zahabu na miyo yosi iriyokala kahi za Nyumba ya Tsaka ra Lebanoni kala ni ya zahabu swafi. Takuna iriyotengezwa na feza mana feza taiyaisabiwa kukala chitu cha samani wakati hinyo. 21 Meli za Selemani kala zichiphiya Tarishishi, nazo kala zichiphirikpwa ni atumishi a Hiramu. Meli hizo kala zichisafiri mara mwenga chila bada ya miaka mihahu, nazo kala zinamrehera mfalume zahabu, feza, pembe za ndzovu, chima na tausi.
22 Phahi mfalume Selemani waatsupa afalume osi a duniani kpwa mali na ikima. 23 Afalume osi duniani akpwedza kpwa Selemani ili asikire ikimaye ariyowewa ni Mlungu. 24 Mwaka bada ya mwaka, chila ariyekpwedza wamrehera zawadi nyinji; vitu vya feza na zahabu, piya nguwo, silaha, vilungo, farasi na nyumbu.
25  9:25 1 Afalume 4:26Naye Selemani kala ana vyaa elufu ne vya farasi, magari ga kuvwehwa ni farasi na anajeshi akuhumira farasi elufu mrongo mmwenga na mbiri. Hinya waaika kpwenye midzi yenye higo magari ga kuvwehwa ni farasi na anjina kala a phephi na mfalume hiko Jerusalemu. 26  9:26 Mwandzo 15:18; 1 Afalume 4:21Naye watawala afalume osi hangu muho Yufurati hadi tsi ya Afilisti na hata mphaka wa Misiri. 27 Mfalume wahenda feza na zahabu zikale mayamaya dza mawe ko Jerusalemu. Mierezi nayo achiihenda ikale minji dza mihi ya mikuyu yokala tsi ya kugbwa. 28  9:28 Kumbukumbu 17:16Farasi a Selemani nao arehwa kula Misiri na kula tsi zosi zanjina.
29 Phahi mambo ganjina ga Selemani chigosala, kula mwandzo hata mwisho, gaandikpwa kpwenye chitabu cha kumbukumbu cha nabii Nathani na kpwenye unabii wa Ahija kula Shilo, na nabii Ido yeandika unabii kuhusu Jeroboamu mwana wa Nebati. 30 Selemani watawala Iziraeli yosi kpwa miaka mirongo mine kula Jerusalemu. 31 Mwisho, Selemani wafwa na achizikpwa vikurani pha akaree kahi za Mudzi wa Daudi. Mwanawe Rehoboamu achitawala badalaye.

9:1 9:1 Mathayo 12:42; Luka 11:31

9:25 9:25 1 Afalume 4:26

9:26 9:26 Mwandzo 15:18; 1 Afalume 4:21

9:28 9:28 Kumbukumbu 17:16