10
Mbari kumi za vurini
zinampinga Rehoboamu
(1 Afalume 12:1–20)
Phahi Rehoboamu waphiya Shekemu, mana Aiziraeli osi kala akakusanyika hiko ili amuhende mfalume. Naye Jeroboamu mwana wa Nebati ariphosikira higo, (mana kala bado achere Misiri ambako waphiya ariphomchimbira mfalume Selemani), wauya kula Misiri. Aiziraeli ahuma atu kpwendaiha Jeroboamu, iye phamwenga na Aiziraeli osi amlunga Rehoboamu achendamuamba, “Sowe wahuhika mzigo mziho. Ela vivi, huphunguzire zo kazi ngumu na mzigo mziho ambao sowe wauhika.” Rehoboamu achiajibu achiamba, “Phiyani alafu muuye bada ya siku tahu.” Hipho hinyo atu aphiya vyao.
Mfalume Rehoboamu wauza ushauri wa atumia ambao kala ni ashauri a ise Selemani ariphokala moyo, achiamba, “Mnanishauri niaambedze hano atu?”
Nao achimjibu achimuamba, “Napho undakala mnono kpwa hinya atu na kuaonera mbazi na kugomba nao maneno ga mtswano, ndipho andakala atumishio siku zosi.” Ela Rehoboamu warema ushauri ariowewa ni hinyo atumia achendalonda ushauri marikage ariokula nao ambao kala ni ashaurie. Achiauza, “Mwino munashauri huajibudze hano atu chioniambira niaphunguzire mzigo ambao baba waahika?” 10 Na hinyo marikage ariokula phamwenga naye achimuamba, “Atu hinyo achiokuamba, ‘Sowe wauhika mizigo miziho ela uwe huphunguzire,’ kaajibu hivi, ‘Chala changu cha kanda nchiziho kuriko chibiru cha baba.’ 11 Ichikala baba wakuhikani mizigo miziho phahi mino ndakuhikani miziho sana. Baba wakutiyani adabu na vikoto, ela mino ndakutiyani adabu na mchira wa tala.”
12 Phahi, siku ya hahu Jeroboamu na atu osi auya kpwa mfalume Rehoboamu mana kala akaamba, “Uyani kpwangu bada ya siku tahu.” 13 Naye mfalume wapaza ushauri wa atumia na achiajibu atu hinyo kpwa usiru. 14 Mfalume Rehoboamu achilunga ushauri wa marikage, achiaambira, “Baba wakuhikani mizigo miziho, nami ndauhenda ukale mziho zaidi. Baba wakutiyani adabu na vikoto, ela mino ndakutiyani adabu na mchira wa tala.” 15 Phahi mfalume waapaza atu hinyo, mana Mwenyezi Mlungu walonda ikale hivyo ili atimize nenore ariromuambira Jeroboamu mwana wa Nebati, kutsupira Ahija kula Shilo.
16  10:16 2 Samueli 20:1Phahi, atu osi a Iziraeli ariphoona kukala mfalume kaaphundza, amuambira: “Huna mtalo wani swino kpwa Daudi? Tahuna urisi wowosi kpwa mwana wa Jese. Uyani kpwenu, mwimwi Aiziraeli! Kamanyirire mwenye nyumbayo, uwe Daudi.” Phahi Aiziraeli achiuya chila mutu kpwakpwe. 17 Ela Rehoboamu waenderera kuatawala Aiziraeli okala kpwenye midzi ya Juda bahi. 18 Chisha mfalume Rehoboamu wamuhuma Hadoramu ambaye kala ni muimirizi wa kazi za shokowa aphiye kpwa Aiziraeli a vurini, ela nyo achimpiga mawe hadi achifwa. Mfalume Rehoboamu wapanda mairo kpwenye garire ra kuvwehwa ni farasi achichimbirira Jerusalemu. 19 Phahi hangu phapho Aiziraeli a vurini arema kutawalwa ni mbari ya Daudi hadi rero.

10:16 10:16 2 Samueli 20:1