Baruwa ya hahu yoandikpwa ni
JOHANA
Tanga mbere
Muandishi wa baruwa ya hahu ya Johana anadzimanyisa kama ni “chilongozi.” Waandika baruwa hino kumtogola Gayo kpwa kuaterya alimu a kpweli na kuonya afuasi kuhusu Diotirefe, ambaye waakahala alimu hinyo. Kpwa hivyo Johana anaamba ni muhimu sana afuasi aterye afuasi ayawao atangazao ujumbe kuhusu Jesu.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Mwadzo 1–4
Gayo anatogolwa 5–8
Shida za Diotirefe 9–11
Demetirio anatogolwa 12
Chimarigizo 13–15
1
1:1 Mahendo 19:29; Arumi 16:23; 1 Akorintho 1:14Salamu kula kpwa chilongozi wa afuasi a Jesu.
Nakuandikira uwe msena wangu Gayo, nikumendzaye kpwa kpweli.
Msena wangu, nakuvoyera Mlungu ukale mzima, na mambogo gosi gaenderere vinono dza vivyo uendereravyo vinono chiroho. Kpwa kpweli násikirato sana enehu ariphokpwedza kpwangu na kuniambira vira ulungavyo njira ya kpweli. Masagazigo na mahendogo ni ga kpweli chila wakati. Takuna chitu ambacho chinanihamira sana kuriko kusikira kala anache angu analunga njira ya kpweli.
Ni vinono kuterya anaofundza kpweli
Chila mara unaphoterya afuasi ayao na hasa ajeni, unaonyesa vira ambavyo unaweza kuaminika. Hinyo ajeni asemurira afuasi a Jesu hipha vira umendzavyo ayawao. Tafadhali aterye ajeni osi dza hinyo aenderere na charo chao kpwa njira inayomhamira Mlungu. Mana aandza charo ili amuhumikire Jesu bila ya kuvoya msada kula kpwa atu asiomkuluphira Jesu. Phahi, swiswi hunaomkuluphira ni lazima huaterye hinyo atu ili hukale hunaungana nao kuhenda kazi ya kuaambira atu ukpweli wa Mlungu.
Mwimwi afuasi hiko nákuandikirani baruwa, ela Diotirefe wadzihenda chimbere-mbere na kamendze kuniphundza kabisa. 10 Phahi, siku nchedza nindabisha na kundi ra afuasi kuhusu mambo ahendago. Ananisingizira mambo mai. Ela higo mbai, Diotirefe katosheka vivyo. Ye mwenye kakaribisha enehu, tsona anaakahaza na anaazola kundini ayae anaolonda kukaribisha ajeni.
11 Msena wangu Gayo, usimuige hiye mutu mui. Ela iga tabiya za atu anono. Mutu yeyesi ahendaye mambo manono ni mwana wa Mlungu. Ela yeyesi ahendaye mambo mai kamanya Mlungu.
12 Demetirio anatogolwa ni chila mutu kpwa mahendo manono, na asiliye ni ya kpweli. Mimi piya namanya kala ni mutu mnono, nawe unamanya kala ushaidi wangu ni wa kpweli.
Chimarigizo
13 Nina manji ga kukuambira, ela simendze kuhumira baruwa. 14 Nindakpwedza vi sambi-sambi ili hwedze hubishe matso kpwa matso.
15 Asenao osi a hiku akakuphoza. Huphozere asena ehu osi hiko. Kala salama.

1:1 1:1 Mahendo 19:29; Arumi 16:23; 1 Akorintho 1:14