Baruwa yoandikpwa ni
JUDA
Tanga mbere
Juda kala ni ndugungbwa wa Jakobo, na osi airi kala ni ndugungbwa a Jesu (soma Mariko 6:3). Baruwa hino ambayo ina maelezo sawa na baruwa ya phiri ya Petero yaandikpwa kuonya kuhusu alimu a handzo. Hinyo alimu a handzo kala anafundza atu kukala ni sawa kpwenderera kuhenda dambi, kpwa mana Mlungu andaaswamehe. Kpwa hivyo, katika baruwa hino fupi, Juda anatiya moyo asomadzie ili aige mafundzo ga Jesu.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Mwadzo 1–2
Onyo kuhusu alimu a handzo 3–16
Dinisani kukuluphira na kumendzana 17–23
Mlungu naatogolwe 24–25
1
1:1 Mathayo 13:55; Mariko 6:3Mimi Juda, mtumishi wa Jesu Masihi na ndugungbwa wa Jakobo, nakuandikirani mwimwi murioihwa ni Baba Mlungu. Mmanye kukala munamendzwa ni Mlungu na kurindwa ni Jesu Masihi. Nakuvoyerani Mlungu akupheni mbazi, amani na mendzwa nyinji.
Onyo kuhusu alimu a handzo
Asena angu, nákala na mpango wa kukuandikirani kuhusu wokofu hunaoshiriki phamwenga. Ela náona ni lazima nikuandikireni kukutiyani moyo ili mrinde mafundzo ga habari nono kuhusu Jesu. Hizo habari, Mlungu wazilavya kpwa atakatifue, nazo zinatosha siku zosi. Mana atu asiojali Mlungu adziiya-iya achiinjira mwenu kundini. Atu hinyo anadzichenga kpwa vira anaamba ati kuzinga ni sawa, mana Mlungu ana mbazi na nkuswamehe. Kuhenda hivyo ni kutiya ndzili ujumbe wa mbazi za Mlungu na kurema Jesu Masihi, Mtawala na Bwana wehu. Mlungu wapanga kuatiya adabu kali atu hinyo.
1:5 Kutsama 12:51; Isabu 14:29–30Hivi sambi nalonda nikutambukizeni mambo machache, dzagbwe mwagaambirwa kare. Mnamanya kukala Mlungu waatsamiza Aiziraeli kula Misiri ambako kala akahendwa atumwa, ela badaye achiaangamiza hara ambao kala taamkuluphira. Piya mnamanya adisi ya malaika ambao alonda uwezo kuriko hura kala akahewa ni Mlungu, achiricha kuishi mlunguni ambako ni phatu phao pha asili. Mlungu waafunga jizani na silisili ambayo taindavuguka hadi ahukumiwe siku ya mwisho. 1:7 Mwandzo 19:1–24Tsona tambukirani atu a Sodoma na Gomora na midzi iriyokala phephi, ahenda dza hara malaika. Azinga na alume kuhendwa achetu; mambo higa ni chinyume cha mipango ya Mlungu. Achihukumiwa moho wa kare na kare, ikale fundzo kpwa atu osi.
Vivyo hivyo hinya alimu a handzo ni kulongozwa ni ndoso zao kuhenda mai na miri yao. Nkubera uwezo wa Mlungu na kulaphiza viumbe vya dzulu mlunguni. 1:9 Danieli 10:13,21; 12:1; Maono 12:7; Kumbukumbu 34:6; Zakariya 3:2Siku mwenga Mikaeli, malaika mkpwulu, wakala anaheha na Shetani kuhusu ni ani ndiyehala mwiri wa Musa. Dzagbwe Mikaeli ni mkpwulu wa malaika osi, kayalaphiza wala kuhukumu Shetani, ela waamba, “Mlungu mwenye andakudemurira!” 10 Ela atu hinya nkulaphiza chochosi asichochimanya. Nao ni dza nyama a weruni ambao nkuhenda mambo asigoelewa; nao andaangamizwa kpwa kuhenda hivyo. 11  1:11 Mwandzo 4:3–8; Isabu 16:1–35; 22:1–35Shauri yao! Atu hinyo alunga mfwano uratu wa Kaini. Kpwa sababu ya kumendza pesa adzitiya lawama dza iratu ya Balaamu. Chisha akosera dza viratu Kora arivyompinga Mlungu. Nao bila shaka andaangamizwa dza iye!
12 Atu hinya nkusherekeya karamu za Bwana Jesu na mwimwi, ela ni dza madowa machafu mana nkudzimanya enye bahi, wala taana haya. Ni dza maingu gasukumwago ni phuto gasigo na ishara ya mvula. Ni dza mihi isiyovyala matunda wakatiwe uchifika; mihi ambayo yafwa kamare mana yangʼolwa na miziye. 13 Atu hinyo ni dza maimbi ga bahari, na mahendo gao ga waibu ganatuluka dza povu. Hinyo ni dza nyenyezi zigbwazo na nkuikpwa hata kare na kare phatu pharipho na chilungulungu cha jiza.
14  1:14 Mwandzo 5:18,21–24Enoko, ambaye ni chivyazi cha sabaa kula Adamu, watabiri higa kuhusu atu hinya, achiamba, “Phundzani, Bwana Jesu aredza phamwenga na maelufu ga malaikae 15 kuamula atu osi. Mlungu andaatiya adabu osi ambao taamjali, kpwa sababu ya mahendo gao mai arigohenda bila kumjali, na maneno gao mai ga kumkufuru Mlungu.” 16 Atu hinya nkunungʼunika siku zosi na kulaumu, na kulunga tamaa zao mbii. Nkugomba maneno manji ga kudzikarya, na kutogola atu anjina sana kpwa fwaida yao enye.
Dinisani kulunga mafundzo ga Jesu
17 Ela asena angu tambukirani gara mrigoambirwa ni mitume a Bwana wehu Jesu Masihi. 18  1:18 2 Petero 3:3Akuambirani, “Siku za mwisho, kundazembuka atu ndiokuzemererani, atu alungao tamaa zao bila kujali Mlungu.” 19 Hinyo ndio atu anaokuganyani madiba-madiba, atu alongozwao ni tamaa zao mbii, atu asio na Roho Mtakatifu.
20 Ela mwimwi asena angu, dinisani kulunga mafundzo ga habari nono mrigophaha kula kpwa Mlungu, ili gakale msingi wa maisha genu. Wakati munavoya mricheni Roho Mtakatifu akulongozeni. 21 Kalani atu alongozwao ni mendzwa ya Mlungu, kuno munagodzera uzima wa kare na kare. Hinyo uzima ni wenu kpwa sababu ya mbazi za Bwana wehu Jesu Masihi.
22 Phahi, atiyeni moyo ayawenu ario na wasiwasi kuhusu gara aaminigo. 23 Awanieni afuasi ayawenu anjina muaokole wakati anainjira mohoni. Chisha anjina aonereni mbazi, ela namwi dzimanyirireni! Zirani hata zo nguwo zotiywa uchafu kpwa sababu ya mahendo gao mai.
Mlungu naatogolwe
24 Naatogolwe iye awezaye kukurindani sedze mukagbwa chiroho ili akureheni mbereze hiko mlunguni. Phapho mbere za Mwenyezi Mlungu mundakala na raha mana mundakala tamuna dowa wala makosa. 25 Kpwa sababu ya Bwana wehu Jesu Masihi nahumtogoleni Mlungu kpwa mana iye macheye ndiye Mlungu wa kpweli, na Muokoli wehu. Nahumlikeni kpwa kukala iye ni Mfalume Mkpwulu, ana nguvu na uwezo, ariokala nao hangu mwandzo, na andaenderera kukala nao hadi kare na kare! Amina.

1:1 1:1 Mathayo 13:55; Mariko 6:3

1:5 1:5 Kutsama 12:51; Isabu 14:29–30

1:7 1:7 Mwandzo 19:1–24

1:9 1:9 Danieli 10:13,21; 12:1; Maono 12:7; Kumbukumbu 34:6; Zakariya 3:2

1:11 1:11 Mwandzo 4:3–8; Isabu 16:1–35; 22:1–35

1:14 1:14 Mwandzo 5:18,21–24

1:18 1:18 2 Petero 3:3