MAONO
ga Johana
Tanga mbere
Chitabu hichi chinasemurira maono arigoonyeswa mtume Johana. Nacho chaandikpwa hiko chisuwa chiihwacho Patimo (1:9) ambako Johana kala akafungbwa ni Domitiani, mtawala wa Rumi, kama miaka mirongo mitsano bada ya Jesu kufwa na kufufulwa.
Johana waona ruwiya nyinji za kutisha, ambazo ni ujumbe wa Mlungu kuhusu mambo ambago ni lazima gatimiye. Kpwandza ni kuhusu nguvu mbii zinazohenda kazi himu duniani. Nguvu hizi zinahenda afuasi a Jesu agayiswe hata anjina afwe. Hata hivyo zindaturywa kpwa uwezo wa Jesu mana iye ana nguvu zaidi.
Phiri ni kuhusu adabu kali ndiyophaha osi asiomkuluphira Mlungu. Mwishowe Shetani andashindwa, kundakala na mlunguni kuphya na dunia nyiphya, na Mlungu andatawala hata kare na kare. Mlungu andasagala phamwenga na atu, nao andakala atue (21:3).
Mara nyinji maono higa ga kpwenye hali ya siri ela Mlungu nkuafwenurira hara anaomkuluphira. Maono ga Johana ni chitabu chinachotiya moyo afuasi a Jesu aenderere kuvumirira.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Mwadzo na tanga mbere 1:1–8
Kuhusu maono ga Johana 1:9–20
Baruwa zoandikirwa makundi sabaa ga afuasi a Jesu 2:1—3:22
Mavoyo hiko mlunguni 4:1–11
Chitabu chofungbwa na ukaka mwatu sabaa 5:1—8:5
Magunda sabaa 8:6—11:19
Mchetu, dzoka na nyama airi a kutisha 12:1—13:18
Mwana ngʼondzi na atue 14:1–20
Mbiga sabaa za tsukizi za Mlungu 15:1—16:21
Mchetu mdiya na dzinyama 17:1–18
Mudzi wa Babeli unaangamizwa 18:1–24
Ushindi wa Jesu 19:1—20:15
Mudzi muphya wa Jerusalemu 21:1—22:5
Kuuya kpwa Jesu 22:6–21
1
Johana anasemurira
kuhusu chitabu hichi
Mlungu wamuonyesa Jesu Masihi mambo ambago kala ni lazima gahendeke vi sambi sambi. Naye Jesu wanihumira malaikawe kunirehera ujumbe huno mimi mtumishiwe, Johana. Nami nágaandika mambo gosi nrigogaona. Mambo higo nágaona, nago ni kuhusu ukpweli uriongʼazwa ni Jesu Masihi, yani neno ra Mlungu. Mlungu andajaliya atu osi ndioasomera ayawao ujumbe huno wa unabii, nao ndiophundza na kuulunga piya andajaliwa. Mana wakati ambao ni gahendeke u phephi.
Johana anaandikira makundi
ga afuasi a Jesu
4-5  1:4–5 Kutsama 3:14; Maono 4:5 1:4–5 Isaya 55:4; Zaburi 89:27Baruwa hino ila kpwangu mimi Johana. Nakuandikirani mwimwi makundi sabaa ga afuasi a Jesu murio jimbo ra Asia.
Navoya Mlungu akuonereni mbazi na mkale salama. Mjaliwe ni hiye yekalako, ariyeko, na ndiyekalako, phamwenga na roho sabaa akalao mbere za chihi cha chifalume, na Jesu Masihi. Naye Jesu ni shaidi muaminifu tsona wakala wa kpwandza kufufulwa ili akale mtawala wa atu osi, na mfalume wa afalume osi duniani.
Iye ndiye ariyehumendza hangu mwandzo na achihuusira dambi zehu kpwa kuhufwerera. 1:6 Kutsama 19:6; Maono 5:10Wahuhenda hutawale phamwenga naye na hukale alavyadzi-sadaka kumuhumikira Mlungu ambaye ni Ise. Utukufu na uwezo wosi naukale wakpwe iye Jesu hata kare na kare! Amina.
1:7 Danieli 7:13; Mathayo 24:30; Mariko 13:26; Luka 21:27; 1 Athesalonike 4:17; Zakariya 12:10; Johana 19:34,37Lolani! Aredza na maingu! Chila mmwenga andamuona, hata hara atu ariomdunga fumo piya andamuona. Makabila gosi duniani gandamririra. Hakika higa ni ga kpweli na gandahendeka. Amina.
1:8 Maono 22:13; Kutsama 3:14Mwenyezi Mlungu, yekalako, ariyeko, na ndiyekalako, anaamba hivi, “Mimi ndimi Alifa na ndimi Omega, Mwenye Nguvu Zosi.”
Johana anaangirwa
Enehu, mimi Johana ni mfuasi myawenu. Kpwa hivyo hunashirikiana kugaya kpwa sababu ya Jesu ambaye ni Mfalume wehu, ela iye nkuhupha nguvu za kuvumirira. Mino náfungbwa jela chisuwa chiihwacho Patimo kpwa sababu ya kutangaza ujumbe wa Mlungu na kulavya ushaidi kuhusu Jesu. 10 Siku mwenga yokala siku ya Bwana, siku iyo kala ninalongozwa ni Roho Mtakatifu. Gafula ko nyuma zangu nchisikira sauti kulu dza ya gunda. 11 Sauti iyo yaamba, “Andika chitabuni higa gosi ugaonago na ugaphirikire higa makundi ga afuasi asagalao midzi sabaa, midzi iyo ni Efeso, Simurina, Perigamo, Thiatira, Saridi, Filadelifia, na Laodikia.”
12 Nriphogaluka kulola ye agombaye, náona miyo sabaa ya zahabu ya kuikira taa. 13  1:13 Danieli 7:13; 10:5Hipho kahi-kahi ya taa hizo, náona mutu “dza Mutu Yela Mlunguni” akavwala kandzu iriyofika nyayoni na mkanda mpana wa zahabu chifuwani. 14  1:14 Danieli 7:9 1:14 Danieli 10:6Nyereze kala ni nyereru dza pamba ama bafuta, na matsoge kala ni dza jimbijimbi ra moho. 15  1:15 Ezekieli 1:24; 43:2Nazo nyayoze kala zinangʼala-ngʼala dza shaba ya kuera ichiyosafishwa mohoni. Rakare kala ni dza madzi manji gajerago na nguvu. 16 Tsona kala ana nyenyezi sabaa mkpwono wa kulume. Mwakpwe mromoni kala mchituluka upanga wa kurya sana, chisha wa maso kosi-kosi. Usowe kala unangʼala dza viratu dzuwa kali.
17  1:17 Isaya 44:6; 48:12; Maono 2:8; 22:13Nriphomuona, nágbwa phakpwe maguluni nchikala avi nkafwa. Ela wanibandikira mkpwonowe wa kulume na achiniamba, “Usiogophe! Mimi ni Mwandzo na Mwisho. 18 Phundza, mimi ndimi uzima! Kala nkafwa ela vino ni mzima hata kare na kare! Na ndimi nriye na funguwo za Chifo na kuzimu. 19 Phahi andika higa uonago, yani mambo gahendekago hivi sambi na piya higo ndigohendeka badaye. 20 Zira nyenyezi sabaa uchizoziona mkpwono wangu wa kulume na ira miyo ya zahabu ya kuikira taa, manage ni higa: Ira miyo ya zahabu ya kuikira taa ni gara makundi sabaa ga afuasi a Jesu; na zira nyenyezi sabaa ni malaika ao.”

1:4-5 1:4–5 Kutsama 3:14; Maono 4:5

1:4-5 1:4–5 Isaya 55:4; Zaburi 89:27

1:6 1:6 Kutsama 19:6; Maono 5:10

1:7 1:7 Danieli 7:13; Mathayo 24:30; Mariko 13:26; Luka 21:27; 1 Athesalonike 4:17; Zakariya 12:10; Johana 19:34,37

1:8 1:8 Maono 22:13; Kutsama 3:14

1:13 1:13 Danieli 7:13; 10:5

1:14 1:14 Danieli 7:9

1:14 1:14 Danieli 10:6

1:15 1:15 Ezekieli 1:24; 43:2

1:17 1:17 Isaya 44:6; 48:12; Maono 2:8; 22:13