2
Baruwa zoandikirwa makundi ga afuasi a Jesu
Kpwa afuasi ario Efeso
Phahi ye mutu “dza Mutu Yela Mlunguni” waenderera kugomba, achiniamba, “Hiyu malaika wa kundi ra afuasi hiko Efeso muandikire hivi:
‘Mimi ndimi nriye na nyenyezi sabaa mkpwono wangu wa kulume na ambaye nkunyendeka kahi-kahi ya ira miyo sabaa ya zahabu ya kuikira taa. Hebu phundzani nagokuambirani! Namanya mambo gosi muhendago, namanya chadi yenu na kuvumirira mriko nako. Piya namanya kukala tamgbwirana na atu ayi, hata mwapima atu adziihao mitume, na kumbavi sio na mchimanya kala ana handzo. Namanya piya kala mwagaya sana kpwa sababu yangu, ela mchivumirira wala tamdzangbweremwa.
Hata hivyo, muna utu ambao unanisononesa. Utu wenye ni kukala tamnimendza dza hipho mwandzo mriphookoka. Hebu tambukirani murivyonimendza sana na mtubu, na muhende gara mrigogahenda hipho mwandzo. Ela msiphotubu, hicho chombo cha kuikira taa hipho chiripho, ndakpwedza nchiuse. Ela kuna chitu chimwenga ambacho munahendato: Mnazira mambo mai gahendwago ni Anikolai* 2:6 Anikolai kala ni chikundi cha dini ambacho kala chinalunga mila mbaya na mafundzo ga handzo. ambago hata mimi piya taganihamira bii.
2:7 Mwandzo 2:9; Maono 22:2; Ezekieli 28:13; 31:8Mwenye masikiro naasikire higa muambirwago ni Roho Mtakatifu. Mutu ndiyeshinda, nindamruhusu kurya matunda ga muhi wa uzima, urio munda wa Mlungu kuko Peponi.’ ”
Baruwa yoandikirwa kundi ra afuasi a Jesu hiko Simurina
2:8 Isaya 44:6; 48:12; Maono 1:17; 22:13Chisha achiamba, “Na hiye malaika wa kundi ra afuasi hiko Simurina muandikire hivi:
‘Mimi ndimi Mwandzo na ndimi Mwisho. Náfwa nchifufuka na vino ni mzima! Hebu phundzani nagokuambirani! Namanya mateso genu na uchiya wenu, ela mbona mu matajiri. Piya namanya chibero muhenderwacho ni apindzani enu. Aho anaamba ni Ayahudi, ela sio, ni afuasi a Shetani. 10 Phahi gasikutishireni higo mateso ndigokuphahani. Lolani, Shetani andakupimani kpwa kuatiya anjina enu jela, namwi mundateswa siku kumi. Ela kalani aaminifu kpwangu; hata ichikala ni kufwa, fwani. Nami nindakuphani tuzo ra uzima.
11  2:11 Maono 20:14; 21:8Mwenye masikiro naasikire higa muambirwago ni Roho Mtakatifu. Mutu ndiyeshinda mateso gago, siku ya mwisho kandatsuphiwa mohoni tse, moho wa kare na kare urio ni chifo cha phiri.’ ”
Kpwa afuasi ario Perigamo
12 Achienderera kugomba achiamba, “Na hiye malaika wa kundi ra afuasi hiko Perigamo muandikire hivi:
‘Nina upanga wa kurya urio na maso kosi-kosi. Hebu phundzani nagokuambirani! 13 Mimi namanya mudzi mkalao unatawalwa ni atu a Shetani, ela bado munanigbwira kudinisa ngingingi. Hata wakati Antipasi, shaidi wangu muaminifu, ariphoolagbwa kpwenu mudzini, hinyo mudzi wa Shetani, tamyanikahala.
14  2:14 Isabu 22:5,7; 25:1–3; 31:16; Kumbukumbu 23:4Ela muna utu ambao unanisononesa. Ayawenu anjina analunga mafundzo ga Balaamu. Hiye Balaamu ndiye ariyemfundza Balaki kuhenda Aiziraeli ahende dambi ra kurya vitu vyolavirwa sadaka vizuka, na kuhenda udiya. 15 Vivyo hivyo mwimwi namwi kuna ayawenu anjina ambao analunga mafundzo ga Anikolai, na kuhenda dambi zao. Mafundzo gao ni sawa-sawa na go mafundzo ga Balaamu. 16 Phahi tubuni! Ela msiphotubu, nredza pha sambi nedze niapige hinyo atu na upanga wa mwangu mromoni.
17  2:17 Kutsama 16:14,15; 16:33,34; Johana 6:48–50; Isaya 62:2; 65:15Mwenye masikiro naasikire higa muambirwago ni Roho Mtakatifu. Mutu ndiyeshinda, nindamupha tuzo ra mnyahu wa chakurya cha manna yofwitswa. Piya nindamupha dziwe dzereru, ambaro raandikpwa dzina dziphya. Ela takuna mutu ndiyemanya dzina hiro siphokala iye achiyehewa dzina hiro.’ ”
Kpwa afuasi ario Thiatira
18 Kuhusu malaika wa afuasi a mudzi wa Thiatira iye waamba hivi, “Muandikire malaika wa afuasi a Thiatira. Iye muambe hivi,
‘Mimi ndimi Mwana wa Mlungu. Nina matso dza jimbijimbi ra moho na nyayo za kungʼala-ngʼala dza shaba ya kuera. Hebu phundzani nagokuambirani!
19 Namanya mambo gosi muhendago. Namanya mendzwa yenu, kuluphiro renu, kuhumika kpwenu, na kuvumirira mriko nako. Tsona nakuonani munahendato, mwazidi kuriko hipho mwandzo. 20  2:20 1 Afalume 16:31; 2 Afalume 9:22,30Ela muna utu ambao unanisononesa, kpwa sababu ya hiye mchetu Jezebeli, ambaye anadziiha nabii. Mnamricha anachenga atu angu na kuafundza udiya, na kurya vyakurya vyolavirwa sadaka vizuka. 21 Námupha wakati akatubu dambize, ela kataki kuricha udiya. 22 Kpwa hivyo nindamtiya mashaka ambago gandamuika chitandani. Na atu osi ambao anahenda naye udiya nindaagayisa sana isiphokala ariche kuhenda mahendoge mai. 23  2:23 a Zaburi 7:9; Jeremia 17:10; b Zaburi 62:12Tsona nindaolaga afuasie. Ndipho afuasi osi a Jesu andamanya kala mimi namanya moyo na achili za chila mutu. Chila mmwenga nindamripha kulengana na mahendoge.
24 Ela kuna anjina ko Thiatira ambao taayalunga mafundzo ga hiye Jezebeli wala taamanya go ambago anjina anaamba ni mafundzo ga ndani ga Shetani. Phahi mwimwi sindakuenjerezerani mzigo. 25 Ela gagbwireni vinono higo manono mrigo nago hadi ndiphokpwedza.
26  2:26 Zaburi 2:8,9Aho ndioshinda na kulunga malagizo gangu hadi mwisho, nindaapha uwezo wa kutawala atu a mataifa gosi. 27 Andaatawala na usiru kuachapa fwimbo na kuavundza-vundza dza nyungu. Andaphaha uwezo dza viratu mimi nrivyohewa uwezo ni Baba. 28 Atu ndioshinda, nindaapha kombezi. 2:28 Baruwa ya Phiri ya Petero 1:19 inaamba, dza viratu kombezi ionyesavyo kukala kukacha na ni siku yanjina, ndivyo Jesu naye andakpwedza angʼale mwehu mioyoni. 29 Mwenye masikiro naasikire higa muambirwago ni Roho Mtakatifu.’ ”

*2:6 2:6 Anikolai kala ni chikundi cha dini ambacho kala chinalunga mila mbaya na mafundzo ga handzo.

2:7 2:7 Mwandzo 2:9; Maono 22:2; Ezekieli 28:13; 31:8

2:8 2:8 Isaya 44:6; 48:12; Maono 1:17; 22:13

2:11 2:11 Maono 20:14; 21:8

2:14 2:14 Isabu 22:5,7; 25:1–3; 31:16; Kumbukumbu 23:4

2:17 2:17 Kutsama 16:14,15; 16:33,34; Johana 6:48–50; Isaya 62:2; 65:15

2:20 2:20 1 Afalume 16:31; 2 Afalume 9:22,30

2:23 2:23 a Zaburi 7:9; Jeremia 17:10; b Zaburi 62:12

2:26 2:26 Zaburi 2:8,9

2:28 2:28 Baruwa ya Phiri ya Petero 1:19 inaamba, dza viratu kombezi ionyesavyo kukala kukacha na ni siku yanjina, ndivyo Jesu naye andakpwedza angʼale mwehu mioyoni.