3
Kpwa afuasi ario Saridi
Phahi ye mutu “Dza Mutu Yela Mlunguni” waenderera kugomba achiamba, “Hiye malaika wa kundi ra afuasi hiko Saridi muandikire hivi:
‘Mimi nina roho sabaa za Mlungu na nyenyezi sabaa. Hebu phundzani nagokuambirani! Namanya mambo gosi muhendago. Mnaonewa kala mu azima, ela mwafwa. Hebu lamukani! Gafufuleni higo gosala ambago ga phephi na kufwa. Mana mahendo genu tagadzangbwefikira vira Mlungu wangu alondavyo. 3:3 Mathayo 24:43–44; Luka 12:39,40; Maono 16:15Hebu garirikaneni higo mrigofundzwa mchigagbwira na mchikuluphira. Galungeni vinono higo na mtubu. Msipholamuka, ndakpwedza gafula, dza viratu muivi edzavyo, na tamundamanya ndakpwedza kpwenu rini bii.
Ela kuna afuasi achache ko Saridi ambao taagalunga higo mahendo ga dambi. Phahi andakala phamwenga nami nao andavwikpwa nguwo nyereru, mana atu hinyo anafwaha. 3:5 Kutsama 32:32–33; Zaburi 69:28; Maono 20:12; Mathayo 10:32; Luka 12:8Atu ndioshinda, andavwikpwa nguwo nyereru dza aho. Sindafuta madzina gao bii ndani ya chitabu cha uzima.* 3:5 Chitabu cha uzima ni chitabu ambacho madzina ga atu a Mlungu gaandikpwa himo. Nami nindaakubali mbere za Baba Mlungu na malaikae kukala ni angu. Mwenye masikiro naasikire higa muambirwago ni Roho Mtakatifu.’ ”
Kpwa afuasi ario Filadelifia
3:7 Isaya 22:22; Ayubu 12:14Chisha achiamba, “Hiye malaika wa kundi ra afuasi hiko Filadelifia muandikire hivi:
‘Mimi ndiye wa haki na wa kpweli, tsona ndiye ariye na funguwo za Daudi. 3:7 Ndiye ariye na funguwo za Daudi manage ni, dza viratu Mfalume Daudi, Jesu naye watsambulwa atawale atu a Mlungu katika ufalume ambao Mlungu wamupha. Nchifunga mryango takuna avugulaye, na nchivugula takuna afungaye. Hebu phundzani nagokuambirani! Mahendo genu gosi muhendago nagamanya. Phundzani! Mino nákurichirani mryango laza, wala takuna mutu awezaye kuufunga. Hata dzagbwe nguvu zenu kala nchache, ela mwagbwira mafundzo gangu, wala tamuyanikana kala mu afuasi angu. 3:9 Isaya 43:4; 49:23; 60:14Phundzani! Hara afuasi a Shetani ko sinagogini, ambao anadziamba ni Ayahudi na mbavi sio, ana handzo, phahi nindaahenda edze akugbwerereni maguluni. Aho osi andamanya kala nakumendzani. 10 Sambi kpwa vira mwavumirira kama nrivyokulagizani, wakati wa mashaka ndigoreherwa kupima atu dunia ndzima, mino nindakurindani.
11 Kpwa kpweli nredza vi sambi! Phahi gagbwireni vinono higo manono mrigo nago, ili mutu asedze akakufutani tuzo renu.
12  3:12 Maono 21:2; Isaya 62:2; 65:15Mutu ndiyeshinda, nindamuhenda nguzo ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu wangu, naye kandaituluka tsona. Chisha kpwakpwe nindaandika dzina ra Mlungu wangu na dzina rangu dziphya. Na piya nindaandika dzina ra mudzi wa Mlungu wangu (yani Jerusalemu mbiphya, na mudzi uho undatserera kula mlunguni kpwa Mlungu wangu). 13 Mwenye masikiro naasikire higa muambirwago ni Roho Mtakatifu.’ ”
Kpwa afuasi ario Laodikia
14  3:14 Misemo 8:22Alafu achiamba, “Na hiye malaika wa kundi ra afuasi hiko Laodikia muandikire hivi:
‘Mimi ndimi niihwaye Amina, Shahidi wa haki na wa kpweli. Tsona viumbe vyosi vyaumbwa ni Mlungu kutsupira mimi. 3:14 Mana yanjina ni mtawala wa viumbe vyosi vya Mlungu. Hebu phundzani nagokuambirani! 15 Mimi namanya mahendo genu ni ga loho-loho. Phahi mino nakuambirani kukala baha mkale moho, ama pepho kabisa! 16 Ela kpwa vira muloho-loho, tamumoho wala tamupepho, mino nindakuhaphikani. 17 Munaamba ati mu matajiri na muna chila chitu, hata tamuna mutsowacho! Kumbavi tammanya rorosi, muna mashaka ndulu ndzima! Tamdzimanya kala munafwaha kuonerwa mbazi kpwa vira mu achiya, mu vipofu, tsona mu vitsaha. 18 Kpwa hivyo nakuambirani mugule vitu vivi kula kpwangu: Zahabu nono ya zosi ili mkale matajiri, kandzu nyereru mvwale ili mzibe vitsaha vyenu, na muhaso wa kutiya matsoni ili muone.
19  3:19 Misemo 3:12; Aeburania 12:6Mimi nkudemurira na kutiya adabu atu niamendzao. Phahi kalani na chadi, na mriche dambi. 20 Hebu phundzani! Mino niimire mryangoni ninapiga hodi. Mutu ndiyenisikira achinivugurira, nindainjira mwakpwe nyumbani na hurye hosi.
21 Mutu ndiyeshinda, nindamruhusu kusagala nami chihi changu cha chifalume, dza vivyo nami nrivyoshinda nchisagala na Baba chihiche cha chifalume. 22 Mwenye masikiro naasikire higa muambirwago ni Roho Mtakatifu.’ ”

3:3 3:3 Mathayo 24:43–44; Luka 12:39,40; Maono 16:15

3:5 3:5 Kutsama 32:32–33; Zaburi 69:28; Maono 20:12; Mathayo 10:32; Luka 12:8

*3:5 3:5 Chitabu cha uzima ni chitabu ambacho madzina ga atu a Mlungu gaandikpwa himo.

3:7 3:7 Isaya 22:22; Ayubu 12:14

3:7 3:7 Ndiye ariye na funguwo za Daudi manage ni, dza viratu Mfalume Daudi, Jesu naye watsambulwa atawale atu a Mlungu katika ufalume ambao Mlungu wamupha.

3:9 3:9 Isaya 43:4; 49:23; 60:14

3:12 3:12 Maono 21:2; Isaya 62:2; 65:15

3:14 3:14 Misemo 8:22

3:14 3:14 Mana yanjina ni mtawala wa viumbe vyosi vya Mlungu.

3:19 3:19 Misemo 3:12; Aeburania 12:6