4
Mlungu anaabudiwa ko mlunguni
Bada ya higo, nátsupha matso nahenda hivi, nchiona mryango u laza mlunguni! Alafu nchisikira iratu sauti dza ya gunda yonigombekeza kpwandza ichiamba, “Ndzo hiku dzulu, ili nikuonyese mambo ambago ni lazima gahendeke badaye.”
4:2 Ezekieli 1:26–28; 10:1Gafula vivi nchikala ninalongozwa ni Roho, na phapho nchiona chihi cha chifalume ko mlunguni. Na iye achisagariraye 3-4 kala anameka-meka dza dziwe zuri ra rangi ya kodza itsi na ya kundu. Chihi hicho kala chikazungulukpwa ni likore rongʼala-ngʼala phamwenga na vihi vyanjina mirongo miiri na vine vya chifalume. Nao okala akasagarira vihi hivyo kala ni atumia mirongo miiri na a ne okala akavwala nguwo nyereru na viremba vyopambwa na zahabu. 4:5 Kutsama 19:16; Maono 1:4; 8:5; 11:19; 16:18; Ezekieli 1:13; Zakariya 4:2Hicho chihi cha chifalume kala chinalavya limeme na mngurumo wa chiguruguru. Mbereze kala phana taa sabaa ziakazo ambazo kala ni zira roho sabaa za Mlungu. 4:6 Ezekieli 1:22 4:6 Ezekieli 1:5–10; 10:14Hipho mbere za chihi kala phana utu dza bahari ya chilolo, avi ni dziwe ra kungʼala-ngʼala.
Hipho kahi-kahi kuzunguluka chihi cha chifalume kala phana viumbe vine. Navyo kala vina matso chila phatu. Chiumbe cha kpwandza kala ni dza simba, cha phiri kala ni dza ndzau, cha hahu kala china sura dza mutu, nacho cha ne kala ni dza kozi riurukaro. 4:8 Ezekieli 1:18; 10:12; Isaya 6:2–3Hivyo viumbe vine, chila chimwenga kala china mapha sita. Nago mapha kala gana matso chila phatu. Kala vinaimba usiku na mutsi bila ya kunyamala, nao wira wenye kala ni hinyu:
“Mwenyezi Mlungu Mwenye Nguvu Zosi,
ni mtakatifu tsetsetse!
Wakalako, ariyeko, na ndiyekalako,
wakati wosi iye ni mtakatifu tsetsetse!”
Vira viumbe vine kala vinamtogola, kumuishimu na kumshukuru hiye asegereye chihi cha chifalume, na aishiye hata kare na kare. 10 Chila wakati Mlungu kala anatogolwa ni vira viumbe, hinyo atumia mirongo miiri na a ne kala achimgbwerera mbereze na kumuabudu aishiye hata kare na kare. Nao kala achitsupha viremba vyao mbere za chira chihi cha chifalume na kuno anaamba hivi:
11 “Bwana na Mlungu wehu, unafwaha kutogolwa,
kuishimiwa na kukala na uwezo wosi.
Mana uwe ndiwe yeumba vitu vyosi,
navyo vyaumbwa na vinaishi kpwa kumendzako.”

4:2 4:2 Ezekieli 1:26–28; 10:1

4:5 4:5 Kutsama 19:16; Maono 1:4; 8:5; 11:19; 16:18; Ezekieli 1:13; Zakariya 4:2

4:6 4:6 Ezekieli 1:22

4:6 4:6 Ezekieli 1:5–10; 10:14

4:8 4:8 Ezekieli 1:18; 10:12; Isaya 6:2–3