5
Chitabu na Mwana ngʼondzi
5:1 Ezekieli 2:9–10; Isaya 29:11Alafu nátsupha matso mkpwono wa kulume wa yuya asegereye chihi cha chifalume, na nchiona chitabu. Nacho kala chikaandikpwa kosi-kosi, tsona kala chikafungbwa na ukaka mwatu sabaa. Chisha nchiona malaika wa nguvu sana anagomba na hoyo, kuuza, “Ni ani ambaye anafwaha kugandula ukaka hinyu na kuvugula chitabu hichi?” Ela takuna mutu hiko mlunguni, duniani, wala kuzimu yekala anafwaha kuchivugula na kuchisoma. Phahi nárira sana kpwa sababu takuyaphahikana yeyesi ambaye anafwaha kuchivugula wala kuchisoma.
5:5 Mwandzo 49:9; Isaya 11:1,10Ndipho mmwenga wa hara atumia achiniamba, “Usirire! Hebu lola! Simba wa Mbari ya Juda,* 5:5 Chitabu cha Mwandzo 49:9 mbari ya Juda inaihwa simba, na Mfalume Daudi ala Juda. na ambaye ni chivyazi chikulu cha Mfalume Daudi, washinda. Kpwa hivyo anaweza kugandula ukaka mwatu sabaa mwa hicho chitabu na kuchifwenula.” 5:6 Isaya 53:7; Zakariya 4:10Alafu hipho kahi-kahi phokala na chihi cha chifalume, náona Mwana ngʼondzi aimire. Naye kala akazungulukpwa ni viumbe vine na hara atumia mirongo miiri na ane. Kala uchimuona hiye Mwana ngʼondzi avi akaolagbwa. Kala ana pembe sabaa na matso sabaa, na higo matso kala ni zira roho sabaa za Mlungu zokala zikahumwa chila phatu dunia ndzima. Phahi yuya Mwana ngʼondzi wakpwendahala chira chitabu kula mkpwono wa kulume wa yuya yekala asegere chihi cha chifalume. 5:8 Zaburi 141:2Ariphohala chira chitabu, vira viumbe na hara atumia amgbwerera maguluni. Nao chila mmwenga kala ana ngephephe na ndzele ya zahabu tele ubani, ambao kala ni mavoyo ga atu a Mlungu. 5:9 Zaburi 33:3; 98:1; Isaya 42:10Hivyo amuimbira wira muphya ye Mwana ngʼondzi okala unaamba:
“Uwe unafwaha kuchihala hicho chitabu
na kugandula ukakawe.
Mana uwe watsindzwa na uchimgurira Mlungu
atu a tsi zosi na chila kabila dunia ndzima na mlatsoo.
10  5:10 Kutsama 19:6; Maono 1:6Uwe waahenda akale amwenga a ufalume wa Mlungu
na akale alavyadzi-sadaka kumuhumikira,
nao andatawala duniani dza afalume.”
11  5:11 Danieli 7:10Alafu nátsupha matso, nchiona malaika anji sana, maelufu na maelufu, hata achikala taaolangika. Na hinyo malaika kala akazunguluka chira chihi cha chifalume, vira viumbe na hara azehe. 12 Nchiasikira anaimba na hoyo, anaamba:
“Hiye Mwana ngʼondzi ariyetsindzwa, nguma ni yakpwe,
anafwaha kuishimiwa na kutogolwa,
mana utajiri wosi na marifwa ni gakpwe,
piya uwezo wosi ni wakpwe.”
13 Hipho, násikira viumbe vyosi hiko mlunguni, duniani, kuzimu na baharini vinaimba chivyamwenga,
“Iye asagalaye chihi cha chifalume,
na ye Mwana ngʼondzi,
naatogolwe, aishimiwe,
ahewe nguma na uwezo hata kare na kare.”
14 Na vira viumbe vine vyakubali vichiamba, “Amina!” Nao hara atumia achigbwa chimabumabu na achiabudu.

5:1 5:1 Ezekieli 2:9–10; Isaya 29:11

5:5 5:5 Mwandzo 49:9; Isaya 11:1,10

*5:5 5:5 Chitabu cha Mwandzo 49:9 mbari ya Juda inaihwa simba, na Mfalume Daudi ala Juda.

5:6 5:6 Isaya 53:7; Zakariya 4:10

5:8 5:8 Zaburi 141:2

5:9 5:9 Zaburi 33:3; 98:1; Isaya 42:10

5:10 5:10 Kutsama 19:6; Maono 1:6

5:11 5:11 Danieli 7:10