6
Mwana ngʼondzi anagandula ukaka
Chisha nchiona hiye Mwana ngʼondzi anagandula hura ukaka wa kpwandza. Alafu chiumbe chimwenga chakota kululu avi ni sauti ya chiguruguru, achichiamba, “Tuluka!” 6:2 Zakariya 1:8; 6:3,6Alafu nchilola, na phapho nchiona farasi mwereru. Na mutu dzuluye yekala anamphirika kala akagbwira uha, naye kala akahewa chiremba cha chifalume. Mana kala akaturya viha na kala anaphiya akaturye vyanjina.
Hiye Mwana ngʼondzi wagandula ukaka wa phiri. Ndipho nchisikira chira chiumbe cha phiri chinaamba, “Tuluka!” 6:4 Zakariya 1:8; 6:2Phahi phatuluka farasi wanjina ambaye kala a kundu. Na mutu yekala dzuluye anamphirika wahewa upanga mkpwulu na uwezo wa kureha viha duniani, ili atu aolagane.
6:5 Zakariya 6:2,6Ndipho Mwana ngʼondzi wagandula ukaka wa hahu, nami nchisikira chira chiumbe cha hahu chinaamba, “Tuluka!” Nriphotsupha matso, náona farasi mwiru. Mutu yekala anamphirika kala ana pishi mkpwononi. Nchisikira dza sauti kula kahi-kahi ya phara phokala na vira viumbe vine, ichiamba, “Maripho ga kutwa ndzima gandagula pishi mwenga tu ya nganu. Na maripho ga kutwa ndzima gandagula pishi tahu za muhama bahi. Ela usibanange mafuha wala uchi wa zabibu.”
Mwana ngʼondzi ariphogandula ukaka wa ne, nchisikira chira chiumbe cha ne chinaamba, “Tuluka!” 6:8 Ezekieli 14:21Phahi nátsupha matso nchiona farasi wa ivu-ivu. Na hiye yekala anamphirika kala aihwa Chifo, na kuzimu kala inamlunga-lunga phephi nyumaze. Nao kala akahewa uwezo wa kuolaga robo ya atu duniani na viha, ndzala, makongo na nyama a weruni.
Mwana ngʼondzi wagandula ukaka wa tsano, na tsini ya phatu pha kulavira sadaka nchiona roho za atu. Atu hinyo osi kala akaolagbwa kpwa sababu ya kushuhudiya atu kuhusu Jesu na kutangaza ujumbe wa Mlungu. 10 Phahi hizo roho zakota kululu zichiamba, “Bwana wa uwezo wosi, uriye wa haki na wa kpweli, mbona unakaa? Undaamula rini atu a dunia na kuariphiza kpwa kuhuolaga?” 11 Ndipho chila mmwenga wa hinyo arioolagbwa wahewa kandzu nyereru. Achiambwa agodze kpwa muda hadi ndugu zao, yani atumishi ayawao, aolagbwe dza aho, ili isabu yao ikamilike.
12  6:12 Maono 11:13; 16:18; Isaya 13:10; Joeli 2:10,31; 3:15; Mathayo 24:29; Mariko 13:24–25; Luka 21:25Chisha nchiona ye Mwana ngʼondzi anagandula hura ukaka wa sita. Phahi tsi yasumba sana, na dzuwa richigaluka rangi richikala dziru pipipi dza makala. Mwezi uchikala kundu dododo dza mlatso 13  6:13 Isaya 34:4na nyenyezi zagbwa duniani, ovyo ovyo dza maembe gazugbwago ni phuto kali. 14  6:14 Maono 16:20Hiko mainguni kpwakundzwa dza jamvi. Myango yosi na visuwa vyosi vyauswa mura mwatu virimo kala. 15  6:15 Isaya 2:19,21Alafu afalume himu duniani, na vilongozi na akulu a viha, matajiri na atu a vyeo, phamwenga na atu osi anjina, atumwa na ario huru, adzifwitsa pangani na mawe ga myangoni. 16  6:16 Hosea 10:8; Luka 23:30Apiga kululu osi achiaambira hira myango na mawe, “Hugbwerereni! Hufwitseni husedze hukaonewa ni hiye asagalaye chihi cha chifalume wala husedze hukaona nyo utsungu wa ye Mwana ngʼondzi. 17  6:17 Joeli 2:11; Malaki 3:2Mana siku ya mateso makali kula kpwa Mlungu na Mwana ngʼondzi ikafika! Kpwa kpweli takuna yeyesi awezaye kuiturya.”

6:2 6:2 Zakariya 1:8; 6:3,6

6:4 6:4 Zakariya 1:8; 6:2

6:5 6:5 Zakariya 6:2,6

6:8 6:8 Ezekieli 14:21

6:12 6:12 Maono 11:13; 16:18; Isaya 13:10; Joeli 2:10,31; 3:15; Mathayo 24:29; Mariko 13:24–25; Luka 21:25

6:13 6:13 Isaya 34:4

6:14 6:14 Maono 16:20

6:15 6:15 Isaya 2:19,21

6:16 6:16 Hosea 10:8; Luka 23:30

6:17 6:17 Joeli 2:11; Malaki 3:2