7
Atu a Mlungu anatiywa mola
7:1 Jeremia 49:36; Danieli 7:2; Zakariya 6:5Bada ya higa, náangirwa tsona, náona malaika a ne chila mmwenga akaima pembe mwenga ya zira pembe ne za dunia. Nao kala anazuwiya phuto kula pembe zosi ne za dunia ili risipige kpwedza tsi kavu ama kuphiya baharini ama kusukuma muhi wowosi. Alafu nchiona malaika wanjina anapanda dzulu kula mlairo wa dzuwa akatsukula muhuri wa Mlungu ariye moyo. Waakotera kululu hara malaika a ne ambao kala akahewa uwezo wa kubananga tsi kavu na bahari achiamba, 7:3 Ezekieli 9:4,6“Godzani! Msibanange tsi kavu, bahari wala mihi hadi hutiye mola vilanguni mwa atumishi osi a Mlungu wehu.” Badaye náambirwa isabu ya atu okala akatiywa mola wa Mlungu vilanguni. Nao osi kala ni laki mwenga elufu mirongo mine na ne, kula mbari zosi kumi na mbiri za Aiziraeli. Atu ariotiywa mola wa Mlungu kala ni elufu kumi na mbiri kula kpwa chila mbari. Nazo mbari zenye kala ni za Juda, Rubini, Gadi, Asheri, Nafutali, Manase, Simioni, Lawi, Isakari, Zabuloni, Yusufu na Benjamini.
Kundi kulu ra atu a makabila ganjina
Bada ya hivyo, nátsupha matso nahenda hivi, nchiona umati mkpwulu wa atu ambao kala tauolangika, atu a tsi zosi na chila kabila dunia ndzima, aimire mbere za chihi cha chifalume na ye Mwana ngʼondzi. Nao kala akavwala kandzu nyereru na kala akagbwira makandza ga mitende. 10 Achikala anapiga kululu kuno anaamba, “Wokofu ula kpwa Mlungu wehu asagalaye chihi cha chifalume, na kpwa Mwana ngʼondzi.” 11 Phahi malaika osi aima kuzunguluka hicho chihi cha chifalume. Hara atumia na vira viumbe vine achigbwa chimabumabu mbere za cho chihi achimuabudu Mlungu, 12 achiamba,
“Amina! Mlungu wehu naatogolwe, naahewe nguma.
Mshukuruni, naakale na marifwa, naaishimiwe,
tsona naakale na uwezo wosi na nguvu hata kare na kare. Amina!”
13 Alafu mtumia mmwenga waniuza, “Hano atu achiovwala kandzu nyereru ni ano ani? Unaamanya alako?” 14  7:14 Danieli 12:1; Mathayo 24:21; Mariko 13:19Nami nchimuamba, “Bwana uwe ndiwe umanyaye.” Naye achiniamba, “Hano ni atu ambao ashinda gara mateso makulu. Afula kandzu zao na mlatso wa yuya Mwana ngʼondzi, na zichikala nyereru tsetsetse. 15 Ndiyo mana a mbere za chihi cha chifalume cha Mlungu kumuhumikira usiku na mutsi ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu. Naye Mlungu atawalaye andakala phamwenga nao na kuarinda. 16  7:16 Isaya 49:10Nao taandakala na ndzala ama chiru tsona, wala taandapigbwa ni dzuwa kali ama kuphya na dzoho rorosi. 17  7:17 Zaburi 23:1–2; Ezekieli 34:23; Isaya 25:8; 49:10Mana Mwana ngʼondzi phara kahi-kahi ya chihi cha chifalume andakala mrisa wao. Andaalongoza osi kuphiya kuriko na pula za madzi ga uzima. Naye Mlungu andaaphangusa matsozi gao.”

7:1 7:1 Jeremia 49:36; Danieli 7:2; Zakariya 6:5

7:3 7:3 Ezekieli 9:4,6

7:14 7:14 Danieli 12:1; Mathayo 24:21; Mariko 13:19

7:16 7:16 Isaya 49:10

7:17 7:17 Zaburi 23:1–2; Ezekieli 34:23; Isaya 25:8; 49:10