8
Mwana ngʼondzi
anagandula ukaka wa sabaa
Phahi yuya Mwana ngʼondzi wagandula hura ukaka wa sabaa, na hiko mlunguni kpwahurira zizizi kpwa muda wa nusu saa. Chisha nchiona hara malaika sabaa aimire mbere za Mlungu, na chila mmwenga achihewa gunda.
8:3 Amosi 9:1; Kutsama 30:1,3Tsona nchiona malaika wanjina yekala akagbwira liga ra zahabu ra kufukizira ubani. Wakpwedzaima mbere za chihi cha chifalume, phephi na phatu pha kulavira sadaka photengezwa na zahabu. Achihewa ubani munji alavye sadaka atsanganye na mavoyo ga atu osi a Mlungu. Ndipho hinyo mosi wa ubani phamwenga na gara mavoyo ga atu a Mlungu gafuka kula mkpwononi mwa yuya malaika, hadi dzulu mbere za Mlungu. 8:5 Alawi 16:12; Ezekieli 10:2; Kutsama 19:16; Maono 11:19; 16:18Badaye yuya malaika wahala makala ga moho kula phara phatu pha kulavira sadaka, achigatiya himo ligani na achigatsupha duniani. Alafu kuchikala na mngurumo wa chiguruguru na limeme, na dunia ichisumba. Chisha hara malaika sabaa ambao kala ana magunda sabaa adzitayarisha kupiga magunda gao.
Malaika a ne anapiga magunda gao
8:7 Kutsama 9:23–25; Ezekieli 38:22Yuya malaika wa kpwandza wapiga gundare, ndipho mvula ya mawe ga barafu, na moho kutsanganya na mlatso watsuphiwa duniani. Moho uchiocha seemu mwenga ya hahu ya dunia, uchibananga mihi na nyasi seemu hiyo.
Naye malaika wa phiri wapiga gundare, na kpwatuluka utu dza mwango mkpwulu sana waakao moho. Watsuphiwa baharini, na seemu mwenga ya hahu ya bahari ichigaluka mlatso. Phahi viumbe vyosi seemu iyo ya baharini vyafwa, na meli zokala seemu iyo zichivundzika-vundzika.
10  8:10 Isaya 14:12Malaika wa hahu naye wapiga gundare, na dzinyenyezi kulu sana ragbwa kula mlunguni. Kala rinaaka dza chimwindi, naro ragbwerera seemu mwenga ya hahu ya myuho, pula za madzi na mwatu mosi murimokala na madzi. 11  8:11 Jeremia 9:15Hiro dzinyenyezi kala rinaihwa Utsungu, naro ragaluza seemu ya madzi gachikala utsungu. Phahi atu anji afwa kpwa sababu madzi kala ga utsungu.
12  8:12 Isaya 13:10; Ezekieli 32:7; Joeli 2:10,31; 3:15Naye malaika wa ne ariphopiga gundare, seemu ya dzuwa, ya mwezi na ya nyenyezi zapigbwa. Hizo seemu za dzuwa, mwezi na nyenyezi zopigbwa taziyaala. Hipho seemu ya mutsi yakosa mwanga na seemu ya usiku nayo ichikosa mwanga. 13 Chisha nátsupha matso nchiona dzikozi rinauruka ko mainguni kuno rinarira rinaamba, “Shaka rani ro! Shaka rani ro! Shaka rani ro mwimwi murio duniani! Mwimwi mundamanya enye wakati gara magunda mahahu gosala ndiphopigbwa. Nao nyo malaika a tayari kugapiga vi sambi!”

8:3 8:3 Amosi 9:1; Kutsama 30:1,3

8:5 8:5 Alawi 16:12; Ezekieli 10:2; Kutsama 19:16; Maono 11:19; 16:18

8:7 8:7 Kutsama 9:23–25; Ezekieli 38:22

8:10 8:10 Isaya 14:12

8:11 8:11 Jeremia 9:15

8:12 8:12 Isaya 13:10; Ezekieli 32:7; Joeli 2:10,31; 3:15