9
Malaika wa tsano anapiga gundare
Yuya malaika wa tsano wapiga gundare, nchiona nyenyezi ikagbwa duniani kula dzulu. Nayo kala ikahewa funguwo ivugulayo dibwa riinjiraro kuzimu. 9:2 Mwandzo 19:28Ariphovugula hira kuzimu, mwatuluka dzimosi avi ni ra tanu kulu sana hata dzuwa na maingu vichikala tavioneka kpwa hura mosi. 9:3 Kutsama 10:12–15Alafu mo mosini mwatuluka ndzije achimwagikana duniani. Ahewa uwezo wa kupashira na kungʼata dza viratu visuse virivyo. 9:4 Ezekieli 9:4Hinyo ndzije aambwa asiangamize nyasi wala mihi yoyosi. Kala ni atiye adabu atu ambao kala taana mola wa Mlungu mwao vilanguni. Hinyo ndzije ahewa uwezo wa kutesa atu kpwa miezi mitsano bahi, ela asiaolage. Nao utsunguwe kala ni dza viratu utsungu wa kupashirwa ni chisuse. 9:6 Ayubu 3:21; Jeremia 8:3Siku hizo atu andaamba baha kufwa, ela taandafwa; andaaza chifo chedze chiahale, ela chifo chindaachimbira.
9:7 Joeli 2:4Hinyo ndzije kala a dza viratu farasi ario tayari kuphiya vihani. Mwao vitswani avwala vihunde dza viremba vya zahabu, na nyuso zao kala zikaigana na nyuso za anadamu. 9:8 Joeli 1:6Nyere zao kala ni nyire dza za achetu, nago meno gao kala ni dza ga simba. 9:9 Joeli 2:5Tsona vifuwani kala akavwala visibao vya chuma. Mapha gao napho anauruka ganavuma dza viratu magari manji ga kuvwehwa ni farasi ambago ganaphiya vihani mairo. 10 Na michira yao kala inapashira dza viratu visuse. Na iyo michira kala ina sumu ya kulumiza atu kpwa miezi mitsano. 11 Mfalume wao kala ni malaika mkpwulu wa kuzimu. Hiye malaika Chieburania aihwa Abadoni na Chiyunani anaihwa Apolioni, manage ni “Mʼbanangi.”* 9:11 Luga ya mwandzo inaamba, na Chiyunani aihwa Apolioni. Mana ya madzina higa mairi ni sawa.
12 Shaka ra kpwandza rikasira, ela manyani kukala bado kuna mashaka mairi garedza.
Malaika wa sita anapiga gundare
13  9:13 Kutsama 30:1–3Alafu yuya malaika wa sita wapiga gundare. Nchisikira sauti inagomba kula zira pembe ne za phatu pha kufukizira ubani. Phatu phapho kala phakatengezwa na zahabu na phachikala mbere za Mlungu. 14 Iyo sauti yagomba na hiye malaika wa sita yekala na gundare mkpwononi, ichiamba, “Avuguleni hinyo malaika a ne ariofungbwa hiko muho mkpwulu wa Yufurati.” 15 Hinyo malaika a ne avugulwa ili aolage seemu mwenga ya hahu ya atu osi duniani. Kala akaikpwa tayari kpwa wakati uho, saa iyo na siku iyo na mwezi hinyo-hinyo na mwaka hinyo-hinyo. 16 Na kpwakpwedza majeshi manji apandao farasi, nchisikira kukala jumula yao kala ni milioni magana mairi.
17 Pho wakati náonyeswa higo maono, hinyo okala anaphirika farasi kala akavwala visibao vya moho vifuwani, vya rangi ya kundu dododo, buluu na mandano. Nchiona vitswa vya hara farasi kala ni dza vitswa vya simba. Milomo yao kala inatuluka jimbijimbi ra moho, mosi na unga wa chibiriti. 9:17 Unga wa chibiriti ni unga ambao uchigbwira moho unaaka sana. 18 Seemu mwenga ya hahu ya anadamu aolagbwa ni gara mashaka mahahu gorehwa ni jimbijimbi ra moho, mosi na unga wa chibiriti kula kpwa milomo yao. 19 Hara farasi, nguvu zao kala zi milomoni na piya michirani. Mana michira yao kala ni dza nyoka zenye vitswa vya kulumizira atu.
20  9:20 Zaburi 115:4–7; 135:15–17; Danieli 5:23Anadamu ambao taayafwa na gara mashaka gopiga atu, taayatubu akaricha kuabudu vizuka arivyovitengeza enye. Kpwa hivyo taayaricha kuabudu pepho na vizuka arivyotengeza na zahabu, feza, shaba, mawe na mbao. Na hata vitu vyosi vivi ni vitu ambavyo taviona, tavisikira wala tavinyendeka. 21 Tsona taayatubu akaricha kuolagana, taayaricha utsai, kuricha udiya wala wivi.

9:2 9:2 Mwandzo 19:28

9:3 9:3 Kutsama 10:12–15

9:4 9:4 Ezekieli 9:4

9:6 9:6 Ayubu 3:21; Jeremia 8:3

9:7 9:7 Joeli 2:4

9:8 9:8 Joeli 1:6

9:9 9:9 Joeli 2:5

*9:11 9:11 Luga ya mwandzo inaamba, na Chiyunani aihwa Apolioni. Mana ya madzina higa mairi ni sawa.

9:13 9:13 Kutsama 30:1–3

9:17 9:17 Unga wa chibiriti ni unga ambao uchigbwira moho unaaka sana.

9:20 9:20 Zaburi 115:4–7; 135:15–17; Danieli 5:23