10
Malaika yekala na chitabu chidide
Gariphosira higo, náona malaika wanjina wa uwezo anatserera kula mlunguni. Hiye malaika kala akazungulukpwa ni ingu na dzulu ya chitswache kala phana likore. Usowe kala unangʼala dza dzuwa, na maguluge kala ni dza nguzo ziakazo moho. Kala ana chidzitabu mkpwononi ambacho kala chikafwenulwa. Waima chigulu chimwenga baharini na chanjina tsi kavu, achiiha na kululu avi ni simba anaye nguruma. Yuya malaika ariphoiha, chiguruguru chajibu kpwa kubanda kano sabaa. Chiguruguru chiriphojibu, kala nalonda kuandika gara chigogombwa ni chiguruguru, ela kuchituluka sauti kula mlunguni ichiamba, “Higo maneno ga chiguruguru usigaandike, ni siri!”
10:5 Kutsama 20:11; Kumbukumbu 32:40; Danieli 12:7; Amosi 3:7Chisha yuya malaika ambaye kala akaima chigulu chimwenga baharini na chanjina tsi kavu achigolosa mkpwonowe wa kulume dzulu mlunguni. Waapa kpwa dzina ra Mlungu aishiye hata kare na kare na ambaye waumba dzulu mlunguni, duniani, baharini na viumbe vyosi virivyo ndani yao. Achiamba, “Wakati wa kugodzera ukasira. Ela hiye malaika wa sabaa ndiphopiga gundare, Mlungu andakamilisha mpangowe wa siri sawa na viratu arivyoatangazira atumishie, ambao ni manabii.”
10:8 Ezekieli 2:8—3:3Alafu hira sauti kula mlunguni yaniiha tsona, ichiniamba, “Phiya ukahale chira chidzitabu chofwenulwa. Chidzitabu hicho undachiphaha mkpwononi mwa yuya malaika aimireye chigulu chimwenga baharini na chanjina tsi kavu.” Phahi náphiya na nchendamuamba aniphe chira chidzitabu, naye achiamba, “Hichi! Hala urye. Mwako mromoni chindakala mtswano dza asali, ela mo ndanini chindakala utsungu.” 10 Náchihala chira chidzitabu kula mkpwononi mwa yuya malaika na nchichirya. Kala chimtswano dza asali, ela nriphochimiza himo ndanini chakala utsungu. 11 Chisha nchiambwa, “Ni lazima utabiri tsona kuhusu atu a tsi nyinji na mataifa ganjina manji, na kuhusu afalume ao.”

10:5 10:5 Kutsama 20:11; Kumbukumbu 32:40; Danieli 12:7; Amosi 3:7

10:8 10:8 Ezekieli 2:8—3:3