11
Mashaidi airi a Mlungu
11:1 Ezekieli 40:3; Zakariya 2:1–2Chisha nchihewa mwandzi chikale chigongo cha kupimira, nchiambwa, “Phiya ukapime Nyumba ya Kuvoya Mlungu na phatu pha kulavira sadaka, na uolange atu osi aabuduo himo. 11:2 Luka 21:24Ela usipime muhala wa iyo Nyumba ya Kuvoya Mlungu, mana hinyo muhala warichirwa atu asiojali Mlungu. Nao andavyoga-vyoga mudzi wa Mlungu miezi mirongo mine na miiri, yani muda wa siku elufu mwenga magana mairi na mirongo sita. Na kundakpwedza mashaidi angu airi ambao nindaapha uwezo wa kutabiri siku hizo zosi kuno anasononeka kpwa sababu ya mudzi wa Mlungu kubanangbwa.”* 11:3 Chiyunani chinaamba, Kuno akavwala magunia.
11:4 Zakariya 4:3,11–14Hinyo mashaidi airi ni mizaituni miiri na miyo miiri ya kuikira taa, ambazo nkukala mbere za Bwana Mlungu atawalaye dunia. Mutu yeyesi achitaka kualumiza andaolagbwa ni moho ulao mwao miromoni. Mutu dza hiye, ni lazima aolagbwe dza hivyo. 11:6 1 Afalume 17:1; Kutsama 7:17–19; 1 Samueli 4:8Hara mashaidi airi ana uwezo wa kuzuwiya mvula isinye wakati anatabiri. Na wakati wowosi ndiotaka, anaweza kugaluza madzi kukala mlatso na kureha mashaka ga aina yoyosi himu duniani.
11:7 Danieli 7:7,21; Maono 13:5–7; 17:8Ela hinyo mashaidi achimala kutangaza ujumbe wa Mlungu, dzinyama ra kutisha risagalaro dibwa ra china rindazuka redze ripigane nao na riaturye tsona riaolage. 11:8 Isaya 1:9–10Na hizo nyufu zao zindarichwa barabara ya mudzi mkpwulu, ambako Bwana wao wakotwa misumari msalabani. Na mudzi hinyo kpwa chiroho ni dza mudzi wa Sodoma na tsi ya Misiri. Atu a tsi zosi na kabila na chila luga dunia ndzima andalola hizo nyufu za hara mashaidi airi siku tahu na nusu. Takuna mutu ndiyeruhusiwa kuazika hara mashaidi. 10 Kpwa sababu ya aho mashaidi kufwa, atu osi duniani andahererwa na ahende karamu na kuphana zawadi. Andahenda hivi mana hara mashaidi ayuga sana atu asiomkuluphira Mlungu himu duniani.
11  11:11 Ezekieli 37:10Ela bada ya hizo siku tahu na nusu, Mlungu achiavuvurira pumuzi za uhai nao achikala moyo, na osi arioaona atishirwa sana. 12  11:12 2 Afalume 2:11Badaye hinyo mashaidi airi asikira kululu kula mlunguni rinaamba, “Ndzoni hiku dzulu!” Phahi achiuruka kuphiya mlunguni ndani ya ingu kuno maadui gao analola. 13  11:13 Maono 6:12; 16:18Phapho hipho dunia ichisumba sana hata ichibananga seemu mwenga ya kumi ya mudzi wosi. Atu elufu sabaa achifwa, na anjina osi ariosala achitishirwa na achimtogola Mlungu akalaye dzulu mlunguni.
14 Phahi hiro shaka ra phiri richikala rikasira! Ela vi sambi bado ra hahu ambaro naro tarikure.
Malaika wa sabaa anapiga gundare
15  11:15 Kutsama 15:18; Danieli 2:44; 7:14,27Phahi yuya malaika wa sabaa wapiga gundare. Alafu násikira sauti za kululu hiko mlunguni, ambazo kala zinaamba, “Uwezo wa kutawala dunia ukahalwa ni Bwana Mlungu wehu na hiye Ariyetsambulwa Kuokola Atu. Naye andatawala hata kare na kare.” 16 Phahi hara atumia mirongo miiri na ane, ambao kala asegere mwao vihini mbere za Mlungu, agbwa chimabumabu achimuabudu Mlungu 17 na kuno anaamba,
“Mwenyezi Mlungu Mwenye Nguvu Zosi,
uriyekalako hangu mwandzo na hata vivi u kuko,
hunakushukuru mana ukahumira uwezoo mkpwulu
na sambi unatawala.
18  11:18 Zaburi 2:5; 110:5; 115:13Atu a mataifa ganjina asiokujali akuzira,
nawe wakati wa kuriphiza ukafika.
Sambi ni wakati wa atu a kufwa aamulwe.
Ndio wakati wa kuatuza atumishio manabii,
na atuo osi ariokuogopha,
ario na vyeo na asiokala na vyeo.
Na ndio wakati wa kubananga
atu osi ambao abananga dunia.”
19  11:19 Maono 8:5; 16:18,21Alafu mryango wa kuinjirira Nyumba ya Kuvoya Mlungu wasendulwa, na Sanduku ra Chilagane kala ri mumo. Nchiona limeme na nchisikira mngurumo wa chiguruguru. Dunia yasumba na kuchikala na mvula ya mawe makulu ga barafu.

11:1 11:1 Ezekieli 40:3; Zakariya 2:1–2

11:2 11:2 Luka 21:24

*11:3 11:3 Chiyunani chinaamba, Kuno akavwala magunia.

11:4 11:4 Zakariya 4:3,11–14

11:6 11:6 1 Afalume 17:1; Kutsama 7:17–19; 1 Samueli 4:8

11:7 11:7 Danieli 7:7,21; Maono 13:5–7; 17:8

11:8 11:8 Isaya 1:9–10

11:11 11:11 Ezekieli 37:10

11:12 11:12 2 Afalume 2:11

11:13 11:13 Maono 6:12; 16:18

11:15 11:15 Kutsama 15:18; Danieli 2:44; 7:14,27

11:18 11:18 Zaburi 2:5; 110:5; 115:13

11:19 11:19 Maono 8:5; 16:18,21