12
Mchetu na Shetani
Phahi hiko mlunguni kpwatuluka chilinje cha kpwaangalaza. Kuko kala kuna mchetu ambaye kala akavwala dzuwa, nao mwezi kala u tsini ya maguluge. Piya kala akavwala chiremba cha chifalume cha nyenyezi kumi na mbiri. Mchetu hiye kala akaandzwa ni ndani ya uvyazi hata achikala anarira kpwa utsungu. 12:3 Danieli 7:7Badaye ko mlunguni kuchituluka chilinje chanjina cha kpwaangalaza. Náona dzoka kulu ra rangi ya kundu, na richikala na vitswa sabaa, pembe kumi, na chila chitswa chichikala na chiremba. 12:4 Danieli 8:10Ro dzoka kpwa kuzungulusa mchirawe, raphyera seemu mwenga ya hahu ya nyenyezi richizitsupha duniani. Richidziimisa mbere za yuya mchetu yekala a phephi kudzivugula ili rimurye ye mwana achivyalwa. 12:5 Isaya 66:7; Zaburi 2:9Phahi yuya mchetu wadzivugula mwana mlume ambaye kala andatawala mataifa ganjina gosi ga dunia na uwezo mkpwulu. Ela ye mwanawe wavwatulwa achiphirikpwa kpwa Mlungu yekala akasagarira chihiche cha chifalume. Yuya mchetu wachimbirira weruni ambako Mlungu kala akamtengezera phatu ili atundzwe siku elufu mwenga magana mairi na mirongo sita.
12:7 Danieli 10:13,21; 12:1; Juda 1:9Chisha kuchizuka viha kuko mlunguni. Malaika mkpwulu aihwaye Mikaeli na malaikae apigana na ro dzoka na malaikae. Ela ro dzoka na malaikae ashindwa na achikala taana nafwasi tsona hiko mlunguni. 12:9 Mwandzo 3:1; Luka 10:18Kpwa hivyo riro dzoka richitsuphiwa duniani. Naro ndiro rira dzoka ra kare riihwaro Ibilisi au Shetani richengaro atu osi ahende dambi. Richitsuphiwa duniani phamwenga na malaikae. 10  12:10 Ayubu 1:9–11; Zakariya 3:1Chisha nchisikira sauti kulu kula mlunguni yoamba, “Vivi wokofu, nguvu, ufalume wa Mlungu wehu na mamlaka ga Masihiwe gakafika. Kpwa sababu hiye Shetani ariyekala mbere za Mlungu kushitaki atumishi ayawehu usiku na mutsi vivi sambi wazolwa hiko mlunguni. 11 Kpwa sababu ya milatso ya Mwana ngʼondzi yomwagbwa na ushaidi wao ariolavya, aho aweza kumshinda Shetani. Mana akala tayari kufwa kpwa sababu ya kumkuluphira Jesu. 12 Kpwa hivyo hererwani, mwimwi mosi muishio hiko dzulu mlunguni! Ela shaka hiro dunia na bahari mana Shetani akatsuphiwa kuko tsini mriko. Vivi akatsukirwa sana, sababu akamanya kukala sikuze chizosala ni chache.”
13 Ro dzoka ririphoona rikatsuphiwa duniani, ramuindza yuya mchetu yekala akadzivugula mwana wa chilume. 14  12:14 Danieli 7:25; 12:7Ela Mlungu wamupha yuya mchetu mapha mairi dza ga dzikozi, ili aurukire kuphiya ko weruni kpwatu ambako Mlungu kala akamtengezera, akakale kure na dzoka. Kuko kala andatundzwa kpwa zo siku elufu mwenga magana mairi na mirongo sita. 15 Ro dzoka richilavya madzi manji dza muho kula mwakpwe kanwani ili gamhale yuya mchetu na kumuhosa. Gara madzi gachimlunga-lunga, 16 ela tsi ichimterya ye mchetu. Tsi yakatika nyari na madzi gosi kula kanwani mwa rira dzoka gachiinjira mo ndani. 17 Higo gahenda rira dzoka rimzire yuya mchetu na richendapigana na ana anjina a yuya mchetu ariosala. Atu aho ni aratu alungao shariya za Mlungu na kushuhudiya kuhusu Jesu. 18 Chisha ro dzoka richiima kanda-kanda ya bahari.

12:3 12:3 Danieli 7:7

12:4 12:4 Danieli 8:10

12:5 12:5 Isaya 66:7; Zaburi 2:9

12:7 12:7 Danieli 10:13,21; 12:1; Juda 1:9

12:9 12:9 Mwandzo 3:1; Luka 10:18

12:10 12:10 Ayubu 1:9–11; Zakariya 3:1

12:14 12:14 Danieli 7:25; 12:7