13
Madzinyama mairi
13:1 Danieli 7:3; Maono 17:3,7–12Chisha nchiona dzinyama rinatuluka kula baharini. Naro kala rina vitswa sabaa na pembe kumi, na chila pembe kala ikavwikpwa chiremba. Na dzulu ya chila chitswa kala chikaandikpwa dzina ra kumkufuru Mlungu. 13:2 Danieli 7:4–6Dzinyama hiro roriona kala rikaigana na tsui, ela maguluge kala ni dza ga dubu na mlomowe kala ni dza wa simba. Naro dzoka richiripha rira dzinyama nguvuze, chihi cha ufalumewe na uwezo munji. Chitswa chimwenga chaonekana avi china chironda cha chirema, ela chichikala chikaphola hata ni kuphyu. Nao atu osi duniani aangalazwa ni hiro dzinyama phahi achirilunga achikala afuasie. Atu aabudu ro dzoka kpwa vira kala rikaripha rira dzinyama uwezowe wa kutawala. Tsona achiabudu ro dzinyama kuno anaamba, “Taphana ariye na uwezo dza ro dzinyama, wala taphana awezaye kurishinda.”
13:5 Danieli 7:8,25; 11:36Ro dzinyama richihewa ruhusa ya kudzitogola na kugomba maneno ga kumkufuru Mlungu. Richihewa uwezo wa kutawala miezi mirongo mine na miiri. Ndipho ro dzinyama richiandza kumkufuru Mlungu kpwa kuifya dzinare na ko kpwakpwe mlunguni akalako, yani osi amuabuduo kuko. 13:7 Danieli 7:21Richihewa ruhusa ya kupigana na atakatifu a Mlungu na kuashinda. Piya richihewa uwezo wa kutawala atu a tsi zosi na chila kabila dunia ndzima. 13:8 Zaburi 69:28Atu osi dunia ndzima andaabudu ro dzinyama, yani osi ambao madzina gao tagayaandikpwa chitabu cha uzima kabila ya dunia kuumbwa. Chitabu hicho kala ni cha ye Mwana ngʼondzi ariyeolagbwa. Phahi ariye na masikiro naasikire.
10  13:10 Jeremia 15:2; 43:11Mutu yeyesi yepangirwa kuhalwa mateka, ni lazima akale mateka. Na yepangirwa kuolagbwa na upanga, ni lazima aolagbwe na upanga. Phahi atu a Mlungu analondwa avumirire na kudina kukuluphira wakati wa mateso dza hinyu.
11 Chisha náona dzinyama ranjina rotsembuka kula mtsangani. Dzinyama riro kala rina pembe mbiri avi ni za Mwana ngʼondzi, ela kala rinagomba na sauti dza ya rira dzoka. 12 Dzinyama riri naro rahumira uwezo wosi wa rira dzinyama rotuluka kula baharini, na richihumira hinyo uwezo kpwa sababuye. Riro dzinyama rola mtsangani ralazimisha dunia yosi na atu osi aishio mumo aabudu ro dzinyama ra kpwandza rokala na chironda cha chirema chirichophola. 13 Ro dzinyama ra phiri rahenda vilinje vya ajabu, hata kuhenda moho ugbwe kula mlunguni hadi duniani na chila mutu achiona. 14 Na kpwa vira rahewa uwezo wa kuhenda vilinje kpwa ajili ya rira dzinyama ra kpwandza, rachenga atu osi aishio duniani. Raambira atu atsonge chizuka kpwa kuishimu rira dzinyama ra kpwandza rolumizwa na upanga, ela richienderera kuishi.
15 Ro dzinyama ra phiri rahewa uwezo wa kuvuvurira pumuzi za uzima cho chizuka ili chipate kugomba. Na cho chizuka chalagiza atu osi ariorema kuchiabudu aolagbwe. 16 Piya ralazimisha atu osi, ario na vyeo na asiokala na vyeo, matajiri na achiya, ario huru na atumwa, atiywe mola mikono ya kulume ama vilanguni. 17 Mana mutu bila ya kutiywa mola kandaweza kugula ama kuguza. Mola uhu ni dzina ra ro dzinyama, ama ni jumula ya harufu zosi za dzinare. 18 Kpwa hivyo dzambo riri rinalonda marifwa galago kpwa Mlungu ndipho mutu amanye higa. Mutu ariye na marifwa naatale isabu ya dzinyama riro, sababu ni isabu ya chibinadamu. Isabuye ni magana sita mirongo sita na sita (666).

13:1 13:1 Danieli 7:3; Maono 17:3,7–12

13:2 13:2 Danieli 7:4–6

13:5 13:5 Danieli 7:8,25; 11:36

13:7 13:7 Danieli 7:21

13:8 13:8 Zaburi 69:28

13:10 13:10 Jeremia 15:2; 43:11