14
Mwana ngʼondzi na atue
14:1 Ezekieli 9:4; Maono 7:3Chisha nátsupha matso nchiona Mwana ngʼondzi aimire dzulu ya Mwango wa Sayuni phamwenga na atu laki mwenga elufu mirongo mine na ne. Aho kala akaandikpwa dzina ra Mwana ngʼondzi na ra Ise vilanguni. Nchisikira sauti kula mlunguni ambayo yavuma dza madzi manji gajerago na nguvu maweni, na yakala kulu dza ya chiguruguru. Tsona yo sauti yasikirika dza atu apigao ngephephe. Aho atu laki mwenga elufu mirongo mine na ne kala aimire mbere za chihi cha chifalume, na mbere za viratu viumbe vine vyokala moyo na aratu azehe. Kala anaimba wira muphya, na taphana mutu wanjina yeweza kudzifundza wira hinyo isiphokala aratu atu ariokombolwa kula duniani. Atu aha ni aratu alungao Mwana ngʼondzi kokosi aphiyako, na ni atu ambao kala taadzangbwedzitiya najisi kpwa kuonana chimwiri na achetu. Atu aho akombolwa kula kpwa anadamu, nao achilaviwa kama sadaka ya mavuno ga mwandzo kpwa Mlungu na Mwana ngʼondzi. 14:5 Zefania 3:13Nao taayagomba handzo, wala taana lawama yoyosi.
Malaika ahahu analavya ujumbe
wa Mlungu
Chisha nchiona malaika wanjina anauruka ko mainguni. Malaika hiye kala ana ujumbe mnono wa kare na kare kuambira atu akalao duniani, atu a tsi zosi na chila kabila dunia ndzima. Phahi hiye malaika wakota kululu achiamba, “Muogopheni Mlungu na kumtogola iye, mana wakatiwe wa kuhukumu atu ukafika. Piya muabuduni iye yeumba mlunguni, tsi, bahari, na pula za madzi.”
14:8 Isaya 21:9; Jeremia 51:8; Maono 18:2Chisha phakpwedza malaika wa phiri yelungana na wa kpwandza. Achiamba, “Mudzi mkpwulu wa Babeli ukagbwa tse! Mudzi uriohenda atu a makabila ganjina gosi duniani anwe chikombe cha uchi mufu wa udiyawe, ukagbwa.”
Chisha phachitsembuka malaika wa hahu yelungana na hara anjina. Naye piya wakota kululu, achiamba, “Atu osi ndioabudu ro dzinyama na chizukache, na kutiywa mola vilanguni ama mikononi, 10  14:10 Isaya 51:17; Mwandzo 19:24; Ezekieli 38:22andatiywa adabu ni Mlungu. Adabu iyo indakala kali dza uchi mufu ambao taukabiganywa, na Mlungu mwenye andaajerera ndani ya chikombe cha tsukizize aunwe. Mlungu andaatiya hinyo atu ndani ya moho mkali sana wa chibiriti, ili ateswe mbere za malaika atakatifu na mbere za Mwana ngʼondzi. 11  14:11 Isaya 34:10Na moho ndiotiywa, mosiwe undafuka kuphiya mlunguni hata kare na kare. Hinyo atu aabuduo ro dzinyama na chizukache, yani ario na mola wa dzinare, andachesa na kusinda bila ya kuoya.” 12 Kpwa hivyo, atu a Mlungu alungao malagizoge na kumkuluphira Jesu, avumirire na adinise kumkuluphira.
13 Nchisikira sauti kula mlunguni yogomba ichiamba, “Andika higa: Kuandzira vivi sambi, atu osi andaajaliwa afwao kuno anamkuluphira Jesu.” Chisha Roho Mtakatifu achiamba, “Ehe, andajaliwa sana. Bada ya kazi yao ngumu andapata kuoya, mana andatuzwa kpwa mahendo gao manono.” 14  14:14 Danieli 7:13Náunula uso kulola dzulu, nchiona ingu dzereru. Dzulu ya ro ingu kala phasegere mutu “dza Mutu Yela Mlunguni.” Mutu hiye kala akavwala chiremba cha chifalume chotengezwa na zahabu, na mkpwononi kala akagbwira rumu ra kurya sana. 15  14:15 Joeli 3:13Na phachituluka malaika kula Nyumba ya Kuvoya Mlungu. Naye achedzakota kululu kumuambira yuya kala asegere dzulu-dzulu ya ingu, “Mavuno ga dunia ga tayari na wakati wa kuvuna ukafika, kpwa hivyo andza kuvuna na ro rumuro.” 16 Phahi ye mutu kala asegere inguni achiandza kuvuna, na dunia yosi ichivunwa.
17 Gago gariphotsapa nchiona malaika wanjina anatuluka kula Nyumba ya Kuvoya Mlungu ko mlunguni. Naye piya kala akagbwira rumu ra kurya sana. 18 Badaye kuchitsembuka malaika wanjina. Malaika hiye watuluka kula phatu pha kufukizira ubani, naye kala anaimirira moho. Achikota kululu kumuiha yuya malaika yekala akagbwira rumu ra kurya achimuamba, “Humira ro rumuro kuvuna zabibu zosi dunia ndzima, mana zaivwa.” 19 Phahi hiye malaika waandza kuvuna zo zabibu za dunia na rumure, achizitiya ndani ya phatu phapana pha kuziminyira. Higa ganaonyesa tsukizi za Mlungu. 20  14:20 Isaya 63:3; Sonono za Jeremia 1:15; Maono 19:15Zabibu zizo zaminywa phatu phokala kondze ya nyo mudzi mkpwulu. Zabibu ziriphokala zinaminywa zatuluka milatso, na milatso iyo ichikala muho ambao urewe kala ni kilomita magana mahahu na uchikala na china cha mita mwenga na nusu.

14:1 14:1 Ezekieli 9:4; Maono 7:3

14:5 14:5 Zefania 3:13

14:8 14:8 Isaya 21:9; Jeremia 51:8; Maono 18:2

14:10 14:10 Isaya 51:17; Mwandzo 19:24; Ezekieli 38:22

14:11 14:11 Isaya 34:10

14:14 14:14 Danieli 7:13

14:15 14:15 Joeli 3:13

14:20 14:20 Isaya 63:3; Sonono za Jeremia 1:15; Maono 19:15