15
Wira wa Mwana ngʼondzi na Musa
Higa gariphosira, náunula matso nchiona chilinje chanjina cha kutisha tsona cha kpwaangalaza. Nchiona malaika sabaa anareha mashaka sabaa ga mwisho, ambago kala gandamarigiza tsukizi za Mlungu. Na nchiona utu ambao kala ni dza bahari ya chilolo yotsanganywa na moho. Na phapho kanda-kanda phachikala phaimire hara atu ambao kala akaturya rira dzinyama, chizukache, phamwenga na isabu ya dzinare. Atu aha kala akagbwira ngephephe mwao mikononi ambazo kala akahewa ni Mlungu ili amuabudu. 15:3 Kutsama 15:1Nao achiimba wira wa Mwana ngʼondzi na Musa mtumishi wa Mlungu, uambao:
“Mwenyezi Mlungu Mwenye Nguvu Zosi,
mahendogo ni makulu na ga ajabu.
Uwe ndiwe Mfalume wa makabila gosi duniani,
na njirazo ni za haki na za kpweli.
15:4 Jeremia 10:7; Zaburi 86:9Bwana Mlungu, ni ani asiyekuogopha
na kutogola dzinaro?
Uwe macheyo ndiwe mtakatifu,
na atu a mataifa ganjina gosi andakpwedza kpwako kukuabudu,
mana mahendogo ga haki ganaonekana wazi.”
Mbiga sabaa za tsukizi za Mlungu
15:5 Kutsama 38:21Bada ya hipho nálola dzulu mlunguni nchiona Nyumba ya Kuvoya Mlungu i laza, yani hema ambaro kala ni ushaidi kama Mlungu a kuko. Nao hara malaika sabaa ariokala anareha mashaka sabaa atuluka kula mumo. Malaika aho kala akavwala nguwo nono za kungʼala-ngʼala zisizo na dowa, na kala akadzifunga mikanda mipana yotengezwa na zahabu mwao vifuwani. Mmwenga wa hara viumbe vine waapha chila mmwenga wa hara malaika sabaa liga ra zahabu roodzala tsukizi za Mlungu aishiye hata kare na kare. 15:8 Kutsama 40:34; 1 Afalume 8:10–11; 2 Nyakati 5:13–14; Isaya 6:4Mo ndani Mlungu achifwinika mosi kuonyesa utukufuwe na uwezowe. Kpwa hivyo takuna ariyeweza kuinjira Nyumba ya Kuvoya Mlungu tsona hadi mashaka go sabaa ga hara malaika gariphokamilika.

15:3 15:3 Kutsama 15:1

15:4 15:4 Jeremia 10:7; Zaburi 86:9

15:5 15:5 Kutsama 38:21

15:8 15:8 Kutsama 40:34; 1 Afalume 8:10–11; 2 Nyakati 5:13–14; Isaya 6:4