16
Kula mo Nyumba ya Kuvoya Mlungu násikira sauti kulu ichiambira hara malaika sabaa, “Hizo tsukizi za Mlungu zirizo ndani ya mbiga sabaa, phiyani mkazimwage duniani.” 16:2 Kutsama 9:10Yuya malaika wa kpwandza wahenda viratu arivyolagizwa. Waphiya achendamwaga zo tsukizi za Mlungu zokala ndani ya ligare. Phapho hipho kare, atu osi ariokala na mola na kuabudu chizuka cha ro dzinyama agbwirwa ni vironda vyokala vinatuluza ufira na kuluma sana.
Chisha malaika wa phiri naye achendamwaga baharini tsukizi zirizokala mwakpwe ligani, nago madzi gachigaluka pipipi dza milatso ya mutu wa kufwa. Navyo viumbe vyosi vyokala mo baharini vichifwa.
16:4 Kutsama 7:17–21; Zaburi 78:44Malaika wa hahu naye wamwaga tsukizi zirizokala mwakpwe ligani myuhoni, pula za madzi na mwatu mosi murimokala na madzi, nago madzi gosi gachigaluka milatso. Phapho násikira malaika aimiriraye madzi anaamba,
“Mlungu Mtakatifu uriyekalako na uriyeko vivi,
uwe ndiwe haki, na uhu uamulio ni wa haki.
Mana atu ayi amwaga mlatso wa atakatifuo na manabiigo,
nawe Bwana undaapha milatso anwe.
Hivyo ndiyo adabu anayofwaha kuphaha.”
Bada ya higa kusira, phapho phatu pha kufukizira ubani phatuluka sauti ichikubali ichiamba, “Ehe, Mwenyezi Mlungu Mwenye Nguvu Zosi, hukumuzo ni za haki na za kpweli.”
Malaika wa ne wamwagira dzuwa zo tsukizi za Mlungu zokala mwakpwe ligani. Naro dzuwa richihewa uwezo wa kuocha atu nao aochwa ni hura moho mkali. Atu amulani Mlungu mana ndiye yekala na uwezo wa go mashaka, ela taayatubu na kuricha dambi zao, wala taayamtogola Mlungu.
10  16:10 Kutsama 10:21Malaika wa tsano naye wakpwendamwaga tsukizi za Mlungu zokala mwakpwe ligani phenye chihi cha chifalume cha rira dzinyama. Mara mwenga jiza richibwiningiza ufalume wa rira dzinyama na atu achigbwa photsi na kugala-gala kpwa utsungu. 11 Nao achimlani Mwenyezi Mlungu kpwa hura utsungu na vira vironda arivyokala navyo, ela hata vivyo taayatubu mahendo gao mai.
12  16:12 Isaya 11:15Malaika wa sita naye wamwaga tsukizi za Mlungu zokala mwakpwe ligani muho mkpwulu wa Yufurati. Nago madzige gachiuma, kpwa njira hiyo afalume kula mlairiro wa dzuwa achikala atengezera njira ili atikanye na majeshi gao.
13 Chisha nchiona pepho ahahu ambao kala ni dza magula. Nago gatuluka mwenga kula mlomo wa ro dzoka, ranjina kula mlomo wa ro dzinyama, na ranjina kula mlomo wa ye nabii wa handzo. 14 Pepho aha kala ana uwezo wa kuhenda vilinje, na kazi zao ni kuphiya kpwa chila mfalume duniani kuakusanya phamwenga, ili arehe kondo siku iyo kulu ya Mlungu Mwenye Nguvu Zosi. 15-16  16:15–16 Mathayo 24:43–44; Luka 12:39–40; Maono 3:3 16:15–16 2 Afalume 23:29; Zakariya 12:11Phahi hara pepho akusanya afalume osi na majeshi gao phatu ambapho Chieburania phanaihwa Arimagedoni.
Bwana Jesu anaamba, “Phundzani, mimi ndakpwedza gafula dza viratu muivi edzavyo bila ya kusema. Ela waajaliwa iye achesaye matso kuika nguwoze tayari ili asedze akanyendeka chihuphu na kuphaha waibu.”
17 Chisha malaika wa sabaa naye achimwaga tsukizi za Mlungu zirizokala mwakpwe ligani, hewani. Nami nchisikira sauti yogomba kululu kula chihi cha chifalume cha iyo Nyumba ya Kuvoya Mlungu, inaamba, “Gosi gakasira.” 18  16:18 Maono 8:5; 11:13,19Tsona kpwakala na limeme, na mngurumo wa chiguruguru, na dunia ichisumba sana. Msumbo mkpwulu dza hinyo taudzangbweonekana hangu mwanadamu aumbwe. 19  16:19 Isaya 51:17Ndipho mudzi mkpwulu wa Babeli uchiganyika seemu tahu na midzi mikulu ya mataifa ganjina ichibanangbwa-banangbwa yosi. Naye Mlungu kayayala kutiya adabu nyo mudzi wa Babeli. Mana waulazimisha ugbwabire chikombe cha uchi mufu wa tsukizize. 20  16:20 Maono 6:14Tsi iriphosumba chila chisuwa chichiangamika na chila mwango tauyaonekana tsona. 21  16:21 Kutsama 9:23; Maono 11:19Mawe makulu ga barafu, gokala gana kilo mirongo mitsano chila mwenga, gagbwerera atu kula mlunguni. Atu achimlani Mlungu kpwa sababu ya shaka hiro ra mvula ya mawe ga barafu, mana kala ni pigo kulu sana.

16:2 16:2 Kutsama 9:10

16:4 16:4 Kutsama 7:17–21; Zaburi 78:44

16:10 16:10 Kutsama 10:21

16:12 16:12 Isaya 11:15

16:15-16 16:15–16 Mathayo 24:43–44; Luka 12:39–40; Maono 3:3

16:15-16 16:15–16 2 Afalume 23:29; Zakariya 12:11

16:18 16:18 Maono 8:5; 11:13,19

16:19 16:19 Isaya 51:17

16:20 16:20 Maono 6:14

16:21 16:21 Kutsama 9:23; Maono 11:19