17
Mchetu mdiya
17:1 Jeremia 51:13Mmwenga wa hara malaika sabaa ariokala na zira mbiga wakpwedza kpwangu achedzaniamba, “Ndzo nikuonyese yo adabu ndiyohewa yuya mdiya mkpwulu ariyesagarira madzi manji. 17:2 Isaya 23:17; Jeremia 51:7Afalume a dunia azinga naye, na atu a dunia nao akala akaayuswa ni nyo udiyawe dza mutu achiyelewa uchi.” 17:3 Maono 13:1Phahi Roho Mtakatifu wanitsererera, naye malaika achinilongoza hadi ko weruni. Nriphofika hiko náona mchetu asegere dzulu ya dzinyama ra rangi ya kundu. Naro kala rina vitswa sabaa na pembe kumi, tsona kala rikaodzala madzina manji ga kumkufuru Mlungu. 17:4 Jeremia 51:7Mchetu hiye kala akavwala nguwo za rangi ya zambarau na rangi ya kundu. Tsona kala akadzipamba na lulu na zahabu na vingojo-ngojo vya gali sana. Mwakpwe mkpwononi kala akagbwira chikombe cha zahabu ambacho kala chikaodzala vitu vikolo vya nyo udiyawe. Na phakpwe chilanguni kala phakaandikpwa dzina ambaro manage kala ikafwitsika. Dzina renye ni hiri:
Mudzi Mkpwulu wa Babeli
Mayo wa Adiya Osi
na wa Vitu Vikolo hipha Duniani.
Chisha nchimuona ye mchetu akalewa kpwa kunwa milatso ya atakatifu a Mlungu; atu ambao aolagbwa kpwa sababu ya kushuhudiya kuhusu Jesu. Nami nriphomuona náangalala sana. Ela ye malaika achiniuza, “Kpwa utu wani ukaangalala? Godzera nikuambire siri ya yuya mchetu na ya ro dzinyama achiropanda ririro na vitswa sabaa na pembe kumi. 17:8 Danieli 7:7; Maono 11:7; Zaburi 69:28Ro dzinyama uchiroriona kala rinaishi ela vivi rafwa. Vivi ro dzinyama ri phephi na kutuluka kula kuzimu, ela Mlungu andariangamiza. Na atu osi duniani ambao madzina gao tagayaandikpwa ndani ya chitabu cha uzima kabila ya kuumbwa dunia, andaangalala kuona ro dzinyama mana rakalako, vivi taripho ela rindauya.
“Dzambo hiri rinalonda marifwa ndipho mutu arielewe. Mana vitswa sabaa ni sawa na myango sabaa ambayo ye mchetu kala akasagarira. Piya vyo vitswa sabaa ni sawa na afalume sabaa, 10 ambao atsano afwa, mmwenga anatawala, naye wanjina bado andatawala. Iye ndiphokpwedza, Mlungu wapanga kare kukala andatawala kpwa muda mchache tu. 11 Na ro dzinyama rokala rinaishi ela richifwa, ni mmwengawapho wa hara afalume sabaa na rorenye ni mfalume wa nane. Naro piya Mlungu andariangamiza.
12  17:12 Danieli 7:24“Zira pembe kumi uchizoziona ni afalume kumi ambao taadzangbwetawala, nao osi andahewa uwezo wa kutawala phamwenga na ro dzinyama, ela kpwa muda wa dzisaa dzimwenga bahi. 13 Nyo afalume kumi andakala na lengo mwenga, ra kupha ro dzinyama vyeo vyao na uwezo wao wosi. 14 Andaungana naro kupigana viha na Mwana ngʼondzi. Ela Mwana ngʼondzi na atue andaaturya mana iye ni Bwana wa mabwana na Mfalume wa afalume. Nao atue ni hara arioihwa na kutsambulwa ni Mlungu, nao ni aaminifu.”
15 Malaika wagomba nami tsona, achiamba, “Gara madzi manji urigogaona pho phasegerepho yuya mchetu mdiya, ni makundi ga atu a chila taifa dunia ndzima. 16 Hizo pembe kumi uchizoziona na ro dzinyama andamreyera yuya mchetu mdiya. Chisha andahala chila chitu aricho nacho na amriche chihuphu. Andamurya, na masaza ga nyamaze andagatsupha mohoni. 17 Mlungu mwenye ndiye ariyeahenda akale na lengo mwenga ra kupha ro dzinyama uwezo wao wa kutawala ariokala nao. Aho andahenda hivyo hadi gara Mlungu arigogomba gatimiye. 18 Na iye mchetu uchiyemuona ni nyo mudzi mkpwulu utawalao afalume osi a dunia.”

17:1 17:1 Jeremia 51:13

17:2 17:2 Isaya 23:17; Jeremia 51:7

17:3 17:3 Maono 13:1

17:4 17:4 Jeremia 51:7

17:8 17:8 Danieli 7:7; Maono 11:7; Zaburi 69:28

17:12 17:12 Danieli 7:24