18
Mudzi wa Babeli unabanangbwa
Mambo higo gariphosira, náunula matso nchiona malaika wanjina ariye na uwezo mkpwulu anatserera kula mlunguni. Naye kala anangʼala na hinyo mwangawe kala unaingʼarira dunia yosi. 18:2 Isaya 21:9; 13:21; Jeremia 50:39; 51:8; Maono 14:8Naye achigomba na raka ra dzulu, achiamba,
“Mudzi mkpwulu wa Babeli ukagbwa,
nyo mudzi mkpwulu he, ukagbwa!
Mudzi hinyo vivi ukakala makalo
ga chila aina ya mashetani na pepho.
Piya ukakala phatu
pha chila aina ya nyama a mapha achafu asiolondwa ni atu.
18:3 Isaya 23:17; Jeremia 51:7Mana atu a mataifa ganjina gosi anwa uchi mufu wa tamaa za udiyawe,
na afalume a dunia akala akazinga naye.
Na ahendadzi-bishara hipha duniani
atajirika kpwa tamaaze mbii zisizo na miphaka.”
18:4 Isaya 48:20; Jeremia 50:8; 51:6,45Chisha nchisikira sauti yanjina kula mlunguni, yoamba, “Atu angu, tulukani hiko kpwakpwe sedze mkagbwirana naye kuhenda dambize. Mana mchituluka tamundatiywa adabu naye. 18:5 Mwandzo 18:20,21; Jeremia 51:9Mana dambize zakala tsumbi hata zikafika mlunguni, naye Mlungu a tayari kumtiya adabu kpwa mahendoge mai. 18:6 Zaburi 137:8; Jeremia 50:29Vivyo arivyoahendera anjina, namwi muhendereni vivyo. Tsona naahenderwe kano mbiri ya gara mai arigoahendera anjina. Halani cho chikombeche mumtiire kano mbiri ya nyo ukali ariokutiyani. 18:7 Isaya 47:7–9Iye mutiyeni adabu na mumgayise chiasi chicho arichohumira kudzipha nguma na utajiri. Kpwani iye anadziamba chimoyo-moyo, ‘Nisegere kutawala dza malikia, wala simi gungu, sindarira tse mana sindafwererwa.’ Phahi andaphaha mashaka gosi siku mwenga tu, mashaka ga chifo, ga chiriro na ga ndzala. Andatsomwa na moho, mana Bwana Mlungu aamulaye ndiye wa uwezo wosi.”
18:9 Ezekieli 26:16,17Na aho afalume a dunia ariozinga naye na kushiriki utajiriwe, andarira na kuusononekera nyo mudzi ndiphoona unafuka mosi. 10 Aho afalume andaima kure na nyo mudzi kpwa kuogopha go mateso. Nao andarira aambe, “Shaka rani ro, shaka rani ro, uwe mudzi mkpwulu, Babeli, mudzi urio na nguvu! Mana uamulio ukakufikira nawe kutiywa adabu muda wa dzisaa dzimwenga bahi.”
11  18:11 Ezekieli 27:31,36Ahendadzi-bishara andamririra, kpwa sababu takuna atu a kugula miyo yao. 12  18:12 Ezekieli 27:12,13,22Takuna mutu tsona wa kugula miyo yao ya zahabu, feza, lulu wala mawe ga samani. Takuna agulaye nguwo za zambarau, za kundu na za hariri. Tsona takuna agulaye udi, wala vitu vya aina yoyosi vitengezwavyo na pembe za ndzovu, vya mbao za gali, wala vya shaba, chuma ama marumaru. 13 Takuna agulaye mdalasini, iliki, mavumba, manemane ama ubani, wala uchi, mafuha ga kujitira, unga swafi, na nganu. Tsona takuna agulaye ngʼombe, mangʼondzi, farasi, magari ga kuvwehwa ni farasi, na atumwa. Kpwa kpweli, atue kala anahenda bishara ya anadamu ayawao.
14 Phahi aho ahendadzi-bishara andaamba, “Ehe Babeli! Vi phaphi vyo vitu urivyokala unavimendza sana, vitu vyosi vya gali na vinono vyokuhenda uishito? Tavipho wala kundaviphaha tsona hata kare na kare.” 15  18:15 Ezekieli 27:31,36Hara atu ariophaha utajiri kpwa kuhenda bishara na nyo mudzi, andaima kure kpwa kuogopha go mateso. Andasononeka kuno anarira kululu. 16 Nao andaamba, “Shaka rani ro, shaka rani ro, nyo mudzi mkpwulu, Babeli, mudzi ambao kala uchidzivwika nguwo za gali sana na kudzipamba na zahabu, mawe ga samani na lulu. 17  18:17 Isaya 23:14; Ezekieli 27:26–30Ela nyo utajiri wosi ukaangamizwa ndani ya dzisaa dzimwenga bahi.”
Akulu a meli, acharo, mabahariya, na osi ahendao kazi melini, aima kure. 18  18:18 Ezekieli 27:32Na ariphoona mosi kpwa mudzi unaphya, arira kululu achiamba, “Takuna mudzi mkpwulu wanjina dza huno!” 19  18:19 Ezekieli 27:30–34Atu aha arira kusononeka sana hata achidzimwagira mitsanga ya vitswa na kuamba, “Shaka rani ro mudzi mkpwulu! Kala ni mudzi ambao wauhenda hosi hurio na meli hukale matajiri kpwa sababu ya utajiriwe. Ela mudzi wosi ukaphya ndani ya dzisaa dzimwenga bahi.” 20  18:20 Kumbukumbu 32:43; Jeremia 51:48Hererwani mwimwi muishio ko mlunguni, atu a Mlungu, mitume na manabii, mana Mlungu akauamula hinyo mudzi kpwa sababu yenu.
21  18:21 Jeremia 51:63–64; Ezekieli 26:21Chisha phachituluka malaika wa mkpwotse, achitsola dziwe dza lala kulu, achiritsupha mo baharini, achiamba, “Hinyo mudzi mkpwulu wa Babeli undatserera ugbwe na msindo dza vivi, na taundaonekana tsona. 22  18:22 Ezekieli 26:13; Isaya 24:8 18:22 Jeremia 7:34; 25:10Na himo mudzini sauti za atu kuimba, a kupiga ngephephe, a kupiga vivoti na a tarumbeta, tazindasikirika tsona bii! Wala takundakala na fundi wa aina yoyosi, wala takundasikirika lala rinasaga tsona bii! 23 Phapho taphandaaka taa tsona. Wala takundakala na sharee za bwana arusi wala bibi arusi, yani takundalólwana tsona bii. Mudzi wa Babeli undahendwa hivi kpwa kukala ahendadzi-bishara himo akala atu akulu na ayi a dunia. Na sababu ya atu hinyo kukala matajiri ni sababu mataifa ganjina gosi gachengbwa ni utsai wa nyo mudzi. 24  18:24 Jeremia 51:49Mumo mudzini mwaonewa milatso ya manabii na atakatifu anjina a Mlungu, phamwenga na milatso ya atu osi arioolagbwa duniani.”

18:2 18:2 Isaya 21:9; 13:21; Jeremia 50:39; 51:8; Maono 14:8

18:3 18:3 Isaya 23:17; Jeremia 51:7

18:4 18:4 Isaya 48:20; Jeremia 50:8; 51:6,45

18:5 18:5 Mwandzo 18:20,21; Jeremia 51:9

18:6 18:6 Zaburi 137:8; Jeremia 50:29

18:7 18:7 Isaya 47:7–9

18:9 18:9 Ezekieli 26:16,17

18:11 18:11 Ezekieli 27:31,36

18:12 18:12 Ezekieli 27:12,13,22

18:15 18:15 Ezekieli 27:31,36

18:17 18:17 Isaya 23:14; Ezekieli 27:26–30

18:18 18:18 Ezekieli 27:32

18:19 18:19 Ezekieli 27:30–34

18:20 18:20 Kumbukumbu 32:43; Jeremia 51:48

18:21 18:21 Jeremia 51:63–64; Ezekieli 26:21

18:22 18:22 Ezekieli 26:13; Isaya 24:8

18:22 18:22 Jeremia 7:34; 25:10

18:24 18:24 Jeremia 51:49