19
Mlungu anatogolwa
Chisha bada ya higa, násikira dza sauti nyinji za kundi kulu hiko mlunguni ambazo kala zinakota kululu zinaamba:
Haleluya!
“Naatogolwe Mlungu!
Mlungu ndiye Muokoli wehu.
Nguma na uwezo ni wa Mlungu wehu,
19:2 Kumbukumbu 32:43; 2 Afalume 9:7mana uamuliwe ni wa kpweli na wa haki.
Mlungu akaamula yuya mdiya mkpwulu
ariyebananga atu na udiyawe himu duniani.
Mlungu akamriphiza
kpwa sababu ya milatso ya nyo atumishie.”
19:3 Isaya 34:10Hara atu apiga kululu tsona, achiamba, Haleluya. “Naatogolwe Mlungu! Hinyo mosi utulukao kula kpwa ye mchetu mdiya aphyaye, unaphiya dzulu hata kare na kare.” Hara atumia mirongo miiri na a ne na hara viumbe vine agbwa chimabumabu achimuabudu Mlungu asegereye chihi cha chifalume. Navyo vyapiga kululu vichiamba, “Amina! Haleluya!”
19:5 Zaburi 115:13Na nchisikira sauti yanjina kula pho phokala chihi cha chifalume, yoamba,
“Mtogoleni Mlungu wehu, mwimwi atumishie.
Mtogoleni mwimwi mumuogophao,
a vyeo na msiokala na vyeo!”
19:6 Ezekieli 1:24; Zaburi 93:1; 97:1; 99:1Chisha nchisikira sauti kulu dza sauti ya kundi kulu ra atu rinagomba. Sauti iyo yavuma dza madzi manji gajerago kpwa nguvu maweni, na dza sauti kulu ya chiguruguru. Iyo sauti yaamba,
“Haleluya!
Mana iye Mwenyezi Mlungu wehu Mwenye Nguvu Zosi anatawala.
Nahukaleni na raha,
humpigireni njerejere na humuphe nguma.
Mana arusi ya Mwana ngʼondzi ikafika phephi,
na bibi arusi akadzitayarisha kare.
Iye bibi arusi akahewa nguwo nono
za kungʼala-ngʼala zisizo na dowa.”
(Hizo nguwo nono manage ni mahendo manono ga atakatifu a Mlungu.)
19:9 Mathayo 22:2–3Chisha ye malaika achiniamba, “Andika maneno higa: Baha aho arioalikpwa yo sharee ya arusi ya ye Mwana ngʼondzi.” Tsona achiniamba, “Higa nchigogomba ni maneno ga kpweli ga Mlungu.” 10 Ndipho nádzibwaga chimabumabu maguluni pha yuya malaika ili nimuabudu, ela achiniamba, “Usihende hivyo bii! Mimi nami ni mtumishi dza uwe phamwenga na nduguzo amshuhudiyao Jesu. Uwe muabudu Mlungu bahi! Mana ushaidi wa Jesu ndio chandzo cha unabii wa chiroho.”
Mutu yekala akapanda
farasi mwereru
11  19:11 Ezekieli 1:1; Zaburi 96:13; Isaya 11:4Hebu niphundzani! Náona mlunguni kuchifwenuka, nahenda hivi, nchiona farasi mwereru. Mutu yekala akapanda farasi anaihwa “Wa Haki na Wa Kpweli.” Naye nkuhukumu na kupigana viha kpwa ajili ya haki. 12  19:12 Danieli 10:6Matsoge kala ni dza jimbijimbi ra moho, na kala ana viremba vinji mo chitswani. Kala akaandikpwa dzina ambaro takuna mutu yemanya manage isiphokala ye mwenye. 13 Naye kala akavwala kandzu ya dododo mana kala ikavwikpwa mlatsoni, na dzinare ndiye, “Neno ra Mlungu.” 14 Nago majeshi ga mlunguni kala ganamlunga-lunga nyuma. Kala gakavwala nguwo nono, nyereru tsetsetse zisizo na madowa, nao kala akapanda farasi ereru. 15  19:15 Zaburi 2:9; Isaya 63:3; Joeli 3:13; Maono 14:20Mwakpwe kanwani mwatuluka upanga wa kurya sana. Andauhumira kushinda mataifa gosi duniani naye andagatawala na uwezo mkpwulu. Tsona aminye uchi mufu wa tsukizi za Mlungu Mwenye Nguvu Zosi. 16 Na phakpwe nyongani, kandzuye kala phakaandikpwa dzina hiri:
Mfalume wa afalume na Bwana wa mabwana.
17  19:17 Ezekieli 39:17–20Na chisha nchiona malaika aimire dzulu ya dzuwa. Malaika hiye wakota kululu achiiha nderi osi arukao dzulu, achiamba, “Ndzoni mwedze murye karamu kulu ya Mlungu. 18 Ndzoni mwedze murye nyama za afalume, za akulu a viha, za atu a mkpwotse, nyama za farasi na apandadzi-farasi, nyama za atu osi, atumwa na ario huru, asiokala na vyeo na ario na vyeo.”
19 Chisha nchiona ro dzinyama na afalume a dunia na majeshi gao achikusanyika phamwenga. Aho alonda kupigana na ye ariyekala asegere dzulu ya farasi phamwenga na jeshire. 20  19:20 Maono 13:1–18Ela dzinyama, phamwenga na nabiiwe wa handzo ariyehenda vilinje kpwa sababuye, ahalwa mateka. Nabii hiye wachenga hinyo okala akatiywa mola wa hiro dzinyama na kuabudu chizukache kpwa kuhenda vilinje. Osi airi atsuphiwa azima ziya ra moho mkali sana wa chibiriti. 21 Hiye mutu yekala asegere dzulu ya farasi, wahumira upangawe utulukao kula kanwani kuolagira majeshi garigosala. Na nyo nderi achirya zo nyama hata achisinywa.

19:2 19:2 Kumbukumbu 32:43; 2 Afalume 9:7

19:3 19:3 Isaya 34:10

19:5 19:5 Zaburi 115:13

19:6 19:6 Ezekieli 1:24; Zaburi 93:1; 97:1; 99:1

19:9 19:9 Mathayo 22:2–3

19:11 19:11 Ezekieli 1:1; Zaburi 96:13; Isaya 11:4

19:12 19:12 Danieli 10:6

19:15 19:15 Zaburi 2:9; Isaya 63:3; Joeli 3:13; Maono 14:20

19:17 19:17 Ezekieli 39:17–20

19:20 19:20 Maono 13:1–18